นางวรารัตน์ พฤกษอาภรณ์ (กรรมการบริหาร)


คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี - เทคนิคการแพทย์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ด้านการทำงาน / ดำรงตำแหน่ง

บริษัท / หน่วยงานตำแหน่งงาน
2564 - ปัจจุบัน โรงพยาบาลแพทย์รังสิต (บริษัท ปทุมรักษ์ จำกัด)ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านสนับสนุนการแพทย์
โรงพยาบาลแพทย์รังสิต (บริษัท ปทุมรักษ์ จำกัด)รองผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนการแพทย์
โรงพยาบาลแพทย์รังสิต (บริษัท ปทุมรักษ์ จำกัด)หัวหน้าแผนกห้องปฏิบัติการ
รพ.มงกุฎวัฒนะนักเทคนิคการแพทย์
รพ.เอกปทุมนักเทคนิคการแพทย์

ประวัติการฝึกอบรม

ผลงานงานวิจัย / พัฒนา

นางสาวจันทรา เหลืองอร่าม (กรรมการบริหาร)


คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี - พยาบาลศาสตร์
  วิทยาลัยพยาบาลกองทัพอากาศ

ประสบการณ์ด้านการทำงาน / ดำรงตำแหน่ง

บริษัท / หน่วยงานตำแหน่ง
2564 - ปัจจุบัน โรงพยาบาลแพทย์รังสิต  (บริษัท ปทุมรักษ์ จำกัด)ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านวิกฤติ
โรงพยาบาลแพทย์รังสิต  (บริษัท ปทุมรักษ์ จำกัด)รองอำนวยการฝ่ายการพยาบาล รพ.แพทย์รังสิต 2
โรงพยาบาลแพทย์รังสิต  (บริษัท ปทุมรักษ์ จำกัด)หัวหน้าแผนกผู้ป่วยวิกฤติ
รพ.ซีจีเอช สะพานใหม่หัวหน้าแผนก
รพ.ภูมิพลอดุลยเดชพยาบาล

นางศุภศจี บุญเกตุ (กรรมการบริหาร)


คุณวุฒิการศึกษา

 • พยาบาลศาสตร์บัณฑิตและผดุงครรภ์
  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • วุฒิบัตรการพยาบาลเฉพาะทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
  โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา

ประสบการณ์ด้านการทำงาน / ดำรงตำแหน่ง

บริษัท / หน่วยงานตำแหน่ง
2564 - ปัจจุบัน โรงพยาบาลแพทย์รังสิต (บริษัท ปทุมรักษ์ จำกัด )รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล
โรงพยาบาลแพทย์รังสิต (บริษัท ปทุมรักษ์ จำกัด)ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล
โรงพยาบาลแพทย์รังสิต (บริษัท ปทุมรักษ์ จำกัด)รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล
โรงพยาบาลเดชาผู้ตรวจการ
โรงพยาบาลทหารผ่านศึกรองหัวหน้าส่วนงาน
โรงพยาบาลหัวเฉียวพยาบาลวิชาชีพ

ประวัติการฝึกอบรม

นพ.ธนะรัตน์ ลยางกูร (กรรมการบริหาร)


คุณวุฒิการศึกษา

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต
  คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • กุมารแพทย์ศาสตร์
  คณะแพทย์ศาสตร์ รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • กุมารแพทย์โรคหัวใจ
  คณะแพทย์ศาสตร์ รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • Fellowship in Pediatric Cardiology
  มหาวิทยาลัย Royal Children Hospital, Melbourne, Australia

ประสบการณ์ด้านการทำงาน / ดำรงตำแหน่ง

บริษัท / หน่วยงานตำแหน่ง
2563 - ปัจจุบัน บริษัท ปทุมรักษ์เวชการ จำกัด (รพ.เฉพาะทางแม่และเด็กแพทย์รังสิต)ผู้อำนวยการ รพ.
2560 - ปัจจุบัน มูลนิธิเด็กโรคหัวใจแห่งประเทศไทยประธานคณะกรรมการ
สถาบันสุภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี                     รอง ผอ.ด้านพัฒนาระบบสุขภาพ
มูลนิธิเด็กโรคหัวใจแห่งประเทศไทยประธานวิชาการ
ชมรมกุมารแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยประธาน
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคหัวใจ สถาบันสุขภาพเด็กฯหัวหน้า
สถาบันสุภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี                     กุมารแพทย์โรคหัวใจ
รพ. มหาราช นครราชสีมากุมารแพทย์
รพ. ปากช่องนานา                                               แพทย์ใช้ทุน
รพ. สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานีแพทย์ฝึกหัด

รางวัลทางวิชาการ / บทความ / รางวัลเกียรติยศ 

การเข้าร่วมเป็นสมาชิก

ผลงานงานวิจัย / การพัฒนา

นพ.ธีรนันท์   มิตรภานนท์ (กรรมการบริหาร)


คุณวุฒิการศึกษา

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต
  โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตรแพทย์ประจำบ้านสาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
  โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ์ด้านการทำงาน / ดำรงตำแหน่ง

บริษัท / หน่วยงานตำแหน่ง
2563 - ปัจจุบัน บริษัท ปทุมรักษ์ จำกัด (รพ.แพทย์รังสิต)ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
โรงพยาบาล พญาไท 1 กรุงเทพแพทย์ประจำ ด้านจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
โรงพยาบาล กรุงเทพ ภูเก็ตจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น (Part time)
โรงพยาบาล เกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทราผู้อานวยการฝ่ายการแพทย์
โรงพยาบาล กรุงเทพ ภูเก็ตจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
โรงพยาบาลมนารมย์จิตแพทย์เวรดึก และ ออกตรวจแผนกผู้ป่วยนอก (Part time)

ประวัติการฝึกอบรม

รางวัลทางวิชาการ / บทความ / รางวัลเกียรติยศ

ประสบการณ์เป็นวิทยากรการอบรม

ประสบการณ์งานวิจัย / พัฒนา

ความสามารถพิเศษ

นายโชคชวาล ยังถาวรตระกูล (กรรมการบริหาร)


คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี - บัญชีบัณฑิต
  มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ด้านการทำงาน / ดำรงตำแหน่ง

บริษัท / หน่วยงานตำแหน่ง
2564 - ปัจจุบัน บริษัท ปทุมรักษ์ จำกัดรองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
บริษัท แอสคอทท์ อินเตอร์เนชั่นแนล แมนเนจเมนท์ (ประเทศไทย) จำกัดผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงิน
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัดผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบบัญชี

ประวัติการฝึกอบรม

นายอภิรักษ์ ปรีชญสมบูรณ์ (กรรมการบริหาร)


คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาเอก - วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
  Florida Atlantic University, USA
 • ปริญญาโท - วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
  George Washington University, USA
 • ปริญญาตรี - วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
  มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประสบการณ์ด้านการทำงาน / ดำรงตำแหน่ง

บริษัท / หน่วยงานตำแหน่ง
2564 - ปัจจุบัน บริษัท ปทุมรักษ์ จำกัดรองประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริหารทั่วไป
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)ผู้จัดการฝ่าย
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)ผู้จัดการฝ่าย
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)หัวหน้าหน่วย

ประวัติการฝึกอบรม

นายรณชิต แย้มสอาด
(ประธานกรรมการบริหาร)


คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท Master of Comparative Jurisprudence
  Howard University Washington D.C.USA
 • ปริญญาตรี - นิติศาสตรบัณฑิต
  มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ด้านการทำงาน / ดำรงตำแหน่ง

บริษัท / หน่วยงานตำแหน่ง
2563 - ปัจจุบัน บริษัท ปทุมรักษ์ จำกัด บริษัท ปทุมรักษ์เวชการ จำกัดประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2552 - ปัจจุบัน บริษัท ปทุมรักษ์เวชการ จำกัดกรรมการ
2534 - ปัจจุบัน บริษัท ปทุมรักษ์ จำกัดกรรมการ
บริษัท ปทุมรักษ์ จำกัดกรรมการ
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยที่ปรึกษา
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยรองผู้ว่าการ
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยผู้ช่วยผู้ว่าการ
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย
องค์การรถไฟฟ้ามหานครผู้อำนวยการกองตรวจสอบ

ประวัติการฝึกอบรม

ประสบการณ์เป็นวิทยากรการอบรม

ประสบการณ์งานวิจัย / พัฒนา

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน

ตั้งค่าคุกกี้