ร่วมงานกับเรา

ลักษณะงาน
- ออกแบบรายการตรวจและจัดแพ็กเกจรายการขายภายในโรงพยาบาลฯ เพื่อให้ได้ยอดขายเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
รวมถึงการ Co-Promotion ร่วมกับ partner ต่างๆ เช่น Bank, ร้านค้า ด้านอาหาร/เครื่องดื่ม ฯลฯ เพื่อเพิ่มฐานลูกค้าเงินสดกลุ่มใหม่ๆ
- ประสานงานกับหน่วยงานภายในองค์กร เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้อง
และลดข้อผิดพลาดในการขายแพ็กเกจ/การคีย์ code เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและการตรวจสอบตามระบบ

คุณสมบัติ
- เพศหญิง  อายุ 30-35 ปี
- วุฒิจบปริญญาตรี
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี เช่น Microsoft Office (Excel, Word) เป็นต้น
- ประสบการณ์ระดับผู้จัดการการตลาดอย่างน้อย 3-5 ปีขึ้นไป
- มีไหวพริบ และทักษะในการแก้ไขปัญหาเป็นอย่างดี

สวัสดิการ
1. ประกันสังคม
2. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน และครอบครัว
3. ตรวจสุขภาพประจำปี
4. ปรับเงินเดือนประจำปี
5. โบนัส
6. ฌาปนกิจสงเคราะห์
7. ชุดฟอร์มพนักงาน

ลักษณะงาน
- ประมวลผลการปฏิบัติงานของพนักงาน การจ่ายค่าตอบแทน
- ตรวจสอบการเบิกค่าล่วงเวลา การลาการเบิกค่าพิเศษต่างๆ
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
- เพศหญิง  อายุ 25-28 ปี
- วุฒิจบปวส. , ปริญญาตรี
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี เช่น Microsoft Office (Excel, Word) เป็นต้น
- มีไหวพริบ และทักษะในการแก้ไขปัญหาเป็นอย่างดี

 

ลักษณะงาน
- ดูแลรับผิดชอบด้านงานธุรการ
- จัดทำเอกสารต่างๆและจัดเก็บเอกสารให้เรียบร้อย
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
- เพศชาย , หญิง  อายุ 28-30 ปี
- วุฒิจบปริญญาตรีสาขาบัญชี, การเงิน
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี เช่น Microsoft Office (Excel, Word) เป็นต้น
- มีไหวพริบ และทักษะในการแก้ไขปัญหาเป็นอย่างดี
- ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

สวัสดิการ
1. ประกันสังคม
2. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน และครอบครัว
3. ตรวจสุขภาพประจำปี
4. ปรับเงินเดือนประจำปี
5. โบนัส
6. ฌาปนกิจสงเคราะห์
7. ชุดฟอร์มพนักงาน

ลักษณะงาน
- วิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อวางแผนการตรวจสอบ
- ตรวจสอบ ติดตาม กำกับดูแลประสานงาน
- จัดทำแผนงบประมาณประจำปี และแผนอัตรากำลังคนของฝ่ายตรวจสอบภายใน
- สรุปรายงานผลการตรวจสอบ
- ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
- ให้ความรู้ คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ แก่ผู้บริหารหน่วยงานรับตรวจ ผู้รับตรวจ ผู้บังคับบัญชาและบุคคลต่างหน่วยงาน
- กำหนดรูปแบบการรายงานเพื่อให้ง่ายต่อการปฏิบัติงาน

คุณสมบัติ
- เพศชาย , หญิง  อายุ 28-30 ปี
- วุฒิจบปริญญาตรีสาขาบัญชี, การเงิน
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี เช่น Microsoft Office (Excel, Word) เป็นต้น
- มีไหวพริบ และทักษะในการแก้ไขปัญหาเป็นอย่างดี
- ประสบการณือย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

สวัสดิการ
1. ประกันสังคม
2. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน และครอบครัว
3. ตรวจสุขภาพประจำปี
4. ปรับเงินเดือนประจำปี
5. โบนัส
6. ฌาปนกิจสงเคราะห์
7. ชุดฟอร์มพนักงาน

ลักษณะงาน
- ดูแลรับผิดชอบด้านงานธุรการ
- จัดทำเอกสารต่างๆและจัดเก็บเอกสารให้เรียบร้อย
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
- เพศหญิง  อายุ 25-30 ปี
- วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี เช่น Microsoft Office (Excel, Word) เป็นต้น
- มีทักษะการสื่อสารที่ดี โดยเฉพาะการพูด และการฟัง
- รักในงานบริการและมนุษยสัมพันธ์ดี
- มีไหวพริบ และทักษะในการแก้ไขปัญหาเป็นอย่างดี
- สามารถเรียนรู้ และศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตัวเอง

 

ลักษณะงาน
- ตรวจสอบใบส่งของ ใบกำกับภาษีกับใบสั่งซื้อ
- ทำการบันทึกบัญชีในสมุดซื้อเชื่อ
- วางบิลทุกวันที่ 25-28 ของเดือน
- ตรวจสอบเอกสารที่รับวางบิล จัดทำใบสำคัญจ่ายและหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายเพื่อส่งแผนกการเงินทำเช็ค

คุณสมบัติ
- เพศหญิงเท่านั้น  อายุ 25-30 ปี
- วุฒิปวส. ปวส. ทุกสาขา
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี เช่น Microsoft Office (Excel, Word) เป็นต้น
- มีไหวพริบ และทักษะในการแก้ไขปัญหาเป็นอย่างดี
- ประสบการณ์ด้านบัญชีเจ้าหนี้อย่างน้อย 1 ปี

สวัสดิการ
1. ประกันสังคม
2. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน และครอบครัว
3. ตรวจสุขภาพประจำปี
4. ปรับเงินเดือนประจำปี
5. โบนัส
6. ฌาปนกิจสงเคราะห์
7. ชุดฟอร์มพนักงาน

 

ลักษณะงาน
-ให้รหัสโรค รหัสหัตถการในเวชระเบียนผู้ป่วยสิทธ์ สปสช.
- บันทึกรหัสโรค รหัสหัตถการในระบบ Computer ของโรงพยาบาล
- บันทึกและรายงานข้อมูลผู้ป่วย สปสช.ราชการ (UCEP-Elective )
- ส่งข้อมูลประมาณการสิทธิ ปกส.สปสช.ราชการ (UCEP-Elective )
- การค้นหา ติดตาม และส่งข้อมูลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
- การส่งตัวผู้ป่วยรักษา
- การประสานงานผู้ป่วย สปสช. หน่วยงาน/ลูกค้าภายใน-ภายนอกโรงพยาบาล

ปฏิบัติงานวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00น.-16.00น. หยุดเสาร์-อาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์


คุณสมบัติ
- ปริญญาตรี  สาขาพยาบาลศาสตร์
-มีประสบการณ์ในวิชาชีพอย่างน้อย 1 ปี
- มีความรู้เรื่องการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
- ผ่านการอบรม  Basic  ICD – 10 , Advance ICD – 10

สวัสดิการ
1. ประกันสังคม
2. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน และครอบครัว
3. ตรวจสุขภาพ
4. ปรับเงินเดือนประจำปี
5. โบนัส
6. ฌาปนกิจสงเคราะห์
7. ชุดฟอร์มพนักงาน

ส่ง e-mail สมัครงานมาที่ : recruit@patrangsit.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 094-8789555 

ลักษณะงาน
- จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์กายภาพบำบัดเตรียมความพร้อมของสถานที่ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน  
- จัดลำดับผู้ป่วยที่มารับมาบริการ
- จัดทำทะเบียนผู้ป่วยและรับผิดชอบงานด้านสถิติ
- ช่วยเหลือนักกายภาพบำบัดและผู้ป่วยขณะทำการรักษาทางกายภาพบำบัด
- นัดหมายผู้ป่วยเพื่อการรักษาครั้งต่อไป


คุณสมบัติ
- สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
- วุฒิบริบาล
- หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถทำงานเป็นกะได้
- กระตือรือร้นในการทำงาน
- รักในการทำงานบริการ

สวัสดิการ
1. ประกันสังคม
2. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน และครอบครัว
3. ตรวจสุขภาพ
4. ปรับเงินเดือนประจำปี
5. โบนัส
6. ฌาปนกิจสงเคราะห์
7. ชุดฟอร์มพนักงาน

ส่ง e-mail สมัครงานมาที่ : recruit@patrangsit.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 094-8789555 

ลักษณะงาน
-ทำการบันทึกข้อมูลประวัติผู้มารับบริการทั้งผู้ป่วยใหม่และผู้ป่วยเก่า
-การตรวจสอบสิทธิทางการแพทย์ด้านต่าง ๆ 
-การลงทะเบียนผู้ป่วยไปยังจุดบริการ
-การรักษาความลับของผู้มาใช้บริการ


คุณสมบัติ
- สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส,ป.ตรี 
- สามารถทำงานเป็นกะได้
- กระตือรือร้นในการทำงาน
- รักในการทำงานบริการ

สวัสดิการ
1. ประกันสังคม
2. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน และครอบครัว
3. ตรวจสุขภาพ
4. ปรับเงินเดือนประจำปี
5. โบนัส
6. ฌาปนกิจสงเคราะห์
7. ชุดฟอร์มพนักงาน

ส่ง e-mail สมัครงานมาที่ : recruit@patrangsit.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 094-8789555 

ลักษณะงาน
บริการจัดทำวัสดุ/อุปกรณ์/เครื่องมือทางการแพทย์ให้ปราศจากเชื้ออย่างมีมาตรฐานและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อจากเครื่องมือ/อุปกรณ์หน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานให้บรรลุตามนโยบายที่โรงพยาบาลกำหนด บริหารความเสี่ยงร่วมกับหน่วยงานและประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง

คุณสมบัติ
- สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
- วุฒิบริบาล
- หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถทำงานเป็นกะได้
- กระตือรือร้นในการทำงาน
- รักในการทำงานบริการ

สวัสดิการ
1. ประกันสังคม
2. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน และครอบครัว
3. ตรวจสุขภาพ
4. ปรับเงินเดือนประจำปี
5. โบนัส
6. ฌาปนกิจสงเคราะห์
7. ชุดฟอร์มพนักงาน

ส่ง e-mail สมัครงานมาที่ : recruit@patrangsit.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 094-8789555 

ลักษณะงาน
ให้บริการทำความสะอาดอย่างปลอดภัย ถูกต้อง และผู้รับบริการพึงพอใจ

คุณสมบัติ
- วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
- เพศหญิง
- อายุ 25-45 ปี
- กระตือรือร้นในการทำงาน
- มีความรับผิดชอบ
- ทำงานเข้ากะ

สวัสดิการ
1. ประกันสังคม
2. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน และครอบครัว
3. ตรวจสุขภาพ
4. ปรับเงินเดือนประจำปี
5. โบนัส
6. ฌาปนกิจสงเคราะห์
7. ชุดฟอร์มพนักงาน

ลักษณะงาน
-    ช่วยเก็บตัวอย่าง / รับตัวอย่าง จากผู้รับบริการ
-    เตรียมตัวอย่างเพื่อทำการตรวจวิเคราะห์
-    ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
-    ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการตรวจทางห้องปฏิบัติการ        

คุณสมบัติ
- เพศ : ชาย – หญิง
- อายุ :  25 – 35 ปี
- วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย และวุฒิบริบาลสวัสดิการ
1. ประกันสังคม
2. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน และครอบครัว
3. ตรวจสุขภาพ
4. ปรับเงินเดือนประจำปี
5. โบนัส
6. ฌาปนกิจสงเคราะห์
7. ชุดฟอร์มพนักงาน


ส่ง e-mail สมัครงานมาที่ : recruit@patrangsit.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 094-8789555 

 

ลักษณะงาน
1.การจัดรายการโปรโมชั่น
2.วางแผนกลยุทธ์ในการขายเพื่อเพิ่มยอดขาย
3.Co-Promotion 
4.ประสานงานระหว่างแผนก เพื่อลดข้อผิดพลาดในการทำงาน


คุณสมบัติ
1.จบปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. เพศ : ชาย – หญิง
3. อายุ :  25 – 35 ปี
4. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ
1. ประกันสังคม
2. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน และครอบครัว
3. ตรวจสุขภาพ
4. ปรับเงินเดือนประจำปี
5. โบนัส
6. ฌาปนกิจสงเคราะห์
7. ชุดฟอร์มพนักงาน


ส่ง e-mail สมัครงานมาที่ : recruit@patrangsit.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 094-8789555 

 

คุณสมบัติ
1. จบปริญญาตรี เภสัชศาสตร์บัณฑิต และมีใบประกอบวิชาชีพ
2.มีความรู้ด้านยา คุณภาพยาตามมาตรฐาน เช่น ค่ามาตรฐานที่กระทรวงกำหนด การละลายของยา คุณภาพยา 
3.มีทักษะด้านการสืบค้นแหล่งข้อมูลยา ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่าย
4.มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
5.มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อจัดหายาจะพิจารณาเป็นพิเศษ 

สวัสดิการ
1. ประกันสังคม
2. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน และครอบครัว
3. ตรวจสุขภาพ
4. ปรับเงินเดือนประจำปี
5. โบนัส
6. ฌาปนกิจสงเคราะห์
7. ชุดฟอร์มพนักงาน


ส่ง e-mail สมัครงานมาที่ : recruit@patrangsit.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 094-8789555 

 

ลักษณะงาน
-ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
-ให้บริการเจาะเลือดผู้ป่วยนอก
-ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการตรวจทางห้องปฏิบัติการ       

คุณสมบัติ
- เพศ : ชาย – หญิง
- อายุ :  25 – 35 ปี
- วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ สวัสดิการ
1. ประกันสังคม
2. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน และครอบครัว
3. ตรวจสุขภาพ
4. ปรับเงินเดือนประจำปี
5. โบนัส
6. ฌาปนกิจสงเคราะห์
7. ชุดฟอร์มพนักงาน


ส่ง e-mail สมัครงานมาที่ : recruit@patrangsit.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 094-8789555 

 

หลายอัตรา  ตำแหน่ง
ลักษณะงาน
1. ออกพบลูกค้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าใหม่  
2. จัดทำข้อมูลขั้นตอนการดำเนินงาน เงื่อนไขการเข้ารับริการ
3. ประสานงานกับทางลูกค้า และทีมให้บริการของโรงพยาบาล


คุณสมบัติ
- เพศ : ชาย – หญิง
- อายุ :  25 – 35 ปี
- วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ด้านการขายอย่างน้อย 3 ปี
- หากมีประสบการณ์การขายด้าน Healt care  จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

สวัสดิการ
1. ประกันสังคม
2. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน และครอบครัว
3. ตรวจสุขภาพ
4. ปรับเงินเดือนประจำปี
5. โบนัส
6. ฌาปนกิจสงเคราะห์
7. ชุดฟอร์มพนักงาน


ส่ง e-mail สมัครงานมาที่ : recruit@patrangsit.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 094-8789555 

 

ลักษณะงาน
- การให้บริการผู้ป่วยในห้อง Ultrasound
- ให้บริการเอกซเรย์ผู้ป่วยภายใต้การดูแลของนักรังสีเทคนิค
- การรับ-ส่งใบยาหรือ OPD Card


คุณสมบัติ
- สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 สาขา วิทย์-คณิต (  มีประสบการณ์ด้านรังสีวิทยา )
- วุฒิบริบาล
- สามารถทำงานเป็นกะได้
- กระตือรือร้นในการทำงาน
- รักในการทำงานบริการ

สวัสดิการ
1. ประกันสังคม
2. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน และครอบครัว
3. ตรวจสุขภาพ
4. ปรับเงินเดือนประจำปี
5. โบนัส
6. ฌาปนกิจสงเคราะห์
7. ชุดฟอร์มพนักงาน

ส่ง e-mail สมัครงานมาที่ : recruit@patrangsit.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 094-8789555 

ลักษณะงาน
1.ตรวจสอบบัตรกรมธรรม์เบื้องต้น
2.คัดกรองผู้ป่วยตาม ภาวะโรค ตามบัตรกรมธรรม์ได้
3.ให้ข้อมูลทางการแพทย์ต่อผู้รับบริการ  / ทีมแพทย์บริษัทคู่สัญญา  
4.ประสานงานกับหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง
5.รวบรวมข้อมูลด้านงานเวชระเบียน
6. ประสานงานกับทีมแพทย์ของบริษัทคู่สัญญาด้านข้อมูลทางการแพทย์


คุณสมบัติ
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาพยาบาลศาสตร์ 
- เพศหญิง
- มีใบประกอบโรคศิลป์
- หากมีประสบการณ์ประกันสุขภาพ จะพิจารณาเป็นพิเศษ


สวัสดิการ
1. ประกันสังคม
2. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน และครอบครัว
3. ตรวจสุขภาพ
4. ปรับเงินเดือนประจำปี
5. โบนัส
6. ฌาปนกิจสงเคราะห์
7. ชุดฟอร์มพนักงาน


ส่ง e-mail สมัครงานมาที่ : recruit@patrangsit.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 094-8789555 

ลักษณะงาน
ดูแลรับผิดชอบงานทางด้านการพยาบาลและบุคลากร ในแผนกอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน และหน่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วย


คุณสมบัติ
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาพยาบาลศาสตร์ 
- เพศหญิง
- มีใบประกอบโรคศิลป์
- มีประสบการณ์แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 3-5 ปี


สวัสดิการ
1. ประกันสังคม
2. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน และครอบครัว
3. ตรวจสุขภาพ
4. ปรับเงินเดือนประจำปี
5. โบนัส
6. ฌาปนกิจสงเคราะห์
7. ชุดฟอร์มพนักงาน

ส่ง e-mail สมัครงานมาที่ : recruit@patrangsit.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 094-8789555 

 

ลักษณะงาน
- เตรียมความพร้อมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ และเครื่องมือทางการแพทย์ตลอดทั้งวัตถุทางทันตกรรมให้พร้อมใช้งาน
- ช่วยเหลือทันตแพทย์ในการให้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพคุณสมบัติ

- เพศหญิง
- สำเร็จการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
- จบหลักสูตรบริบาล
- สามารถทำงานเป็นกะได้
- สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
- มีความรับผิดชอบ และทำงานเป็นทีมได้
- มีใจรักงานบริการ
- มีความละเอียดรอบคอบ


สวัสดิการ

1. ประกันสังคม
2. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน และครอบครัว
3. ตรวจสุขภาพ
4. ปรับเงินเดือนประจำปี
5. โบนัส
6. ฌาปนกิจสงเคราะห์
7. ชุดฟอร์มพนักงาน

ส่ง e-mail สมัครงานมาที่ : recruit@patrangsit.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 094-8789555 

ลักษณะงาน
รับผิดชอบและดูแลงานซ่อมระบบไฟฟ้า , ประปา , เครื่องปรับอากาศและซ่อมแซมอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ในโรงพยาบาลให้พร้อมใช้งาน

ประสบการณ์
ด้านซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภคภายในอาคาร

คุณสมบัติ
- วุฒิ ปวช. ขึ้นไป
- เพศชาย
- อายุ 25-35 ปี
- ผ่านเกณฑ์ทหาร
- มีใจรักงานบริการ
- สามารถทำงานเป็นกะได้
- กระตือรือร้นในการทำงาน


สวัสดิการ
1. ประกันสังคม
2. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน และครอบครัว
3. ตรวจสุขภาพ
4. ปรับเงินเดือนประจำปี
5. โบนัส
6. ฌาปนกิจสงเคราะห์
7. ชุดฟอร์มพนักงาน


ลักษณะงาน
1.ออกแบบ Artwork สื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เช่น โปสเตอร์ โบว์ชัวร์ ต่างๆ
2.ถ่ายภาพและตัดต่อ Video สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ
3.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
- วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
- เพศชาย , หญิง
- อายุ 25-35 ปี
- กระตือรือร้นในการทำงาน
- มีประสบการณ์ด้านออกแบบ Artwork สื่อโฆษณา อย่างน้อย 1 ปี

สวัสดิการ
1. ประกันสังคม
2. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน และครอบครัว
3. ตรวจสุขภาพ
4. ปรับเงินเดือนประจำปี
5. โบนัส
6. ฌาปนกิจสงเคราะห์
7. ชุดฟอร์มพนักงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ
    จัดยาตามใบสั่งยาและอ่านใบสั่งยา,ลงบันทึกข้อมูลยา จัดเตรียม,จัดจ่ายยา

คุณสมบัติ

- สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 สาขา วิทย์-คณิต (  มีประสบการณ์ด้านจัดยา )
- วุฒิบริบาล
- สามารถทำงานเป็นกะได้
- กระตือรือร้นในการทำงาน
- รักในการทำงานบริการ


สวัสดิการ
1. ประกันสังคม
2. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน และครอบครัว
3. ตรวจสุขภาพ
4. ปรับเงินเดือนประจำปี
5. โบนัส
6. ฌาปนกิจสงเคราะห์
7. ชุดฟอร์มพนักงาน

ส่ง e-mail สมัครงานมาที่ : recruit@patrangsit.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 094-8789555 

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • งานด้านรังสีวิทยาและเทคนิค X-RAY
 • สามารถใช้เครื่องเอ็กซเรย์ในการถ่ายภาพรังสีวินิจฉัยทั่วไป (X-ray general)
 • มีประสบการณ์ในการใช้เครื่อง CT และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

*ค่าความเสี่ยง,ค่าใบ RSO  และ ค่าขาดแคลน*

คุณสมบัติ

-วุฒิปริญญาตรี  สาขารังสีเทคนิค
-มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีใบประกอบวิชาชีพ


สวัสดิการ
1. ประกันสังคม
2. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน และครอบครัว
3. ตรวจสุขภาพ
4. ปรับเงินเดือนประจำปี
5. โบนัส
6. ฌาปนกิจสงเคราะห์
7. ชุดฟอร์มพนักงาน

ส่ง e-mail สมัครงานมาที่ : recruit@patrangsit.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 094-8789555 

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ให้บริการทางการพยาบาลแก่ผู้ป่วย
 • ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
 • ศึกษา สังเกตุอาการผู้ป่วยเพื่อดำเนินการพยาบาล
 • ให้การพยาบาล ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด
 • ให้ความสะดวกแก่ผู้ป่วย และญาติผู้ป่วย หรือปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

- เพศหญิง
- สำเร็จการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
- จบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 
- สามารถทำงานเป็นกะได้
- สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
- มีความรับผิดชอบเป็นอย่างดียิ่ง และทำงานเป็นทีม
- มีใจรักบริการเป็นอย่างดี
- มีความละเอียดรอบคอบ


สวัสดิการ
1. ประกันสังคม
2. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน และครอบครัว
3. ตรวจสุขภาพ
4. ปรับเงินเดือนประจำปี
5. โบนัส
6. ฌาปนกิจสงเคราะห์
7. ชุดฟอร์มพนักงาน

ส่ง e-mail สมัครงานมาที่ : recruit@patrangsit.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 094-8789555 

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ให้บริการทางการพยาบาลแก่ผู้ป่วย
 • ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
 • ศึกษา สังเกตุอาการผู้ป่วยเพื่อดำเนินการพยาบาล
 • ให้การพยาบาล ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด
 • ให้ความสะดวกแก่ผู้ป่วย และญาติผู้ป่วย หรือปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

- เพศหญิง 
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
- มีประสบการณ์ด้านพยาบาลวิชาชีพ 
- สามารถทำงานเป็นกะได้
- สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
- มีความรับผิดชอบเป็นอย่างดียิ่ง และทำงานเป็นทีม
- มีใจรักบริการเป็นอย่างดี
- มีความละเอียดรอบคอบ ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ


สวัสดิการ
1. ประกันสังคม
2. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน และครอบครัว
3. ตรวจสุขภาพ
4. ปรับเงินเดือนประจำปี
5. โบนัส
6. ฌาปนกิจสงเคราะห์
7. ชุดฟอร์มพนักงาน

ส่ง e-mail สมัครงานมาที่ : recruit@patrangsit.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 094-8789555 

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ตรวจสอบการจ่ายยาตามคำสั่งของแพทย์ทั้ง OPD และ IPDและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ

- เพศหญิง-ชาย
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- จบปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์
- ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
- สามารถทำงานเป็นกะได้
- สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
- มีความรับผิดชอบเป็นอย่างดียิ่ง และทำงานเป็นทีม
- มีใจรักบริการเป็นอย่างดี
- มีความละเอียดรอบคอบ


สวัสดิการ
1. ประกันสังคม
2. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน และครอบครัว
3. ตรวจสุขภาพ
4. ปรับเงินเดือนประจำปี
5. โบนัส
6. ฌาปนกิจสงเคราะห์
7. ชุดฟอร์มพนักงาน


ส่ง e-mail สมัครงานมาที่ : recruit@patrangsit.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 094-8789555 

" patRangsit คุณภาพ มาตรฐานสากล "

COPYRIGHT 2019 PATRANGSIT. ALL RIGHTS RESERVED