APPOINTMENT
นัดหมายแพทย์
APPOINTMENT
นัดหมายแพทย์
สายด่วน
02-998-9999

.นโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล (Data Retention Policy)

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
ของ  บริษัท ปทุมรักษ์ จำกัด และ บริษัท ปทุมรักษ์เวชการ จำกัด

 1. บทนำ

      บริษัท แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบกิจการโรงพยาบาลแพทย์รังสิต และโรงพยาบาลแพทย์รังสิต 2 และ บริษัท ปทุมรักษ์เวชการ จำกัด ผู้ประกอบกิจการโรงพยาบาลเฉพาะทางแม่และเด็กแพทย์รังสิต (“โรงพยาบาล”) จึงจัดทำนโยบายเรื่องนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล (“นโยบายโรงพยาบาล”) ฉบับนี้ขึ้นเพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ.2562 และกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้องและให้หมายความรวมถึงกฎหมายฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใดๆในอนาคต (“กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”)

      เพื่ออธิบายให้ท่านทราบถึงนโยบายและแนวทางปฏิบัติของเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและวิธีที่เราใช้เพื่อปฏิบัติต่อข้อมูลดังกล่าวและวิธีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกจัดเก็บประมวลผลนำไปใช้และเปิดเผยโดยและแจ้งเกี่ยวกับวิธีที่ท่านสามารถเข้าถึงและปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและวัตุประสงค์ต่างๆ เกี่ยวกับวิธีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกนำไปใช้

      นโยบายฉบับนี้ครอบคลุมระบบการเก็บข้อมูลทั้งรูปแบบกายภาพและอิเล็กทรอนิกส์ของโรงพยาบาล      รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น เครือข่ายสังคมของบุคคลที่สาม  จุดขายผลิตภัณฑ์หรือให้บริการและกิจกรรมต่างๆ นอกจากนี้อาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งข้อมูลอื่นๆหรือจากบุคคลภายนอก เช่น การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งข้อมูลสาธารณะแหล่งข้อมูลทางการค้า เป็นต้น ทั้งนี้ หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางประการที่ระบุว่าเป็นข้อมูลที่จำเป็นกับการให้บริการหรือการให้สิทธิประโยชน์บางประการแก่อาจไม่สามารถจัดหาสินค้าและ/หรือให้บริการหรือสิทธิประโยชน์นั้นๆแก่ท่าน

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวมรวบ

      โรงพยาบาลจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นโดยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ถูกเก็บรวบรวมและประมวลผลภายใต้ยโยบายฉบับนี้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับโดยตรงหรือข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากท่านโดยอัตโนมัติหรือข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาจากบุคคลภายนอกได้แก่

 • ข้อมูลติดต่อส่วนบุคคล
  • ข้อมูลส่วนตัวเช่นชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดอายุเพศเลขบัตรประจำตัวประชาชนรูปถ่าย และลายมือชื่อเป็นต้น
  • ข้อมูลการติดต่อเช่นที่อยู่อาศัยหมายเลขโทรศัพท์โทรสารอีเมลไอดีผู้ใช้สำหรับแอปพลิเคชั่น  (line ID) ข้อมูลผู้ที่สามารถติดต่อได้เป็นต้น
  • ข้อมูลทางธุรกรรมเช่นประวัติการรับบริการต่างๆประวัติการซื้อขายรายละเอียดการชำระเงิน และบัญชีธนาคารเป็นต้น
  • ข้อมูลทางการตลาดอาทิความพึงพอใจของท่านต่อบริการที่ได้รับและความเห็นต่อการให้บริการของบุคลากร
  • ข้อมูลด้านเทคนิคข้อมูลคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์เคลื่อนที่ใดๆเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ทางเทคโนโลยีอื่นใดที่ท่านใช้เพื่อเข้าถึงหนึ่งในเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของ เช่น ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP Address) ชนิดของระบบปฏิบัติการชนิดและเวอร์ชั่นของเว็บเบราว์เซอร์และข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมผ่านคุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึงกันเป็นต้น
  • ข้อมูลจากการใช้เว็บไซต์/การติดต่อสื่อสาร เมื่อท่านใช้เว็บไซต์ของจะใช้เทคโนโลยีจัดเก็บข้อมูลอัตโนมัติเพื่อเก็บข้อมูลบางประการเกี่ยวกับการดำเนินการของท่านเช่นข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่เว็บไซต์ความเห็นของผู้ใช้งานข้อมูลใดๆที่ท่านเปิดเผยแก่โดยสมัครใจเกี่ยวกับประสบการณ์การใช้สินค้าและบริการของเพจหรือเนื้อหาและระยะเวลาที่ท่านอ่านและข้อมูลและสถิติอื่นใดที่คล้ายคลึงกันเช่นจำนวนครั้งของการตอบสนองต่อเนื้อหาความผิดพลาดของการดาวน์โหลดและระยะเวลาในการเยี่ยมชมเพจต่างๆเป็นต้น
  • ข้อมูลอื่นๆเช่นการถ่ายภาพหรือบันทึกภาพเคลื่อนไหวในเหตุการณ์ต่างๆผ่านกล้องวงจรปิด (CCTV) เป็นต้น
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว

โรงพยาบาลจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวเพียงเท่าที่จำเป็นเมื่อมีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่าน เนื่องจาก สาเหตุใดก็ตามจะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งเพื่อดำเนินการประเมินและการประมวลผลโดยสมัครใจ เช่น เพื่อการรักษาพยาบาล การดูแลสุขภาพ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยอาจผ่านทางช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการ       ที่กฎหมายกำหนด

 • ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ

โรงพยาบาลจะไม่ร้องขอหรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ              หากโรงพยาบาลพบว่าได้จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์ ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะโดยไม่ได้เจตนาโรงพยาบาลจะลบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ออกจากระบบเก็บข้อมูลทันที  อย่างไรก็ตามโรงพยาบาลอาจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้เยาว์ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองโดยตรงและเมื่อได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากบุคคลดังกล่าว

 1. แหล่งที่มาและการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

          โรงพยาบาลเก็บรวบรวมและรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่าน 2 ช่องทางหลักดังนี้

 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับโดยตรงโดยจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากขั้นตอนการให้บริการดังนี้
 • เมื่อท่านลงทะเบียนบัญชีเพื่อใช้บริการกับโรงพยาบาลหรือเมื่อท่านยื่นคำร้องขอใช้สิทธิต่างๆกับรวมถึงแบบฟอร์มการลงทะเบียนรูปแบบอื่นๆที่คล้ายคลึงกันไม่ว่าเป็นการเก็บรวบรวมผ่านไปรษณีย์โทรศัพท์การแสดงสินค้าในงานนิทรรศการการประชุมสัมมนาและการส่งเสริมการขายหรือกิจกรรมต่างๆเป็นต้น
 • จากเว็บไซต์ของและเว็บไซต์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเช่น Google, Facebook เป็นต้น
 • จากเว็บไซต์ของสำหรับมือถือ/อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่หรือแอพพลิเคชั่น (mobile application) ต่างๆ
 • จากการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอัตโนมัติผ่านทางช่องทางต่างๆเช่นการใช้คุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีอื่นๆที่คล้ายคลึงกันรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูนโยบายการใช้คุกกี้
 • จากอีเมลจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เนื้อหาและข้อความอื่นๆทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างท่านและ

          3.2    ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากบุคคลภายนอก

โรงพยาบาลอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลภายนอก เช่น การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งข้อมูลสาธารณะ แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของท่าน แหล่งข้อมูลทาง การค้า การวิจัยทางการตลาด เครือข่ายสังคมของบุคคลที่สาม เช่น Facebook, Google, YouTube เป็นต้น

 1. วัตถุประสงค์และการประมวลข้อมูลส่วนบุคคล
 • หลักการทั่วไปที่ใช้เมื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 • รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่านเพื่อวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงและถูกต้องตามกฎหมาย และจะแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ดังกล่าว และจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวในรูปแบบที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดและถูกต้องตามกฎหมายตามที่ได้แจ้งให้ท่านทราบ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านอย่างถูกกฎหมายและเป็นธรรม
 • จะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านเฉพาะส่วนที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลที่กำหนด จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวมีความถูกต้องและเกี่ยวข้อง และในกรณีที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูล จะปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย
 • จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านสำหรับระยะเวลาที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย และธุรกิจ ตราบเท่าที่เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว จะมีมาตรการรักษาความปลอดภัย ตามสมควรเพื่อป้องกันการเข้าถึง การรวบรวม การใช้ การเปิดเผย การทำสำเนา การดัดแปลง การกำจัดข้อมูล หรือความเสี่ยงในลักษณะเดียวกันโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • พื้นฐานทางกฎหมายของประมวลผลข้อมูล

ต้องการที่จะปฏิบัติต่อทุกคนที่มีปฏิสัมพันธ์อย่างเท่าเทียมกัน แต่บางครั้งไม่สามารถทำได้เนื่องจากวิธีที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดให้ต้องได้รับความยินยอมจากท่านก่อนที่จะสามารถใช้เปิดเผย และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล (เรียกรวมกันว่า “ประมวลผล”) เกี่ยวกับท่าน ยกเว้นในกรณีที่ไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมตัวอย่างเช่น ไม่ต้องได้รับความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินที่คุกคามชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัยของบุคคล

 1. สิทธิของเจ้าของข้อมูล

      ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลท่านมีสิทธิต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ หากท่านประสงค์ที่จะขอใช้สิทธิของท่าน ท่านสามารถติดต่อมายังช่องทางการติดต่อในนโยบายโรงพยาบาล ฉบับนี้

 • สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้โรงพยาบาลทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

 • สิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิที่จะขอรับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่าน รวมถึงมีสิทธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น หรือตัวท่านเอง เว้นแต่โดยสภาพไม่สามารถทำได้ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

 • สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 • สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านอาจขอให้ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

 • สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

 • สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง

ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง หากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

 • สิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอม

ในกรณีที่อาศัยความยินยอมของท่านในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับได้

 • สิทธิในการยื่นข้อเรียกร้อง

หากท่านมีความกังวลหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติของเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อโดยใช้รายละเอียดการติดต่อตามข้อ 6 ของประกาศโรงพยาบาล ฉบับนี้  ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเหตุให้เชื่อว่าได้ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิยื่นข้อร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามระเบียบและวิธีการที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

      ทั้งนี้ โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคำร้องขอใช้สิทธิของท่านและดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

 1. ระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

      โรงพยาบาลจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่จำเป็น เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดในการประมวลผลส่วนบุคคลนั้น ๆ โดยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลจะเปลี่ยนแปลงไปโดยขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่กำหนดในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเป็นระยะเวลาตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด (ถ้ามี) โดยคำนึงถึงอายุความตามกฎหมายสำหรับการดำเนินคดีที่อาจจะเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวกับเอกสารหรือข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมไว้ในแต่ละรายการ และโดยคำนึงถึงแนวปฏิบัติของภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภทเป็นสำคัญ

      ทั้งนี้ โดยทั่วไปจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี นับแต่วันที่นิติสัมพันธ์ระหว่างท่านกับสิ้นสุดลง อย่างไรก็ดี อาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเกินกว่าระยะเวลาดังกล่าวหากกฎหมายอนุญาตหรือเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจำเป็นต่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องทางกฎหมายของ

          รายละเอียดระยะเวลาการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

 

ลำดับ

รายการข้อมูลส่วนบุคคล

ระยะเวลาประมวลผล

1

ข้อมูลส่วนตัว อาทิ ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด อายุ เพศ เลขบัตรประจำตัวประชาชน รูปถ่าย และลายมือชื่อ เป็นต้น

ไม่เกิน 10 ปี นับแต่วันที่นิติสัมพันธ์สิ้นสุดลง

2

ข้อมูลการติดต่อ อาทิ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล ไอดีผู้ใช้สำหรับแอปพลิเคชั่น (line ID) ข้อมูลผู้ที่สามารถติดต่อได้ เป็นต้น

ไม่เกิน 10 ปี นับแต่วันที่นิติสัมพันธ์สิ้นสุดลง

3

ข้อมูลทางธุรกรรม เช่น ประวัติการรับบริการต่างๆ ประวัติการซื้อขาย รายละเอียดการชำระเงิน และบัญชีธนาคาร เป็นต้น

ไม่เกิน 10 ปี นับแต่วันที่นิติสัมพันธ์สิ้นสุดลง

4

ข้อมูลด้านเทคนิค เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ทางเทคโนโลยีอื่นใดที่ท่านใช้เพื่อเข้าถึงหนึ่งในเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของ เช่น ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP Address), ข้อมูลคุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึงกัน เป็นต้น

ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่บันทึกข้อมูล

5

ข้อมูลทางการตลาด อาทิ ความพึงพอใจของท่านต่อบริการที่ได้รับ และความเห็นต่อการให้บริการของบุคลากร

ไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันที่บันทึกข้อมูล

6

ข้อมูลการถ่ายภาพหรือการบันทึกภาพเคลื่อนไหวในเหตุการณ์ต่าง ๆ ผ่านกล้องวงจรปิด (CCTV)

ไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันที่บันทึกข้อมูล

7

ข้อมูลสุขภาพ

ไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันที่มิได้เข้ารับบริการ

หลังจากครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น โรงพยาบาลจะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว จากการจัดเก็บหรือระบบของโรงพยาบาล และของบุคคลอื่นซึ่งให้บริการแก่โรงพยาบาล (ถ้ามี) หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวท่านได้ เว้นแต่จะเป็นกรณีที่โรงพยาบาลสามารถเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ต่อไปตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนด ทั้งนี้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อมายังตามช่องทางการติดต่อในนโยบายโรงพยาบาล ฉบับนี้

 

 1. ช่องทางการติดต่อ

     บริษัท แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

733/345,733/359 ถนนพหลโยธิน หมู่ 8 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

บริษัท ปทุมรักษ์เวชการ จำกัด

733/347 ถนนพหลโยธิน หมู่ 8 ตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานี

โทรศัพท์ 02-9989999

     www.patrangsit.com

     อีเมล์ pdpa@patrangsit.com        

 1. การเปลี่ยนแปลงนโยบายโรงพยาบาลฉบับนี้

บริษัทโรงพยาบาลอาจทำการเปลี่ยนแปลงนโยบายฉบับนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใดๆที่เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนดโดยโรงพยาบาลจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลwww.patrangsit.comและผ่านการแจ้งเตือนทางอีเมล์ pdpa@patrangsit.comตามความเหมาะสมทั้งนี้โรงพยาบาลขอให้ท่านตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงนโยบายโรงพยาบาลฉบับนี้เป็นระยะๆ

            การทบทวนนโยบาย คณะกรรมการจะทบทวนและปรับปรุงนโยบายฉบับนี้ตามความจำเป็นและเหมาะสม  อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

          นโยบายฉบับนี้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  ครั้งที่ 1/2566  เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566

มีผลบังคับใช้ ณ วันที่  9  มกราคม  2566

(นายกมล  ธรรมาณิชานนท์)

บันทึกประวัติการแก้ไขเอกสาร (Revision History)

แก้ไขครั้งที่

(No.)

วันที่จัดทำ

(Date)

รายละเอียดการแก้ไขเอกสาร

(Description of revision)

วันที่บังคับใช้

(Effective date)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hello world!

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน

ตั้งค่าคุกกี้