APPOINTMENT
นัดหมายแพทย์
APPOINTMENT
นัดหมายแพทย์
สายด่วน
02-998-9999

ข้อมูลแพทย์

Doctor profile
ศาสตราจารย์ นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล

คุณวุฒิ

 • ปี 2526 แพทย์ศาสตร์บัณฑิต , คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปี 2530 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (การแพทย์คลินิก) , คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปี 2531 วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ (ศัลยศาสตร์ทั่วไป)
 • ปี 2539-2542 ศัลยศาสตร์ภาวะวิกฤติ , มหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด สหรัฐอเมริกา
 • ปี 2554 นม.ป. รุ่นที่ 1, พ.ต.ส. รุ่นที่ 1, ปปร. รุ่นที่ 10, วปอ.

ประสบการณ์การทำงาน

 • ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแพทย์ แพทยสภา
 • ประธานเครือข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบน (สกอ.)
 • คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาวิจัยแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • อนุกรรมาธิการติดตามและพัฒนาระบบวิจัยแห่งชาติ วุฒสภา ในคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม ของวุฒิสภา
 • อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงาน ก.พ.
 • คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) สำนักงาน ก.พ.
 • คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบการเงินด้านสุขภาพ สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)
 • ที่ปรึกษาธนาคารโลก (World Bank) ไปให้คำปรึกษาเชิงเทคนิคในเรื่อง “Medical Education Curriculum Development and Family Medicine” ในช่วงวันที่ 27 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน พ.ศ.2545 ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย
 • ผู้ทรงคุณวุฒิ สภาวิจัยแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 • นายกสมาคมวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย
 • เลขาธิการเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ (สสส.)
 • ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอุตสาหกรรม สภาวิจัยแห่งชาติ
 • ประธานคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
เวลาออกตรวจ
จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์อาทิตย์
   14.00 - 17.00   
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
14.00 - 17.00
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์

บทความทางการแพทย์
แพทย์ประจำศูนย์
 • นพ.ไพบูลย์ อึ้งอำพร
  VIEW
  พญ.อัญสุมาลินทร์ คำขาว
  VIEW
  นพ.สุพจน์ พลานุสิตเทพา
  VIEW
  นพ.มนต์ชัย สันติภาพ
  VIEW
  พญ.สุวรรณี บำเรอราช
  VIEW
แพทย์ประจำศูนย์
 • นพ.ไพบูลย์ อึ้งอำพร
  VIEW
 • พญ.อัญสุมาลินทร์ คำขาว
  VIEW
 • นพ.สุพจน์ พลานุสิตเทพา
  VIEW
 • นพ.มนต์ชัย สันติภาพ
  VIEW
 • พญ.สุวรรณี บำเรอราช
  VIEW

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน

ตั้งค่าคุกกี้