นางสาวแสงแข หาญวนิชย์
(กรรมการตรวจสอบ)


คุณวุฒิการศึกษา

 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Director Certification Program - DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ด้านการทำงาน / ดำรงตำแหน่ง

บริษัท / หน่วยงานตำแหน่ง
2564 - ปัจจุบัน บริษัท ปทุมรักษ์ จำกัด กรรมการอิสระและตรวจสอบ/กรรมการบริษัท /ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2562 - ปัจจุบัน บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ที่ปรึกษาการตลาดและการขาย
2546 - ปัจจุบัน Pellemate Co.,Ltdกรรมการผู้จัดการ
บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการขายและการตลาด
บริษัท พี.เค การ์เม้นท์ ( อิมปอร์ต-เอ็กปอร์ต) จำกัดกรรมการ
บริษัท แม็ค ยีนส์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัดกรรมการ
บริษัท วินเนอร์แมน จำกัดกรรมการ
บริษัท ว้าวมี จำกัดกรรมการ
บริษัท ไทม์เดคโค จำกัดกรรมการ
บริษัท แม็คจีเนียส จำกัดกรรมการ
บริษัทโรงพยาบาลปิยะเวท จำกัด
(มหาชน)
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และกรรมการบริหาร
Thai Leathergoods Associationคณะกรรมการบริหาร
บริษัท นานา เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัดกรรมการผู้จัดการ
Milano Import & Export Co., Ltd.ผู้จัดการการตลาดต่างประเทศ
NS Bag & Wallet Co., Ltd.กรรมการผู้จัดการ

ประวัติการฝึกอบรม

นายกมล ธรรมาณิชานนท์

นายกมล ธรรมาณิชานนท์
(กรรมการตรวจสอบ)


คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี - พาณิชยศาสตร์บัณฑิต
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี - บัญชีบัณฑิต
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสต

ประสบการณ์ด้านการทำงาน / ดำรงตำแหน่ง

บริษัท / หน่วยงานตำแหน่ง
2564 - ปัจจุบัน บมจ. เสนาดีเวลลอปเม้นท์ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2561 - ปัจจุบัน บมจ. เทอร์ราไบท เน็ท โซลูชั่นกรรมการอิสระ
2559 - ปัจจุบัน บมจ. เสนาดีเวลลอปเม้นท์ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2559 - ปัจจุบัน บจก. ปทุมรักษ์กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2548 - ปัจจุบัน บมจ. เสนาดีเวลลอปเม้นท์กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2547 - ปัจจุบัน บริษัท ซิงเกิ้ลพอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)กรรมการอิสระและตรวจสอบ
บมจ. เน็กซ์ พอยท์กรรมการตรวจสอบ /กรรมการอิสระ
บริษัทฮอลพิทอล เน็ทเวิร์คที่ปรึกษาฝ่ายบัญชีและการเงิน
บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายการบัญชี / ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายพัฒนาระบบการบัญชี / ผู้จัดการแผนควบคุมสินเชื่อ
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)ผู้ตรวจสอบภายใน
ผู้ตรวจสอบบัญชีบริษัทไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ จำกัด
กรมวิเทศสหการ สำนักนายกรัฐมนตรีผู้ตรวจสอบภายใน

ประวัติการฝึกอบรม

ศ.คลินิกพิเศษ นพ.เสรี ตู้จินดา
(ประธานกรรมการตรวจสอบ)


คุณวุฒิการศึกษา

 • แพทยศาสตรบัณฑิต
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรทางคลินิกขั้นสูง - สาขาวิชา กุมารเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตรผู้ชำนาญการ สาขากุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา

ประสบการณ์ด้านการทำงาน / ดำรงตำแหน่ง

บริษัท / หน่วยงานตำแหน่ง
2559 - ปัจจุบัน บริษัท ปทุมรักษ์ จำกัดกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2564 - ปัจจุบัน กระทรวงสาธารณสุขประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข
2563 - ปัจจุบัน สำนักงานประกันสังคมประธานกรรมการคณะกรรมการทางการแพทย์กองทุนเงินทดแทน
2563 - ปัจจุบัน กระทรวงสาธารณสุขกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ
2563 - ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมหิดลอุปนายกสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
2562 - ปัจจุบัน กระทรวงสาธารณสุขประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมการแพทย์อธิบดีกรมการแพทย์ (นักบริหาร 10 บส.)
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นักบริหาร 10 บส.)
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการ 10)
กรมการแพทย์ /
กลุ่มงานเวชกรรม โรงพยาบาลเด็ก กรมการแพทย์
รองอธิบดี (นักบริหาร 9) /
นายแพทย์ 10 ด้านเวชกรรม สาขากุมารเวชกรรม
กรมการแพทย์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์
กลุ่มงานเวชกรรม โรงพยาบาลเด็ก กรมการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านเวชกรรม สาขากุมารเวชกรรม (นายแพทย์ 9)                 
ฝ่ายอายุรกรรม โรงพยาบาลเด็ก กรมการแพทย์ผู้เขี่ยวชาญด้านกุมารเวชกรรม (นายแพทย์ 8)
ฝ่ายอายุรกรรม โรงพยาบาลเด็ก กรมการแพทย์ผู้ชำนาญการพิเศษ (นายแพทย์ 7) 
ฝ่ายอายุรกรรม โรงพยาบาลเด็ก กรมการแพทย์นายแพทย์ 6
โรงพยาบาลหญิง กรมการแพทย์นายแพทย์โท 

ประวัติการฝึกอบรม

รางวัลทางวิชาการ / บทความ / รางวัลเกียรติยศ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน

ตั้งค่าคุกกี้