APPOINTMENT
นัดหมายแพทย์
APPOINTMENT
นัดหมายแพทย์
สายด่วน
02-998-9999

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และเอกสารประกอบการประชุุม (ฉบับรูปเล่ม)                                                                                                                                           .ดาวน์โหลด

เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 นิยามกรรมการอิสระและข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567ดาวน์โหลด

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 หนังสือมอบฉันทะ

.                    หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป)ดาวน์โหลด
.                    หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนและตายตัว)ดาวน์โหลด
.                    หนังสือมอบฉันทะแบบแบบ ค. (เฉพาะผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทย)ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9  ใบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม และคู่มือสำหรับเข้าร่วมประชุมและลงคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นและ ผู้รับมอบฉันทะ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
.                    ใบตอบรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดาวน์โหลด
.                    ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดาวน์โหลด
.                    คู่มือสำหรับเข้าร่วมประชุมและลงคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 แบบฟอร์มลงทะเบียน สำหรับผู้แทนนิติบุคคล ผู้จัดการมรดก และผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ของผู้ถือหุ้นดาวน์โหลด

แพ็กเกจรักษามะเร็งตับด้วยคลื่นไมโครเวฟ (Microwave Ablation for Liver)

ราคาเริ่มต้น 120,000  บาท

ทางเลือกสำหรับการรักษามะเร็งเฉพาะจุด โดยไม่ผ่าตัด

เงื่อนไข

ดูแลตัวอย่างไร ให้ห่างไกล "โรคอัลไซเมอร์"

อาการหลงๆ ลืมๆ มักเกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง โดยเฉพาะในผู้สูงอายุ ยกตัวอย่าง เช่น ลืมว่าตนเองรับประทานอะไรในมื้อเช้า จำไม่ได้ว่าวางของไว้ตรงไหน เดินหมุนรอบตัวเพราะจไม่ได้ว่าจะหยิบสิ่งของอะไร หากเหตุการณ์ทำนองนี้เกิดขึ้นบ่อยและพบว่ามีความรุนแรงขึ้น อาจมีผลต่อชีวิตประจำวันของตนเองและคนรอบข้าง ก็นับว่าไม่ใช่เรื่องเล็กๆ อีกต่อไป

สาเหตุ อาจมาได้จากความเสื่อมถอยตามอายุ หรือมาจากเส้นเลือดในสมองแตกหรือตีบ การติดเชื้อในสมอง ขาดสารอาหารบางชนิด เช่น วิตามินบี 1, วิตามินบี 12 หรือ กรดโฟลิก หรืออาจมีเนื้องอกในสมอง หรืออาจเกิดจากการแปรปรวนของสารอาหารต่างๆ ในร่างกาย เช่น ตับ ต่อมไทรอยด์ทำงานผิดปกติ การอักเสบของเส้นเลือดในสมองเป็นเวลานาน ยาหรือสารโลหะหนักที่เป็นพิษ โพรงน้ำในสมองขยายใหญ่ขึ้น เป็นต้น

แล้วเมื่อไหร่เราควรตระหนักว่าอาจจะเป็น"โรคอัลไซเมอร์" ??

หากพบว่า ผู้สูงอายุในครอบครัวมีปัญหาดังกล่าวข้อใดข้อหนึ่งหรือมากกว่า อาจเป็นไปได้ว่ามีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคอัลไซเมอร์ หรืออาจเป็นโรคสุขภาพอื่นๆ ควรรีบมาพบแพทย์อายุรกรรมระบบประสาท เพื่อเข้ารับการตรวจโดยละเอียด และวางแผนการรักษาต่อไป

ปัจจัยที่อาจจะมีผลในการช่วยชะลอเรื่องของการเกิดอัลไซเมอร์ คือ การับประทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะ และครบตามหมวดหมู่ เพิ่มการออกกำลังกายมากขึ้น ควบคุมโรคประจำตัวต่างๆ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจ เป็นต้น

นอกจากนี้ ควรใช้เรื่องของการกระตุ้นการใช้สมอง หรือบริหารสมอง โดยมีงานวิจัยว่าคนที่มีการกระตุ้นสมอง ได้ใช้ความคิด บริหารสมอง มีโอกาสเกิดโรคอัลไซเมอร์อยู่ที่ประมาณ 23%  แต่ในขณะเดียวกันคนที่ไม่ได้บริหารสมองมีโอกาสเกิดโรคอัลไซเมอร์สูงถึง 115% ทั้งนี้ปัจจุบันเรื่องของมลพิษ มลภาวะต่างๆ ในส่วนนี้ก็เหมือนเป็นตัวกระตุ้นในการโรคอัลไซเมอร์ต่างๆได้เช่นเดียวกัน

เคล็ดลับ(ที่ไม่ลับ) อาหารสมอง ต้านอัลไซเมอร์

บทความโดย
นพ.พรพจน์ ประภาอนันตชัย
แพทย์เฉพาะทางด้านอายุรกรรมระบบประสาทและสมอง

การรักษารากฟัน สำคัญขนาดไหน? คืออะไร ?

รากฟัน คือ รากฟันเป็นส่วนที่ต่อจากตัวฟันที่อยู่ใต้เหงือก วางตัวอยู่ในบริเวณกระดูกเบ้าฟันซึ่งภายในของรากฟันจะประกอบไปด้วย ส่วนที่เป็นโพรงประสาทฟันซึ่งจะอยู่ด้านใน ทำหน้าที่ในการส่งเลือดไปเลี้ยงฟันและเส้นประสาทการรับรู้ความรู้สึกของฟัน

สาเหตุของการรักษารากฟันมีอะไรบ้าง ?

สาเหตุส่วนใหญ่เลยที่ต้องรักษารากฟันเนื่องจาก มีฟันผุที่มีขนาดใหญ่หรือลึกมากๆ จนฟันที่ผุทะลุเข้าไปในโพรงประสาทฟัน ซึ่งในส่วนนี้ถ้าเกิดทะลุเข้าไปในโพรงประสาทฟันแล้ว จะทำให้โพรงประสาทฟันอักเสบ และติดเชื้อ จึงเป็นที่มาของการรักษารากฟัน ซึ่งอาจจะต้องทำการกำจัดการอักเสบในโพรงประสาทฟันออกหรือว่าตัดส่วนโพรงประสาทฟันที่อักเสบออกไป เพื่อลดการอักเสบ และการเกิดโรคในรากฟัน ต่อมาก็จะมีสาเหตุอื่น ๆ อีก เช่น การที่มีฟันร้าว หรือว่าฟันได้รับอุบัติเหตุ นอกจากนี้ก็ยังเกิดจากการที่ฟันเป็นโรคปริทันต์ลึกลงไปรากฟัน จนทำให้ฟันตาย อาการแบบนี้ก็จะต้องรักษารากเช่นเดียวกัน

อาการที่บ่งบอกว่าควรได้รับการรักษารากฟัน

อาการเริ่มต้นที่จะต้องรักษารากฟัน คือ เริ่มมีอาการปวดฟัน ส่วนใหญ่จะปวดขึ้นเอง และมีอาการปวดตามจังหวะการเต้นของหัวใจ โดยอาการปวดจะไม่สามารถหายไปเองได้ และยังพบว่ามีอาการเสียวฟัน อาการดังกล่าวเหล่านี้ก็จะเป็นอาการเบื้องต้นแรก ๆ ที่จะต้องเข้ามาตรวจเพื่อรับการวินิจฉัยและรักษารากฟัน

วิธีการรักษารากฟันมีอะไรบ้าง  ?

วิธีการรักษารากฟันเริ่มต้น จะใส่ยาชาก่อน และใส่แผ่นยางกันน้ำลาย เพื่อป้องกันน้ำยาฆ่าเชื้อ หรือเนื้อฟันที่เรากรอลงไปในคอ หลังจากนั้นจะกรอฟัน และเปิดเข้าไปในโพรงประสาทฟัน เพื่อจะกำจัดโพรงประสาทฟัน หรือเชื้อโรคออก และล้างด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ เป็นน้ำยาล้างคลองรากฟัน และมีการใส่ยาไว้ในคลองรากฟัน รอจนกระทั่งอาการหายดี และหากมีตุ่มหนองก็รอจนกระทั่งตุ่มหนองปิดหรือหายดีแล้ว หรือมีอาการบวมที่ลดลงจนหายแล้ว

การรักษารากฟันและการดูแล

ควรงดรับประทานอาหารแข็ง และอาหารเหนียว เพราะว่าการรับประทานอาหารแข็งหรือเหนียว ระหว่างรักษารากฟัน ส่วนใหญ่จะทำให้ฟันที่รักษาอยู่แตกออกจากกัน ซึ่งฟันที่แตกแล้วจะไม่สามารถบูรณะให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติได้อีก

บทความโดย
ทพ.อานนท์ชัย จันทร์สุนทรภาส

หรือไม่? สุขภาพใจ ส่งผลถึงสุขภาพกายได้
หลายคนอาจจะกำลังประสบกับปัญหาสุขภาพทางกายเรื้อรัง เช่น ความเจ็บปวดในตำแหน่งต่างๆ ของร่างกาย ระบบทางเดินอาหารทำงานผิดปกติ ซึ่งก่อให้เกิดความทุกข์ทางร่างกาย และยังส่งผลกระทบต่อจิตใจและพฤติกรรมด้วย

หลายคนมีความทุกข์ใจกับการรักษาที่ยาวนานและไม่ประสบผลสำเร็จดั่งที่ใจหวัง ทำให้เกิดความรู้สึกท้อแท้ เบื่อหน่าย หรือซึมเศร้า

บางคนตรวจร่ายกายจนครบถ้วนแต่ไม่พบความผิดปกติใดๆ ของร่างกายที่ชัดเจน จนมีผู้ป่วยหลายรายที่พยายามหาสาเหตุของอาการป่วย หรือหาทางรักษาหลายๆ วิธี จนอาจทำให้ผู้ป่วยได้รับอันตรายจากการทดสอบหรือการรักษาบางอย่างที่ไม่จำเป็น

โอกาสที่จะเกิดความผิดปกติของอาการทางร่างกายโดยที่ตรวจไม่พบสาเหตุที่ชัดเจนในประชากรทั่วไปอยู่ที่ประมาณ 5 - 7% พบได้ตั้งแต่ในวัยเด็ก วัยรุ่น หรือวัยผู้ใหญ่

สาเหตุที่เป็นไปได้ในผู้ป่วยที่มีอาการทางร่างกายจริงแต่ตรวจไม่พบสาเหตุที่ชัดเจน คือ อาจเป็นผลมาจากการที่ร่างกายมีการรับรู้ความรู้สึกทางร่างกายบางอย่างเพิ่มขึ้น ร่วมกับภาวะอารมณ์ความรู้สึกของตนเอง ที่จะกระตุ้นให้ความเจ็บป่วยทางร่างกายเพิ่มมากขึ้น

จากการศึกษาวิจัยพบว่าอาจมีปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดอาการทางร่างกายเรื้อรังและรุนแรง ได้แก่ การถูกละเลยในวัยเด็ก ความเครียดในวิถีชีวิตที่วุ่นวาย  การถูกล่วงละเมิดทางเพศ การดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติด เป็นต้น

อารมณ์ต่างๆ ที่เก็บไว้ในจิตใจนี้ไม่ว่าจะเป็นกังวล เครียด หรือเศร้า สามารถแสดงออกมาเป็นอาการทางร่างกายอย่างน้อยหนึ่งอาการ เช่น อาการปวด และทำให้ผู้ป่วยยิ่งคิดกังวลเกี่ยวกับอาการทางกายเพิ่มขึ้น จนมีผลรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันตามปกติ อาการเหล่านี้มักจะเป็นเรื้อรังนานอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป

การจัดการอาการผิดปกติทางร่างกายดังกล่าวข้างต้น จำเป็นต้องอาศัยสัมพันธภาพที่ดีระหว่างแพทย์และผู้ป่วย มีการตรวจติดตามสม่ำเสมอต่อเนื่อง รับฟังความรู้สึกต่างๆ ที่อยู่ภายในจิตใจผู้ป่วย ให้ความรู้ความเข้าใจ สนับสนุนให้ผู้ป่วยมีการปรับตัวใช้ชีวิตประจำวันได้ใกล้เคียงปกติ ถึงแม้จะยังมีอาการทางกายอยู่ด้วยก็ตาม

อย่างไรก็ตามแม้จะได้รับการรักษาที่ครอบคลุมทั้งทางร่างกายและจิตใจแล้ว อาการผิดปกติทางร่างกายอาจจะมีอาการกลับมาเป็นใหม่ โดยมีอาการเป็นๆ หายๆ ได้

แต่หากผู้ป่วยสามารถทำงานหรือใช้ชีวิตประจำวันได้ดีขึ้น  อาการทางกายลดลง ถือว่าเป็นปัจจัยที่ดีในการพยากรณ์โรคที่ดีขึ้น

สามารถติดต่อนัดหมาย หรือรับคำปรึกษาเพิ่มเติม ได้ที่ โรงพยาบาลเฉพาะทางแม่และเด็กแพทย์รังสิต หรือ ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-998-9888 ต่อ 3216 , 3217 ได้ในเวลา 08.00-20.00 น.นะคะ

ด้วยความห่วงใย จาก #โรงพยาบาลเฉพาะทางแม่และเด็กแพทย์รังสิต
-----
ติดตามข่าวสาร และกิจกรรมดีๆ จากกลุ่มโรงพยาบาลแพทย์รังสิตได้ที่
Inbox : https://bit.ly/2xNaFc1
Line : https://bit.ly/33p9nzw

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน

ตั้งค่าคุกกี้