นางวรารัตน์ พฤกษอาภรณ์

กรรมการบริหาร


คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี - เทคนิคการแพทย์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ด้านการทำงาน / ดำรงตำแหน่ง

บริษัท / หน่วยงานตำแหน่งงาน
2564 - ปัจจุบัน โรงพยาบาลแพทย์รังสิต (บมจ. แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป)ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านสนับสนุนการแพทย์
โรงพยาบาลแพทย์รังสิต (บริษัท ปทุมรักษ์ จำกัด)รองผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนการแพทย์
โรงพยาบาลแพทย์รังสิต (บริษัท ปทุมรักษ์ จำกัด)หัวหน้าแผนกห้องปฏิบัติการ
รพ.มงกุฎวัฒนะนักเทคนิคการแพทย์
รพ.เอกปทุมนักเทคนิคการแพทย์

ประวัติการฝึกอบรม

ผลงานงานวิจัย / พัฒนา

นางสาวจันทรา เหลืองอร่าม

(กรรมการบริหาร)


คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี - พยาบาลศาสตร์
  วิทยาลัยพยาบาลกองทัพอากาศ

ประสบการณ์ด้านการทำงาน / ดำรงตำแหน่ง

บริษัท / หน่วยงานตำแหน่ง
2564 - ปัจจุบัน โรงพยาบาลแพทย์รังสิต  (บมจ. แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป)ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านวิกฤติ
โรงพยาบาลแพทย์รังสิต  (บริษัท ปทุมรักษ์ จำกัด)รองอำนวยการฝ่ายการพยาบาล รพ.แพทย์รังสิต 2
โรงพยาบาลแพทย์รังสิต  (บริษัท ปทุมรักษ์ จำกัด)หัวหน้าแผนกผู้ป่วยวิกฤติ
รพ.ซีจีเอช สะพานใหม่หัวหน้าแผนก
รพ.ภูมิพลอดุลยเดชพยาบาล

นางศุภศจี บุญเกตุ

(กรรมการบริหาร)


คุณวุฒิการศึกษา

 • พยาบาลศาสตร์บัณฑิตและผดุงครรภ์
  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • วุฒิบัตรการพยาบาลเฉพาะทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
  โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา

ประสบการณ์ด้านการทำงาน / ดำรงตำแหน่ง

บริษัท / หน่วยงานตำแหน่ง
2564 - ปัจจุบัน บมจ. แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ปรองผู้อำนวยการโรงพยาบาล
โรงพยาบาลแพทย์รังสิต (บริษัท ปทุมรักษ์ จำกัด)ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล
โรงพยาบาลแพทย์รังสิต (บริษัท ปทุมรักษ์ จำกัด)รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล
โรงพยาบาลเดชาผู้ตรวจการ
โรงพยาบาลทหารผ่านศึกรองหัวหน้าส่วนงาน
โรงพยาบาลหัวเฉียวพยาบาลวิชาชีพ

ประวัติการฝึกอบรม

นพ.ธนะรัตน์ ลยางกูร

กรรมการบริหาร


คุณวุฒิการศึกษา

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต
  คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • กุมารแพทย์ศาสตร์
  คณะแพทย์ศาสตร์ รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • กุมารแพทย์โรคหัวใจ
  คณะแพทย์ศาสตร์ รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ์ด้านการทำงาน / ดำรงตำแหน่ง

บริษัท / หน่วยงานตำแหน่ง
2563 - ปัจจุบัน บริษัท ปทุมรักษ์เวชการ จำกัด (รพ.เฉพาะทางแม่และเด็กแพทย์รังสิต)ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉพาะทางแม่และเด็กแพทย์รังสิต
2560 - ปัจจุบัน มูลนิธิเด็กโรคหัวใจแห่งประเทศไทยประธานคณะกรรมการ
2558 - 2559 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี                     รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ
2557 - 2559 มูลนิธิเด็กโรคหัวใจแห่งประเทศไทยประธานวิชาการ
2554 - 2559 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคหัวใจ สถาบันสุขภาพเด็กฯหัวหน้าศูนย์
2531 - 2559 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี                     กุมารแพทย์โรคหัวใจ

ประวัติการฝึกอบรม

รางวัลทางวิชาการ / บทความ / รางวัลเกียรติยศ 

การเข้าร่วมเป็นสมาชิก

ผลงานงานวิจัย / การพัฒนา

นพ.ธีรนันท์   มิตรภานนท์

กรรมการบริหาร


คุณวุฒิการศึกษา

 • จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
  มหาวิทยาลัยมหิดล
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต
  มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ์ด้านการทำงาน / ดำรงตำแหน่ง

บริษัท / หน่วยงานตำแหน่ง
2563 - ปัจจุบัน บมจ. แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแพทย์รังสิต
2561 - 2563 โรงพยาบาล พญาไท 1 กรุงเทพจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
2560 - 2561 โรงพยาบาล เกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทราผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาล
2557- 2559 โรงพยาบาลกรุงเทพ ภูเก็ตจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

ประวัติการฝึกอบรม

รางวัลทางวิชาการ / บทความ / รางวัลเกียรติยศ

ประสบการณ์เป็นวิทยากรการอบรม

ประสบการณ์งานวิจัย / พัฒนา

ความสามารถพิเศษ

นายโชคชวาล ยังถาวรตระกูล

กรรมการบริหาร


คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี - บัญชีบัณฑิต
  มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ด้านการทำงาน / ดำรงตำแหน่ง

บริษัท / หน่วยงานตำแหน่ง
2564 - ปัจจุบัน บมจ. แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ปรองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
2562 - 2563 บจก. แอสคอทท์ อินเตอร์เนชั่นแนล แมนเนจเมนท์ (ประเทศไทย)ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงิน
2550 - 2562 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัดผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบบัญชี

ประวัติการฝึกอบรม

นายอภิรักษ์ ปรีชญสมบูรณ์

กรรมการบริหาร


คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาเอก - วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
  Florida Atlantic University, USA
 • ปริญญาโท - วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
  George Washington University, USA
 • ปริญญาตรี - วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
  มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประสบการณ์ด้านการทำงาน / ดำรงตำแหน่ง

บริษัท / หน่วยงานตำแหน่ง
2564 - ปัจจุบัน บมจ. แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ปรองประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริหารทั่วไป
2555 - 2563 บมจ. ทีโอทีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

ประวัติการฝึกอบรม

นายรณชิต แย้มสอาด

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร


คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท - Master of Comparative Jurisprudence
  Howard University Washington D.C.USA
 • ปริญญาตรี - นิติศาสตรบัณฑิต
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ด้านการทำงาน / ดำรงตำแหน่ง

บริษัท / หน่วยงานตำแหน่ง
2563 - ปัจจุบัน บมจ. แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ปและ บจก. ปทุมรักษ์เวชการกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2528 - ปัจจุบัน บมจ. แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ปกรรมการ
2552 - ปัจจุบัน บจก. ปทุมรักษ์เวชการกรรมการ
2545 - ปัจจุบัน บจก. คลองสี่สามัคคีกรรมการ
2560 – ปัจจุบัน บจก. ซิลเวอร์ โปร อินโนเวชั่นกรรมการ
2560 – ปัจจุบัน บจก. ทวิคีรีกรรมการ
2547 – ปัจจุบัน บจก. ธำรง ประไพ และบุตรกรรมการ
2544 – ปัจจุบัน บจก. แย้มสอาดกรรมการ
2549 – ปัจจุบัน บจก. แย้มสุดากรรมการ
2546 – ปัจจุบัน บจก. โทเทิล ไรส์กรรมการ
2558 - 2562 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยที่ปรึกษา

ประวัติการฝึกอบรม

ผลงานด้านวิจัย / การพัฒนา

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน

ตั้งค่าคุกกี้