ร่วมงานกับเรา

วุฒิการศึกษา
-มัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป
-ประสบการณ์โดยตรง

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ควบคุมระบบอุปกรณ์ เครื่องจักรภายในอาคาร ตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในองค์กร   

สวัสดิการ
1. ประกันสังคม
2. กองทุนเงินทดแทน
3. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน และครอบครัว
4. ตรวจสุขภาพประจำปี
5. ปรับเงินเดือนประจำปี
6. โบนัส
7. ฌาปนกิจสงเคราะห์
8. ชุดฟอร์มพนักงาน
 

วุฒิการศึกษา
-มัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป
-ประสบการณ์โดยตรง

หน้าที่ความรับผิดชอบ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ทำความสะอาดตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย     

สวัสดิการ
1. ประกันสังคม
2. กองทุนเงินทดแทน
3. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน และครอบครัว
4. ตรวจสุขภาพประจำปี
5. ปรับเงินเดือนประจำปี
6. โบนัส
7. ฌาปนกิจสงเคราะห์
8. ชุดฟอร์มพนักงาน
 

วุฒิการศึกษา
ป.ตรี สาขาโภชนาการอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.ตรวจสอบการจัดอาหารให้ถูกต้องตามแผนการรักษาของแพทย์
2.ให้ความรู้เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ป่วยให้เหมาะสมกับโรค    

สวัสดิการ
1. ประกันสังคม
2. กองทุนเงินทดแทน
3. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน และครอบครัว
4. ตรวจสุขภาพประจำปี
5. ปรับเงินเดือนประจำปี
6. โบนัส
7. ฌาปนกิจสงเคราะห์
8. ชุดฟอร์มพนักงาน
 

วุฒิการศึกษา
ป.ตรี สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.ดูแลและพัฒนาระบบ (E-Learning)
2.วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับบทเรียน Online
3.จัดทำรายงานสรุปข้อมูลพนักงานในระบบ (E-Learning)
4.แก้ไขปัญหาและพัฒนาสื่อการเรียน Online
5.ออกแบบหน้า Web page ให้สวยงานทันสมัย
6.ช่วย Support ระบบ E-Learning ให้กับพนักงาน

คุณสมบัติเพิ่มเติม
ด้าน E-Learning

สวัสดิการ
1. ประกันสังคม
2. กองทุนเงินทดแทน
3. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน และครอบครัว
4. ตรวจสุขภาพประจำปี
5. ปรับเงินเดือนประจำปี
6. โบนัส
7. ฌาปนกิจสงเคราะห์
8. ชุดฟอร์มพนักงาน
 
 

วุฒิการศึกษา
ป.ตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า , สาขาวิศวกรรมโยธา)

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. จัดการบริหารงานระบบ PM
2. ดูแลซ่อมบำรุงระบบงานภายในอาคาร
3. วางแผนควบคุมตรวจสอบดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาภายในอาคาร

คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. ด้านวิศวกรไฟฟ้า,อาคาร
2. ด้านสาธารณูปโภค

สวัสดิการ
1. ประกันสังคม
2. กองทุนเงินทดแทน
3. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน และครอบครัว
4. ตรวจสุขภาพประจำปี
5. ปรับเงินเดือนประจำปี
6. โบนัส
7. ฌาปนกิจสงเคราะห์
8. ชุดฟอร์มพนักงาน
 
 

วุฒิการศึกษา
วุฒิ ม.6 และวุฒิบริบาล

หน้าที่ความรับผิดชอบ
จัดยาและเวชภัณฑ์ ภายใต้การควบคุมของเภสัชกร

สวัสดิการ
1. ประกันสังคม
2. กองทุนเงินทดแทน
3. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน และครอบครัว
4. ตรวจสุขภาพประจำปี
5. ปรับเงินเดือนประจำปี
6. โบนัส
7. ฌาปนกิจสงเคราะห์
8. ชุดฟอร์มพนักงาน
 
 

วุฒิการศึกษา
วุฒิ ม.6 และวุฒิบริบาล

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานช่วยเหลือแพทย์และพยาบาลในการให้การดูแลผู้ป่วย

สวัสดิการ
1. ประกันสังคม
2. กองทุนเงินทดแทน
3. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน และครอบครัว
4. ตรวจสุขภาพประจำปี
5. ปรับเงินเดือนประจำปี
6. โบนัส
7. ฌาปนกิจสงเคราะห์
8. ชุดฟอร์มพนักงาน

วุฒิการศึกษา
ป.ตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ เท่านั้น

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ให้บริการทางการพยาบาลแก่ผู้ป่วย
2. ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
3. ศึกษาและสังเกตุอาการผู้ป่วยเพื่อดำเนินการพยาบาล

คุณสมบัติเพิ่มเติม
ใบประกอบโรคศิลป์

สวัสดิการ
1. ประกันสังคม
2. กองทุนเงินทดแทน
3. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน และครอบครัว
4. ตรวจสุขภาพประจำปี
5. ปรับเงินเดือนประจำปี
6. โบนัส
7. ฌาปนกิจสงเคราะห์
8. ชุดฟอร์มพนักงาน

วุฒิการศึกษา
ป.ตรี สาขาโภชนาการอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.บันทึกข้อมูลประวัติผู้มารับบริการ
2.การตรวจสอบสิทธิ์การรักษา

สวัสดิการ
1. ประกันสังคม
2. กองทุนเงินทดแทน
3. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน และครอบครัว
4. ตรวจสุขภาพประจำปี
5. ปรับเงินเดือนประจำปี
6. โบนัส
7. ฌาปนกิจสงเคราะห์
8. ชุดฟอร์มพนักงาน

 
 

วุฒิการศึกษา
ปวส. , ป.ตรี ทุกสาขา

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.ดูแลสต็อคในระบบ
2.จัดเตรียมและจัดส่ง

คุณสมบัติเพิ่มเติม
ด้านคลังสินค้า

สวัสดิการ
1. ประกันสังคม
2. กองทุนเงินทดแทน
3. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน และครอบครัว
4. ตรวจสุขภาพประจำปี
5. ปรับเงินเดือนประจำปี
6. โบนัส
7. ฌาปนกิจสงเคราะห์
8. ชุดฟอร์มพนักงาน
 

 
 

วุฒิการศึกษา
ป.ตรี สาขาเภสัชศาสตร์

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. บันทึกรายการยาและวิเคราะห์ใบสั่งยา/คำสั่งใช้ยา รวมทั้งคีย์รายการยา
2.ตรวจสอบความถูกต้องของยาและเวชภัณฑ์

คุณสมบัติเพิ่มเติม
ใบประกอบโรคศิลป์

สวัสดิการ
1. ประกันสังคม
2. กองทุนเงินทดแทน
3. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน และครอบครัว
4. ตรวจสุขภาพประจำปี
5. ปรับเงินเดือนประจำปี
6. โบนัส
7. ฌาปนกิจสงเคราะห์
8. ชุดฟอร์มพนักงาน
 
 
 
 
 

" patRangsit คุณภาพ มาตรฐานสากล "

COPYRIGHT 2019 PATRANGSIT. ALL RIGHTS RESERVED