APPOINTMENT
นัดหมายแพทย์
APPOINTMENT
นัดหมายแพทย์
สายด่วน
02-998-9999

นโยบายความเป็นส่วนตัว

13-09-2022

                              นโยบายความเป็นส่วนตัว
ของ บริษัท ปทุมรักษ์ จำกัด และ บริษัท ปทุมรักษ์เวชการ จำกัด

1. วัตถุประสงค์ (Objectives)
บริษัท แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบกิจการโรงพยาบาลแพทย์รังสิตและโรงพยาบาลแพทย์รังสิต 2 และ บริษัท ปทุมรักษ์เวชการ จำกัด ผู้ประกอบกิจการโรงพยาบาลเฉพาะทางแม่และเด็กแพทย์รังสิต (“โรงพยาบาล”) จึงจัดทำนโยบายเรื่องนโยบายความเป็นส่วนตัว(Privacy Policy) (“นโยบายฯ”) ฉบับนี้ขึ้นเพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ. 2562 และกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้องและให้หมายความรวมถึงกฎหมายฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใดๆในอนาคต (“กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”)
โรงพยาบาลให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งเป็น (1) ลูกค้าบุคคลธรรมดา ผู้ใช้บริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ของโรงพยาบาล ทั้งที่เป็นผู้ที่เคยเป็นลูกค้าลูกค้าปัจจุบันและผู้ที่อาจเป็นลูกค้าในอนาคต (2) พนักงาน บุคลากร เจ้าหน้าที่ ผู้แทน ผู้ถือหุ้น บุคคลผู้มีอำนาจกรรมการ ผู้ติดต่อ ตัวแทนและบุคคลธรรมดาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าองค์กรของโรงพยาบาล (โดยเรียกรวมกันว่า "ลูกค้าองค์กร") และ (3) บุคคลธรรมดาใดๆ ที่โรงพยาบาลได้รับข้อมูลส่วนบุคคลมา ( เช่น ผู้ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน ญาติ บุตร นายจ้างตัวแทน ผู้รับประโยชน์หรือบุคคลผู้อ้างอิง) โดยบุคคลในข้อ (1) - (3) เรียกรวมกันว่า "ท่าน" และบรรดาบุคคลในข้อ (1) และ (2) เรียกว่า "ลูกค้า" โดยโรงพยาบาลทราบดีว่าท่านคำนึงถึงและให้ความสำคัญกับวิธีการที่ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรวบรวมใช้เปิดเผยส่งและ/หรือโอนไปยังต่างประเทศ ซึ่งโรงพยาบาลจะนำข้อมูลที่ท่านเปิดเผยให้กับโรงพยาบาลนั้นไปใช้เพื่อจัดหาบริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ของโรงพยาบาลให้ตรงกับความต้องการของท่านและตามความจำเป็นอื่นๆ อย่างเหมาะสม

2. ขอบเขต (Scope)
นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ("นโยบายฯ") ใช้กับบริการและผลิตภัณฑ์ของโรงพยาบาลที่เสนอให้บริการหรือจัดจำหน่ายให้แก่ลูกค้าผ่านช่องทางสถานพยาบาล ตัวแทนขาย เว็บไซต์ แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (Call Center) ช่องทางโซเชียลมีเดีย ช่องทางติดต่อออนไลน์และช่องทางอื่นๆ ซึ่งโรงพยาบาลได้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
อย่างไรก็ตามกรุณาอ่านและทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ควบคู่กับข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการนั้นๆตามที่เกี่ยวข้องกับท่าน
ภายใต้ตามนโยบายฯ ฉบับนี้ "ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมและ"ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน" หมายถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายจัดประเภทเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน
โรงพยาบาล ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายฯ นี้เป็นครั้งคราวโรงพยาบาล จึงใคร่ขอให้ท่านตรวจสอบการแก้ไขปรับปรุงนโยบายฯ นี้อยู่เสมอโดยการปรับปรุงแก้ไขใดๆจะมีผลทันทีเมื่อโรงพยาบาลแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับปรับปรุงแก้ไขลงในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นของโรงพยาบาล

3. นโยบายความเป็นส่วนตัว(Privacy Policy)
  1. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่โรงพยาบาลเก็บรวบรวม
โรงพยาบาลจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นโดยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ถูกเก็บรวบรวมและประมวลผลภายใต้นโยบายฯฉบับนี้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับโรงพยาบาลโดยตรง หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่โรงพยาบาลเก็บรวบรวมจากท่านโดยอัตโนมัติหรือข้อมูลส่วนบุคคลที่โรงพยาบาล ได้รับมาจากบุคคลภายนอกได้แก่
    1. ข้อมูลติดต่อส่วนบุคคล
    2. ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด อายุ เพศ เลขบัตรประจำตัวประชาชน รูปถ่ายและลายมือชื่อเป็นต้น
    3. ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่อาศัย หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล ไอดี ผู้ใช้สำหรับแอปพลิเคชั่น (line ID) ข้อมูลผู้ที่สามารถติดต่อได้เป็นต้น
    4. ข้อมูลทางธุรกรรม เช่น ประวัติการรับบริการต่างๆ ประวัติการซื้อขายรายละเอียดการชำระเงินและบัญชีธนาคารเป็นต้น
    5. ข้อมูลทางการตลาดอาทิความพึงพอใจของท่านต่อบริการที่ได้รับและความเห็นต่อการให้บริการของบุคลากร
    6. ข้อมูลด้านเทคนิคข้อมูลคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์เคลื่อนที่ใดๆเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ทางเทคโนโลยีอื่นใดที่ท่านใช้เพื่อเข้าถึงหนึ่งในเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของโรงพยาบาลเช่นข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP Address) ชนิดของระบบปฏิบัติการชนิดและเวอร์ชั่นของเว็บเบราว์เซอร์และข้อมูล ที่โรงพยาบาลได้เก็บรวบรวมผ่านคุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึงกัน เป็นต้น
    7. ข้อมูลจากการใช้เว็บไซต์/การติดต่อสื่อสารเมื่อท่านใช้เว็บไซต์ของโรงพยาบาลโรงพยาบาลจะใช้เทคโนโลยีจัดเก็บข้อมูลอัตโนมัติเพื่อเก็บข้อมูลบางประการเกี่ยวกับการดำเนินการของท่าน เช่นข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่เว็บไซต์ความเห็นของผู้ใช้งานข้อมูลใดๆที่ท่านเปิดเผยแก่โรงพยาบาลโดยสมัครใจเกี่ยวกับประสบการณ์การใช้บริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ของโรงพยาบาลเพจหรือเนื้อหาและระยะเวลาที่ท่านอ่านและข้อมูลและสถิติอื่นใดที่คล้ายคลึงกันเช่นจำนวนครั้งของการตอบสนองต่อเนื้อหาความผิดพลาดของการดาวน์โหลดและระยะเวลาในการเยี่ยมชมเพจต่างๆเป็นต้น
ข้อมูลอื่นๆเช่นการถ่ายภาพหรือบันทึกภาพเคลื่อนไหวในเหตุการณ์ต่างๆผ่านกล้องวงจรปิด (CCTV) เป็นต้น
2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว
โรงพยาบาลจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวเพียงเท่าที่จำเป็น เมื่อโรงพยาบาลมีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่านเนื่องจากสาเหตุใดก็ตามโรงพยาบาลจะ ขอความยินยอมโดยชัดแจ้งเพื่อดำเนินการประเมินและการประมวลผลโดยสมัครใจ เช่น เพื่อวัตถุประสงค์ ทางการตลาดโดยอาจผ่านทางช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายกำหนด
3. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ
โรงพยาบาลจะไม่ร้องขอหรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะหากโรงพยาบาลพบว่าได้จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะโดยไม่ได้เจตนาโรงพยาบาลจะลบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ออกจากระบบเก็บข้อมูลทันทีอย่างไรก็ตามโรงพยาบาลอาจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้เยาว์ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองโดยตรงและเมื่อได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากบุคคลดังกล่าว
วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายที่โรงพยาบาลเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
วัตถุประสงค์ที่โรงพยาบาลดำเนินการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปของท่านโดยอาศัยฐานความยินยอมโดยชัดแจ้งและ/หรือ ฐานสัญญา สำหรับวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนซึ่งต้องได้รับความยินยอมจากท่านโดยชัดแจ้งโดยวัตถุประสงค์ต่างๆในการเก็บรวบรวมใช้เปิดเผยและ/หรือโอนไปต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนมีดังต่อไปนี้
- ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนในเอกสารราชการ (เช่นข้อมูลศาสนาบนบัตรประจำตัวประชาชนหรือเชื้อชาติบนหนังสือเดินทาง) เพื่อระบุและตรวจสอบยืนยันตัวตนในขั้นตอนการรับบริการและเพื่อจัดเก็บเป็นหลักฐานของการตรวจสอบยืนยันตัวตนในกรณีที่โรงพยาบาลไม่สามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นใดได้
- ข้อมูลสุขภาพ (เช่นโรคประจำตัว) เพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพของท่านเช่นการแพ้อาหาร
- ประวัติอาชญากรรมเพื่อตรวจสอบยืนยันตัวตนและประเมินคุณสมบัติของบุคคลที่สมัครงานกับทางโรงพยาบาลในบางตำแหน่งที่โรงพยาบาลประกาศหลักเกณฑ์ไว้
- ข้อมูลชีวภาพ (เช่นลายนิ้วมือ) เพื่อตรวจสอบยืนยันตัวตน ในการเข้าทำงานณพื้นที่ทำงานของฝ่ายปฏิบัติการ (Lab)
โรงพยาบาลจะเก็บรวบรวมใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านหรือต่อเมื่อกฎหมายอนุญาตให้กระทำได้
วัตถุประสงค์ที่โรงพยาบาลดำเนินการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นๆ
โรงพยาบาลอาจอาศัยหรืออ้าง (1) ฐานการปฏิบัติตามสัญญาสำหรับการเริ่มต้นทำสัญญาหรือการเข้าทำสัญญาหรือปฏิบัติตามสัญญากับท่าน (2) ฐานการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของโรงพยาบาล (3) ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของโรงพยาบาลและของบุคคลภายนอก (4) ฐานการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิตร่างกายหรือสุขภาพของบุคคลและ/หรือ (5) ฐานประโยชน์สาธารณะสำหรับการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐหรือฐานทางกฎหมายอื่นๆตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอนุญาตแล้วแต่กรณีเพื่อเก็บรวบรวมใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
- เพื่อจัดหาบริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ให้แก่ท่านเช่นเพื่อดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญา
- เพื่อเข้าทำสัญญาและจัดการกับความสัมพันธ์ทางสัญญาระหว่างโรงพยาบาลกับท่านเพื่อเสนอราคา (Quotation) ตามที่ท่านร้องขอเพื่อให้บริการรักษาป้องกันดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงบริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่านเพื่อสนับสนุนและดำเนินกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับบริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ของโรงพยาบาล
- เพื่อบริหารจัดการบัญชีของท่านและเพื่อดำเนินธุรกรรมทางการเงินและธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินการคืนเงินการออกใบสำคัญรับเงินใบเสร็จใบแจ้งหนี้
- เพื่อดำเนินการเคลมบริการของโรงพยาบาล และติดตามการจัดส่งรับส่งคืนและเปลี่ยนผลิตภัณฑ์รวมถึงการตรวจสอบและการยืนยันและยกเลิกธุรกรรมเพื่อประมวลผลคำสั่งว่าจ้างและ/หรือคำสั่งซื้อของท่าน
- เพื่อคัดเลือกลูกค้าเช่นเพื่อตรวจสอบสถานะลูกค้าและ/หรือการตรวจสอบประวัติในรูปแบบอื่นๆของท่านรวมถึงการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับท่านและลูกค้าการตรวจสอบคัดกรองรายชื่อบัญชีผู้ทิ้งงานการประเมินความเหมาะสมและคุณสมบัติของท่านและลูกค้าการออกคำขอใบเสนอราคาและการเชิญชวนประกวดราคาการเข้าทำสัญญากับท่านหรือลูกค้า
- เพื่อติดต่อและสื่อสารกับท่านเช่นเพื่อใช้ในการติดต่อประสานงานให้บริการประชาสัมพันธ์นำเสนอข้อมูลทางการตลาดการขายข้อเสนอพิเศษโปรโมชั่นการแจ้งเตือนข่าวสารและข้อมูลเกี่ยวกับบริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ของโรงพยาบาลให้แก่ท่านรวมทั้งจัดการในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบริการลูกค้าไม่ว่าจะเป็นคำถามคำขอคำติชมผลตอบรับคำร้องเรียนข้อเรียกร้องข้อพิพาทหรือการเยียวยาชดใช้ค่าเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาทางเทคนิคเพื่อแจ้งการดำเนินการแก้ไขปัญหาให้แก่ท่านและสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของท่านต่อบริการหรือกิจกรรมของโรงพยาบาลรวมถึงเพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (เช่นรายชื่อลูกค้า) ให้เป็นปัจจุบันและเพื่อจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจมีการอ้างถึงท่าน
- การตลาดและการติดต่อสื่อสารเช่นเพื่อทำการตลาดการติดต่อสื่อสารการบริการ การขายการเสนอโปรโมชั่นหรือข้อเสนอพิเศษส่วนลดสิทธิพิเศษรวมถึงการแจ้งเตือนหรือแจ้งข่าวสารและข้อมูลเกี่ยวกับบริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ของโรงพยาบาลตามที่ท่านเคยได้ระบุความต้องการของท่านไว้หรือเคยได้ใช้บริการมาก่อนรวมถึงข้อมูลบริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ที่ใกล้เคียงกับความสนใจและประวัติการรับบริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้ท่านสามารถเข้าร่วมข้อเสนอและสิทธิพิเศษแคมเปญงานกิจกรรมงานสัมมนารวมถึงรายการส่งเสริมการขายอื่นๆและบริการโฆษณาที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่านในการเข้าร่วมงานกิจกรรมของโรงพยาบาล
- การวิเคราะห์ข้อมูลตามความสนใจหรือพฤติกรรมของลูกค้า (Profiling) และการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) เช่นเพื่อทราบข้อมูลมากขึ้นเกี่ยวกับบริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ที่ท่านได้รับและที่ท่านอาจสนใจรวมถึงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเช่นการพิจารณาประเภทของบริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ที่ท่านใช้จากโรงพยาบาลหรือท่านต้องการให้โรงพยาบาลติดต่อท่านผ่านช่องทางใดฯลฯเพื่อสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการของโรงพยาบาลเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากบริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ที่ท่านใช้จากโรงพยาบาลเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติวิเคราะห์พฤติกรรมวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มลูกค้าที่สนใจในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์วิเคราะห์ช่วงเวลาที่ตั้งของลูกค้าแนวโน้มของตลาดทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการตลาดแคมเปญบริการใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อรู้จักท่านมากขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาเกิดขึ้นกับบริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ของโรงพยาบาลและเพื่อยกระดับการดำเนินธุรกิจของโรงพยาบาลให้ดียิ่งขึ้น
- เพื่อปรับปรุงและยกระดับบริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ของโรงพยาบาลให้ดียิ่งขึ้นเช่นเพื่อประเมินพัฒนาจัดการยกระดับและพัฒนาบริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ที่มอบให้แก่ท่านรวมถึงระบบและการดำเนินธุรกิจและผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลการพัฒนาและปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดและบริการและ/หรือผลิตภัณฑ์รวมถึงการจัดการการตรวจสอบการรายงานการควบคุมหรือการบริหารความเสี่ยงการจัดทำสถิติการวิเคราะห์แนวโน้มและการวางแผนหรือกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือคล้ายคลึงกันรวมถึงเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดการเก็บรักษาข้อมูลภายในองค์กรเพื่อวิเคราะห์และจัดการธุรกิจของโรงพยาบาลและทำการวิจัยตลาดสำรวจประเมินพฤติกรรมข้อมูลทางสถิติและการแบ่งส่วนตลาดเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลของโรงพยาบาลเพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการวิจัยการประเมินและการแก้ไขปัญหาเพื่อปรับปรุงคุณภาพความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยของบริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ของโรงพยาบาลและเพื่อพัฒนาบริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
- เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมทั้งในรูปแบบการฝึกอบรมทั่วไปและแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) และ/หรือเพื่อออกใบรับรองการฝึกอบรมให้แก่ท่าน
- การบริหารจัดการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการธุรกิจของโรงพยาบาลดำเนินการประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร รวมถึงการจัดการระบบปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการระบบติดต่อสื่อสารระบบความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรรวมถึงการควบคุมและการบันทึกการเข้าถึงระบบการติดตามตรวจสอบระบบอุปกรณ์และระบบอินเทอร์เน็ต
- การทำงานของเว็บไซต์แอปพลิเคชันมือถือและแพลตฟอร์มเช่นเพื่อดูแลดำเนินงานติดตามสังเกตการณ์และจัดการเว็บไซต์และแพลตฟอร์มเพื่ออำนวยความสะดวกและรับรองให้ท่านมั่นใจว่าเว็บไซต์และแพลตฟอร์มทำงานอย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพและปลอดภัยเพื่ออำนวยความสะดวกท่านในการใช้งานเว็บไซต์และแพลตฟอร์มเพื่อปรับปรุงแผนงานและเนื้อหาของเว็บไซต์และแพลตฟอร์มให้ดียิ่งขึ้น
- เพื่อการแนะนำและการปรับเนื้อหาให้เหมาะกับบุคคลเช่นเพื่อทราบถึงความต้องการของท่านและปรับบริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ของโรงพยาบาลให้เหมาะสมกับท่าน
- การปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายและคำสั่งของหน่วยงานรัฐเช่นเพื่อดำเนินการตามกฎหมายกระบวนพิจารณาหรือคำสั่งของหน่วยงานรัฐซึ่งรวมถึงหน่วยงานรัฐภายนอกประเทศไทยและ/หรือให้ความร่วมมือกับศาลผู้กำกับดูแลหน่วยงานรัฐและหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายในกรณีที่โรงพยาบาลมีเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่าต้องปฏิบัติตามกฎหมายและ/หรือคำสั่งหรือต้องให้ความร่วมมือดังกล่าวโดยโรงพยาบาลอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายกระบวนการทางกฎหมายหรือคำสั่งของรัฐดังกล่าวอย่างเคร่งครัดซึ่งรวมถึงเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการสืบสวนสอบสวนภายในหรือการป้องกันอาชญากรรมการฉ้อโกงและ/หรือเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
- การร่วมลงทุนการโอนสิทธิการเปลี่ยนแปลงเจ้าของกิจการหรือการจำหน่ายกิจการทรัพย์สินหรือหุ้นหรือการทำธุรกรรมที่คล้ายกันไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดโรงพยาบาลอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับผู้รับโอนสิทธิและ/หรือหน้าที่ของโรงพยาบาลไม่ว่าจะรายเดียวหรือหลายรายโดยที่การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการทำธุรกรรมนั้นๆทั้งนี้โรงพยาบาลจะปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เพื่อเป็นการเคารพต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
- เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของโรงพยาบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องเช่นเพื่อรักษาความปลอดภัยและความเชื่อมั่นทางธุรกิจของโรงพยาบาลหรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆเพื่อใช้สิทธิและปกป้องผลประโยชน์ของโรงพยาบาลหรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆเมื่อจำเป็นและชอบด้วยกฎหมายเช่นเพื่อตรวจจับป้องกันและดำเนินการเกี่ยวกับการทุจริตใดๆข้อร้องเรียนเรื่องการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือการละเมิดกฎหมายเพื่อจัดการและป้องกันการสูญเสียทรัพย์สินเพื่อดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของโรงพยาบาลโรงพยาบาลในกลุ่มหรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆเพื่อตรวจจับและป้องกันการกระทำผิดภายในสถานที่ของโรงพยาบาลซึ่งรวมถึงการใช้งานกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อติดตามสถานการณ์ต่างๆเพื่อป้องกันและรายงานอาชญากรรมเพื่อรักษาความปลอดภัยและความถูกต้องของธุรกิจของโรงพยาบาลเพื่อดำเนินการบริหารการจัดทำรายงานนโยบายภายในองค์กรตามขอบเขตในการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลรวมถึงการบังคับทางสัญญาและการปฏิบัติตามนโยบายภายในองค์กร
- เพื่อตรวจจับการทุจริตเช่นเพื่อพิสูจน์ยืนยันตัวตนของท่านเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ (เช่นเพื่อปฏิบัติตามกฎด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและป้องกันการทุจริต) รวมถึงการตรวจสอบและบันทึกเป็นการภายในการจัดการทรัพย์สินฐานข้อมูลด้านการทุจริตระบบและการควบคุมธุรกิจอื่นๆ
- เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิตร่างกายหรือสุขภาพของบุคคล
ทั้งนี้การที่ท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับโรงพยาบาลอาจส่งผลกระทบต่อท่านกล่าวคือ
โรงพยาบาลไม่อาจดำเนินการตามที่ท่านร้องขอหรือตามสัญญาได้โดยโรงพยาบาลอาจไม่สามารถเสนอหรือจัดหาบริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ของโรงพยาบาลบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่านได้และท่านอาจไม่ได้รับความสะดวกหรือไม่ได้รับการปฏิบัติตามสัญญาและอาจได้รับความเสียหาย/เสียโอกาสในบางกรณีการที่ท่านไม่ให้ข้อมูลดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายใดๆที่โรงพยาบาลหรือท่านมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามและอาจมีบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้อง

3. โรงพยาบาลอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้บุคคลหรือหน่วยงานใดบ้าง
โรงพยาบาล อาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอกดังต่อไปนี้ซึ่งเก็บรวบรวมใช้
หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ทั้งนี้ท่านเองก็อาจตกอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกเหล่านั้นได้เช่นกันโรงพยาบาลจึงขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกดังกล่าวเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่บุคคลภายนอกดังกล่าวเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วย
ผู้ให้บริการของโรงพยาบาลโรงพยาบาลอาจว่าจ้างโรงพยาบาลอื่นตัวแทนหรือผู้รับจ้างในการให้บริการ
ในนามของโรงพยาบาลหรืออำนวยความสะดวกในการมอบบริการให้กับท่านโดยโรงพยาบาลอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกดังต่อไปนี้ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) ผู้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์และผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (2) ผู้ให้บริการโลจิสติกส์และขนส่ง (3) ผู้ให้บริการด้านการวิเคราะห์ข้อมูล(4) ตัวแทนหรือหน่วยงานด้านการติดต่อสื่อสารสื่อโฆษณาสำรวจตลาดและการตลาด (5) ผู้ให้บริการด้านการจัดเก็บข้อมูลและบริการคลาวด์ (Cloud) (6) ผู้ให้บริการด้านการอบรมสัมมนา (7) ผู้ให้บริการการนำเที่ยว(8) ผู้ให้บริการด้านการพิมพ์ (9) ผู้ให้บริการด้านการชำระเงินและระบบการชำระเงิน (10) ผู้ให้บริการด้านการจัดเก็บและ/หรือทำลายเอกสาร
ทั้งนี้ในการให้บริการต่างๆดังกล่าวผู้ให้บริการอาจเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้อย่างไรก็ตามโรงพยาบาลจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ให้บริการของโรงพยาบาลเพียงเท่าที่จำเป็นสำหรับการให้บริการดังกล่าวเท่านั้นและจะขอให้ผู้ให้บริการไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นแต่อย่างใด
บุคคลภายนอกตามที่กฎหมายกำหนด ในบางกรณีโรงพยาบาลอาจจะจำเป็นที่จะต้องเปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับหน่วยงานรัฐบาลหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายศาลเจ้าพนักงานหน่วยงานรัฐ ผู้บังคับใช้กฎหมายผู้สอบบัญชี กรรมการอิสระ หรือบุคคลอื่นในกรณีที่โรงพยาบาลมีเหตุอันควรเชื่อว่าจำเป็นจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือข้อบังคับทางกฎหมายหรือเพื่อปกป้องสิทธิของโรงพยาบาลสิทธิของบุคคลอื่นหรือเพื่อความปลอดภัยของบุคคลหรือเพื่อตรวจสอบป้องกันหรือจัดการเกี่ยวกับปัญหาการทุจริตหรือด้านความมั่นคงหรือความปลอดภัย
ผู้รับโอนสิทธิและ/หรือหน้าที่ในกรณีมีการปรับโครงสร้างองค์กรการควบรวมกิจการการขายการซื้อการร่วมลงทุนการโอนสิทธิการเปลี่ยนแปลงเจ้าของกิจการหรือการจำหน่ายกิจการทรัพย์สินหรือหุ้นหรือการทำธุรกรรมที่คล้ายกันไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดผู้รับโอนสิทธิและ/หรือหน้าที่ของโรงพยาบาลจะปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เพื่อเป็นการเคารพต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

4. คุกกี้และวิธีการใช้คุกกี้
เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของโรงพยาบาลโรงพยาบาลจะเก็บรวบรวมข้อมูลบางประการโดยอัตโนมัติจาก
ท่านผ่านการใช้คุกกี้ คุกกี้คือข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงกับคอมพิวเตอร์ของท่านเมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์และคุกกี้จะจัดเก็บหรือติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของท่านและนำมาใช้ในการวิเคราะห์กระแสความนิยม (Trend) การบริหารจัดการเว็บไซต์ติดตามการเคลื่อนไหวการใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้บริการหรือเพื่อจดจำการตั้งค่าของผู้ใช้บริการคุกกี้บางประเภทนั้นมีความจำเป็น (Necessary cookie) เนื่องจากหากปราศจากคุกกี้ที่จำเป็นประเภทนี้แล้วหน้าเว็บไซต์อาจจะไม่สามารถใช้การได้อย่างเหมาะสมและคุกกี้ประเภทอื่นๆจะทำให้โรงพยาบาลสามารถปรับปรุงประสบการณ์การเข้าใช้เว็บไซต์ของท่านปรับแต่งเนื้อหาตามความต้องการของท่านและทำให้การท่องเว็บไซต์สะดวกมากขึ้นเนื่องจากคุกกี้จะจดจำชื่อผู้ใช้ (ในวิธีการที่ปลอดภัย) รวมทั้งจดจำการตั้งค่าทางภาษาของท่านโดยปกติอินเตอร์เน็ตเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะให้ท่านตั้งค่าว่าท่านจะยอมรับคุกกี้หรือไม่หากท่านเลือกไม่ให้มีการติดตามโดยคุกกี้หรือลบคุกกี้ออกไปอาจมีผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ของท่านและหากไม่มีการเก็บคุกกี้การใช้งานฟังก์ชันหรือเว็บไซต์บางส่วนอาจถูกจำกัด
นอกจากนี้บุคคลภายนอกอาจใช้คุกกี้ผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเพื่อนำเสนอโฆษณาที่เกี่ยวข้อง
กับความสนใจของท่านตามประวัติกิจกรรมการของเข้าชมเว็บไซต์ของท่านบุคคลภายนอกเหล่านี้อาจเก็บรวบรวมประวัติของท่านหรือข้อมูลอื่นเพื่อให้ทราบว่าท่านเข้าถึงเว็บไซต์อย่างไรและเว็บเพจที่ท่านเข้าไปเยี่ยมชมหลังจากที่ออกจากเว็บไซต์ของโรงพยาบาลข้อมูลที่รวมรวมผ่านระบบอัตโนมัติเหล่านี้อาจมีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้ก่อนหน้านี้บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลทั้งนี้ท่านเองก็อาจตกอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวหรือนโยบายการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นได้เช่นกันโรงพยาบาลจึงขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือนโยบายการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกดังกล่าวเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่บุคคลภายนอกดังกล่าวเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วย

5.การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ
โรงพยาบาล อาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอกหรือผู้ให้บริการที่อยู่ในต่างประเทศซึ่งประเทศปลายทางอาจมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่สูงกว่าหรือต่ำกว่าประเทศไทยทั้งนี้เมื่อมีความจำเป็นต้องโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศที่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่ำกว่าโรงพยาบาลจะดำเนินการตามขั้นตอนและมาตรการต่างๆเพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่ามีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกโอนไปในระดับที่เพียงพอและบุคคลที่รับโอนข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมหรือตามที่กฎหมายกำหนดและในกรณีที่จำเป็นโรงพยาบาล อาจขอความยินยอมจากท่านในการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศหากเป็นกรณีที่กฎหมายต้องให้ขอความยินยอม
ระยะเวลาที่โรงพยาบาลเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โรงพยาบาลจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นอย่างเหมาะสมเพื่อใช้ตาม วัตถุประสงค์ที่โรงพยาบาลแจ้งแก่ท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้และเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกฎข้อบังคับต่างๆโรงพยาบาลอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานขึ้นหากจำเป็นและ/หรือสามารถกระทำได้โดยชอบตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

5.การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ
โรงพยาบาล อาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอกหรือผู้ให้บริการที่อยู่ในต่างประเทศซึ่งประเทศปลายทางอาจมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่สูงกว่าหรือต่ำกว่าประเทศไทยทั้งนี้เมื่อมีความจำเป็นต้องโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศที่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่ำกว่าโรงพยาบาลจะดำเนินการตามขั้นตอนและมาตรการต่างๆเพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่ามีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกโอนไปในระดับที่เพียงพอและบุคคลที่รับโอนข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมหรือตามที่กฎหมายกำหนดและในกรณีที่จำเป็นโรงพยาบาล อาจขอความยินยอมจากท่านในการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศหากเป็นกรณีที่กฎหมายต้องให้ขอความยินยอม

6. ระยะเวลาที่โรงพยาบาลเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
โรงพยาบาลจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นอย่างเหมาะสมเพื่อใช้ตาม วัตถุประสงค์ที่โรงพยาบาลแจ้งแก่ท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้และเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกฎข้อบังคับต่างๆโรงพยาบาลอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานขึ้นหากจำเป็นและ/หรือสามารถกระทำได้โดยชอบตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

7.สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องท่านอาจมีสิทธิตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้

  1. การเข้าถึงท่านอาจมีสิทธิในการขอเข้าถึงหรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่โรงพยาบาลเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยเกี่ยวกับท่าน
  2. การแก้ไขให้ถูกต้องท่านอาจมีสิทธิขอให้มีการดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่โรงพยาบาลได้เก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยเกี่ยวกับท่านให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันสมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
  3. การโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลท่านอาจมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่โรงพยาบาลมีเกี่ยวกับท่านในรูปแบบที่มีการจัดระเบียบแล้วและสามารถอ่านได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และเพื่อส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยต้องเป็น (ก) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้กับโรงพยาบาลและ (ข) กรณีที่โรงพยาบาลได้รับความยินยอมจากท่านในการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือเพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่โรงพยาบาลมีกับท่าน

ทั้งนี้หากการใช้สิทธิของท่านละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่นหรือโรงพยาบาลต้องใช้ข้อมูลส่วน

บุคคลของท่านเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายโรงพยาบาลมีดุลพินิจในการปฏิเสธคำขอของท่านได้

  1. การคัดค้านท่านอาจมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งนี้เป็นไปตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด
  2. การระงับการใช้ท่านอาจมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี
  3. การถอนความยินยอมสำหรับวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความยินยอมให้โรงพยาบาลเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านท่านอาจมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมของท่านในบางกรณี
  4. การลบหรือทำลายท่านอาจมีสิทธิขอให้โรงพยาบาลดำเนินการลบทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่โรงพยาบาลเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สามารถระบุตัวท่านได้เว้นแต่การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของโรงพยาบาลนั้นเป็นไปเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายเพื่อการใช้หรือการปกป้องสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
  5. การร้องเรียนท่านมีสิทธิร้องเรียนไปยังหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่ท่านเชื่อว่าโรงพยาบาลไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

8.มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

โรงพยาบาล ได้จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการมาตรการป้องกันด้านเทคนิคและมาตรการป้องกันทางกายภาพในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อธำรงไว้ซึ่งความลับความถูกต้องครบถ้วนและสภาพความพร้อมใช้งานของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหายเข้าถึงใช้เปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบทั้งนี้เป็นไปตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด

โรงพยาบาล ได้จัดให้มีมาตรการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและการเข้าใช้งานอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับการเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโรงพยาบาลยังได้วางมาตรการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้งานอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยกำหนดสิทธิเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งานสิทธิในการอนุญาตให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เข้าถึงข้อมูลได้และหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งานเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาตการเปิดเผยการล่วงรู้หรือการลักลอบทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลหรือการลักขโมยอุปกรณ์จัดเก็บหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนอกจากนี้โรงพยาบาลยังได้วางมาตรการสำหรับการตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับการเข้าถึงเปลี่ยนแปลงลบหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องเหมาะสมกับวิธีการและสื่อที่ใช้ในการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

9.ติดต่อโรงพยาบาล

หากท่านประสงค์จะใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้โปรดติดต่อโรงพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของโรงพยาบาล

บริษัท แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด

733/345,733/359 ถนนพหลโยธินหมู่ 8 ตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานี

บริษัท ปทุมรักษ์เวชการ จำกัด

733/347 ถนนพหลโยธินหมู่ 8 ตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานี

โทรศัพท์ 02-9989999

 www.patrangsit.com

 อีเมล์ pdpa@patrangsit.com

     

 10.การเปลี่ยนแปลงนโยบายฯฉบับนี้

โรงพยาบาล อาจทำการเปลี่ยนแปลงนโยบายฉบับนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ

ที่เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนดโดยโรงพยาบาลจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลwww.patrangsit.comและผ่านการแจ้งเตือนทางอีเมล์pdpa@patrangsit.com และผ่านการแจ้งเตือนทางอีเมลตามความเหมาะสมทั้งนี้โรงพยาบาล ขอให้ท่านตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงนโยบายฯฉบับนี้เป็นระยะๆ

การทบทวนนโยบาย คณะกรรมการจะทบทวนและปรับปรุงนโยบายฉบับนี้ตามความจำเป็นและเหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

นโยบายฉบับนี้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  ครั้งที่ 1/2566  เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566

มีผลบังคับใช้ ณ วันที่  9  มกราคม  2566

(นายกมล  ธรรมาณิชานนท์)

ประธานกรรมการบริษัท

บันทึกประวัติการแก้ไขเอกสาร (Revision History)

แก้ไขครั้งที่

(No.)

วันที่จัดทำ

(Date)

รายละเอียดการแก้ไขเอกสาร

(Description of revision)

วันที่บังคับใช้

(Effective date)

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

hello world!

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน

ตั้งค่าคุกกี้