นางสาวแสงแข หาญวนิชย์

กรรมการตรวจสอบ


คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี
  การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ด้านการทำงาน / ดำรงตำแหน่ง

บริษัท / หน่วยงานตำแหน่ง
2564 - ปัจจุบัน บมจ. แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ปกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2560 - ปัจจุบัน บจก. ขวัญนครกรรมการ
2562 - ปัจจุบัน บมจ. แม็คกรุ๊ปที่ปรึกษาการตลาดและการขาย
2546 - ปัจจุบัน บจก. เพลเลเมทกรรมการผู้จัดการ
2555 - 2560 บมจ. แม็คกรุ๊ปรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
2558 - 2560 บจก. พี.เค การ์เม้นท์ ( อิมปอร์ต-เอ็กปอร์ต)กรรมการ
2558 - 2560 บจก. แม็ค ยีนส์ แมนูแฟคเจอริ่งกรรมการ
2558 - 2560 บจก. วินเนอร์แมนกรรมการ
2558 - 2560 บจก. ว้าวมีกรรมการ
2558 - 2560 บจก. ไทม์เดคโคกรรมการ
2558 - 2560 บจก. แม็คจีเนียสกรรมการ

ประวัติการฝึกอบรม

นายกมล ธรรมาณิชานนท์

กรรมการตรวจสอบ


คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี - พาณิชยศาสตร์บัณฑิต
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี - บัญชีบัณฑิต
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ด้านการทำงาน / ดำรงตำแหน่ง

บริษัท / หน่วยงานตำแหน่ง
2564 - ปัจจุบัน บมจ. เสนาดีเวลลอปเม้นท์ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2561 - ปัจจุบัน บมจ. เทอร์ราไบท เน็ท โซลูชั่นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
2559 - ปัจจุบัน บมจ. เสนาดีเวลลอปเม้นท์ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2559 - ปัจจุบัน บมจ. แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ปประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2548 - ปัจจุบัน บมจ. เสนาดีเวลลอปเม้นท์กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
2547 - ปัจจุบัน บริษัท ซิงเกิ้ลพอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)กรรมการอิสระและตรวจสอบ
2547 - 2563 บมจ. เน็กซ์ พอยท์กรรมการอิสระและตรวจสอบ

ประวัติการฝึกอบรม

นพ.เสรี ตู้จินดา

ประธานกรรมการตรวจสอบ


คุณวุฒิการศึกษา

 • แพทย์ศาสตร์                
  มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตรผู้ชำนาญการ สาขากุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา
 • ประกาศนียบัตรทางคลินิกขั้นสูง สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ์ด้านการทำงาน / ดำรงตำแหน่ง

บริษัท / หน่วยงานตำแหน่ง
2559 - ปัจจุบัน บมจ. แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ปกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ  และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2564 - ปัจจุบัน กระทรวงสาธารณสุขประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข
2563 - ปัจจุบัน สำนักงานประกันสังคมประธานกรรมการคณะกรรมการทางการแพทย์กองทุนเงินทดแทน
2563 - ปัจจุบัน กระทรวงสาธารณสุขกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ
2563 - ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมหิดลอุปนายกสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
2562 - ปัจจุบัน กระทรวงสาธารณสุขประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ประวัติการฝึกอบรม

รางวัลทางวิชาการ / บทความ / รางวัลเกียรติยศ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน

ตั้งค่าคุกกี้