นายธนัท บูรพาธนะ (กรรมการ)


คุณวุฒิการศึกษา

 • DOCTOR OF PHILOSOPHY, MAHIDOL UNIVERSITY Ph.D. in Environment and Resource Studies
 • MASTER DEGREE, JOINT PROGRAM:MAHIDOL UNIVERSITY & UNIVERSITY OF SAN FRANCISCO Master of Science in Environmental Management
 • BACHELOR DEGREE, MAHIDOL UNIVERSITY INTERNATIONAL COLLEGE Bachelor of Science in Biology with Medical Science concentration

ประสบการณ์การทำงาน / ดำรงตำแหน่ง

บริษัท / หน่วยงาน ตำแหน่ง
2552 - ปัจจุบัน TRA INTERNATIONAL COMPANY LIMITED กรรมการผู้จัดการ
2552 - ปัจจุบัน TANAKAN COMPANY LIMITEDผู้อำนวยการ

รางวัลทางวิชาการ / บทความ / รางวัลเกียรติยศ

พล.ต.ท นิทัศน์ ลิ้มศิริพันธ์

กรรมการอิสระ


คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท - พัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี - นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประสบการณ์ด้านการทำงาน / ดำรงตำแหน่ง

บริษัท / หน่วยงานตำแหน่ง
2565 - ปัจจุบัน บมจ. แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ปกรรมการอิสระ
2565 – ปัจจุบัน บมจ. เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยีกรรมการ
2565 – ปัจจุบัน บจก. กันหา โซล่าพาวเวอร์กรรมการ
2565 – ปัจจุบัน บจก. พีเอสที เอนเนอร์ยีกรรมการ
2565 – ปัจจุบัน บจก. พีเอสที เอนเนอร์ยี 1กรรมการ
2565 – ปัจจุบัน บจก. พีเอสที เอนเนอร์ยี 2กรรมการ
2565 – ปัจจุบัน บจก. พีเอสทีซี อินเตอร์เนชั่นแนลกรรมการ
2565 – ปัจจุบัน บจก. พีเอสทีซี เอนจิเนียริ่งกรรมการ
2565 – ปัจจุบัน บจก. อรัญ เพาเวอร์กรรมการ
2565 – ปัจจุบัน บจก. เพาเวอร์ วี กรีนกรรมการ
2565 – ปัจจุบัน บจก. เศรษฐีสุพรรณ ไบโอกรีน เพาเวอร์กรรมการ
2565 – ปัจจุบัน บจก. โกลบอล โซล่าร์ เอนเนอร์ยีกรรมการ
2565 – ปัจจุบัน บจก. โรงไฟฟ้าขุนพัดเพ็งกรรมการ
2565 – ปัจจุบัน บจก. โรงไฟฟ้าสระยายโสมกรรมการ
2563 - 2564 สำนักงานตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว
2561 - 2563 สำนักงานตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการตํารวจ
2560 - 2561 สำนักงานตำรวจแห่งชาติรองผู้บัญชาการสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง
2556 - 2560 สำนักงานตำรวจแห่งชาติรองผู้บัญชาการสํานักงานกําลังพล

ประวัติการฝึกอบรม

นางสาวอภิรดี ดิศแพทย์

กรรมการ


คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท - Master of Business Administration
  Schiller International University
 • ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประสบการณ์ด้านการทำงาน / ดำรงตำแหน่ง

บริษัท / หน่วยงานตำแหน่ง
2565 - ปัจจุบัน บมจ. แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ปกรรมการ
2559 - ปัจจุบัน บริษัท ไบโอเฮิร์บเทค จำกัดประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2559 - ปัจจุบัน หจก. ฟิสิโอโพลีเทรดส์ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2539 - 2559 บมจ.ปตท.เลขานุการ/รองประธานอาวุโสฝ่ายวางแผน

ประวัติการฝึกอบรม

นางสาวแสงแข หาญวนิชย์

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ


คุณวุฒิการศึกษา

 • บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ด้านการทำงาน / ดำรงตำแหน่ง

บริษัท / หน่วยงานตำแหน่ง
2564 - ปัจจุบัน บมจ. แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ปกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2560 - ปัจจุบัน บจก. ขวัญนครกรรมการ
2562 - ปัจจุบัน บจก. เพลเลเมทกรรมการผู้จัดการ
2555 - 2560 บมจ. แม็คกรุ๊ปรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการขายและการตลาด
2558 - 2560 บริษัท พี.เค การ์เม้นท์
( อิมปอร์ต-เอ็กปอร์ต) จำกัด
กรรมการ
2558 - 2560 บริษัท แม็ค ยีนส์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัดกรรมการ
2558 - 2560 บริษัท วินเนอร์แมน จำกัดกรรมการ
2558 - 2560 บริษัท ว้าวมี จำกัดกรรมการ
2558 - 2560 บริษัท ไทม์เดคโค จำกัดกรรมการ
2558 - 2560 บริษัท แม็คจีเนียส จำกัดกรรมการ

ประวัติการฝึกอบรม

พญ.วรรณรัตน์ ประเสริฐสม

กรรมการ


คุณวุฒิการศึกษา

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต
  มหาวิทายลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์ด้านการทำงาน / ดำรงตำแหน่ง

บริษัท / หน่วยงานตำแหน่ง
2561 - ปัจจุบัน บมจ. แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ปกรรมการ
2563 - ปัจจุบัน บมจ. แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ปผู้อำนวยการโรงพยาบาลแพทย์รังสิต 2
2544 - ปัจจุบัน บริษัท โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านทารกแรกเกิด

ประวัติการฝึกอบรม

ศ.คลินิกพิเศษ นพ.เสรี ตู้จินดา

ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ


คุณวุฒิการศึกษา

 • แพทย์ศาสตร์                
  มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตรผู้ชำนาญการ สาขากุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา
 • ประกาศนียบัตรทางคลินิกขั้นสูง สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ์ด้านการทำงาน / ดำรงตำแหน่ง

บริษัท / หน่วยงานตำแหน่ง
2559 - ปัจจุบัน บมจ. แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ปกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ  และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2564 - ปัจจุบัน กระทรวงสาธารณสุขประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข
2563 - ปัจจุบัน สำนักงานประกันสังคมประธานกรรมการคณะกรรมการทางการแพทย์กองทุนเงินทดแทน
2563 - ปัจจุบัน กระทรวงสาธารณสุขกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ
2563 - ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมหิดลอุปนายกสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
2562 - ปัจจุบัน กระทรวงสาธารณสุขประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ประวัติการฝึกอบรม

รางวัลทางวิชาการ / บทความ / รางวัลเกียรติยศ

นพ.กฤชรัตน์ ตระกูลช่าง

กรรมการคุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี - แพทยศาสตร์บัณฑิต
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปริญญาโท - กุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลเด็ก กรมการแพทย์

ประสบการณ์ด้านการทำงาน / ดำรงตำแหน่ง

บริษัท / หน่วยงานตำแหน่ง
2563 - ปัจจุบัน บมจ. แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ปที่ปรึกษา และรักษาการผู้อำนวยการแพทย์โรงพยาบาลแพทย์รังสิต 2
2561 - 2562 บมจ. แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ปประธานเจ้าหน้าที่สายงานแพทย์
โรงพยาบาลแพทย์รังสิต
2560 - 2561 บมจ. แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ปประธานกรรมการแพทย์ โรงพยาบาลแพทย์รังสิต
2541 - 2562 บมจ. แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ปผู้อำนวยการแพทย์ โรงพยาบาลแพทย์รังสิต
2531 - 2540 บมจ. แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ปรองผู้อำนวยการแพทย์ โรงพยาบาลแพทย์รังสิต

ประวัติการฝึกอบรม

การเข้าร่วมเป็นสมาชิก

ผลงานงานวิจัย / การพัฒนา

คุณรณชิต แย้มสอาด

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร


คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท - Master of Comparative Jurisprudence
  Howard University Washington D.C.USA
 • ปริญญาตรี - นิติศาสตรบัณฑิต
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ด้านการทำงาน / ดำรงตำแหน่ง

บริษัท / หน่วยงานตำแหน่ง
2563 - ปัจจุบัน บมจ. แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ปและ บจก. ปทุมรักษ์เวชการกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2528 - ปัจจุบัน บมจ. แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ปกรรมการ
2552 - ปัจจุบัน บจก. ปทุมรักษ์เวชการกรรมการ
2545 - ปัจจุบัน บจก. คลองสี่สามัคคีกรรมการ
2560 – ปัจจุบัน บจก. ซิลเวอร์ โปร อินโนเวชั่นกรรมการ
2560 – ปัจจุบัน บจก. ทวิคีรีกรรมการ
2547 – ปัจจุบัน บจก. ธำรง ประไพ และบุตรกรรมการ
2544 – ปัจจุบัน บจก. แย้มสอาดกรรมการ
2549 – ปัจจุบัน บจก. แย้มสุดากรรมการ
2546 – ปัจจุบัน บจก. โทเทิล ไรส์กรรมการ
2558 - 2562 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยที่ปรึกษา

ประวัติการฝึกอบรม

ผลงานด้านวิจัย / การพัฒนา

นายกมล ธรรมาณิชานนท์

(ประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน)


คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี - พาณิชยศาสตร์บัณฑิต
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี - บัญชีบัณฑิต
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ด้านการทำงาน / ดำรงตำแหน่ง

บริษัท / หน่วยงานตำแหน่ง
2564 - ปัจจุบัน บมจ. เสนาดีเวลลอปเม้นท์ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2561 - ปัจจุบัน บมจ. เทอร์ราไบท เน็ท โซลูชั่นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
2559 - ปัจจุบัน บมจ. เสนาดีเวลลอปเม้นท์ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2559 - ปัจจุบัน บมจ. แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ปประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2548 - ปัจจุบัน บมจ. เสนาดีเวลลอปเม้นท์กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
2547 - ปัจจุบัน บริษัท ซิงเกิ้ลพอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)กรรมการอิสระและตรวจสอบ
2547 - 2563 บมจ. เน็กซ์ พอยท์กรรมการอิสระและตรวจสอบ

ประวัติการฝึกอบรม

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน

ตั้งค่าคุกกี้