ร่วมงานกับเรา

Recruitment
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ แผนกทันตกรรม
ดูคุณสมบัติ

คุณสมบัติผู้สมัคร
เพศหญิง  อายุ 20-35 ปี
มีความขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบ
รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี
มีใจรักงานด้านบริการ
มีบุคลิกภาพดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส

สวัสดิการ
1. ประกันสังคม
2. กองทุนเงินทดแทน
3. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน และครอบครัว
4. ตรวจสุขภาพ
5. ปรับเงินเดือนประจำปี
6. โบนัส
7. ฌาชนกิจสงเคราะห์
8. ชุดฟอร์มพนักงาน
9. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ส่ง e-mail สมัครงานมาที่ : recruit@patrangsit.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 094-8789555 

2 ตำแหน่ง
สมัครงาน
พยาบาลวิชาชีพควบคุมการติดเชื้อ
ดูคุณสมบัติ

รายละเอียดงาน 
1.เฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล
2.ให้ความรู้แก่บุคลากรสุขภาพ
3.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
- เพศหญิง/ อายุ 25 - 35 ปี
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา พยาบาลศาสตร์
- มีประสบการณ์ด้านการควบคุมความเสี่ยงและการติดเชื้อ 1 ปีขึ้นไป
- สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
- มีความรับผิดชอบเป็นอย่างดียิ่ง และทำงานเป็นทีม
- มีใจรักบริการเป็นอย่างดี
- มีความละเอียดรอบคอบ ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ

สวัสดิการ
1. ประกันสังคม
2. กองทุนเงินทดแทน
3. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน และครอบครัว
4. ตรวจสุขภาพ
5. ปรับเงินเดือนประจำปี
6. โบนัส
7. ฌาชนกิจสงเคราะห์
8. ชุดฟอร์มพนักงาน
9. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ส่ง e-mail สมัครงานมาที่ : recruit@patrangsit.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 094-8789555

1  ตำแหน่ง
สมัครงาน
พยาบาลวิชาชีพ ความเสี่ยง
ดูคุณสมบัติ

รายละเอียดงาน 
1.เฝ้าระวังและป้องกันความเสี่ยงในโรงพยาบาล
2.ให้ความรู้แก่บุคลากรสุขภาพ
3.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
- เพศหญิง/ อายุ 25 - 35 ปี
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา พยาบาลศาสตร์
- มีประสบการณ์ด้านการควบคุมความเสี่ยงและการติดเชื้อ 1 ปีขึ้นไป
- สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
- มีความรับผิดชอบเป็นอย่างดียิ่ง และทำงานเป็นทีม
- มีใจรักบริการเป็นอย่างดี
- มีความละเอียดรอบคอบ ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ

สวัสดิการ
1. ประกันสังคม
2. กองทุนเงินทดแทน
3. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน และครอบครัว
4. ตรวจสุขภาพ
5. ปรับเงินเดือนประจำปี
6. โบนัส
7. ฌาชนกิจสงเคราะห์
8. ชุดฟอร์มพนักงาน
9. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ส่ง e-mail สมัครงานมาที่ : recruit@patrangsit.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 094-8789555 

1 อัตรา ตำแหน่ง
สมัครงาน
พยาบาลวิชาชีพ Part Time เด็ก
ดูคุณสมบัติ

รายละเอียดงาน 
1. ปฏิบัติงานพยาบาลผู้ป่วย IPD ดูแล ฟื้นฟู ส่งเสริมและป้องกันโรค
2. บริการพยาบาลผู้ป่วยตามมาตรฐานการรักษาพยาบาลที่กำหนด
3. เตรียมความพร้อมของผู้ป่วย ทั้งทางร่างกายและจิตใจ
4. สนับสนุนการประสานงานกับแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดูแลผู้ป่วย

คุณสมบัติ 
- เพศหญิง 
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา พยาบาลศาสตร์
- มีประสบการณ์ด้านพยาบาลวิชาชีพ 
- สามารถทำงานเป็นกะได้
- สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
- มีความรับผิดชอบเป็นอย่างดียิ่ง และทำงานเป็นทีม
- มีใจรักบริการเป็นอย่างดี
- มีความละเอียดรอบคอบ ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ

สวัสดิการ
1. ประกันสังคม
2. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน และครอบครัว
3. ตรวจสุขภาพ
4. ปรับเงินเดือนประจำปี
5. โบนัส
6. ฌาปนกิจสงเคราะห์
7. ชุดฟอร์มพนักงาน

ส่ง e-mail สมัครงานมาที่ : recruit@patrangsit.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 094-8789555 

1 ตำแหน่ง
สมัครงาน
เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยพยาบาล (NA)
ดูคุณสมบัติ

รายละเอียดงาน
- จัดเตรียมอุปกรณ์ทางการแพทย์
- ดูแลผู้รับบริการก่อนและหลังการรักษา
- ประสานงานส่งเครื่องมือแพทย์ประจำห้อง
- รายงานการปฏิบัติงาน และปัญหาที่เกิดขึ้นแก่ผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร
เพศหญิง  อายุ 20-35 ปี
วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6
วุฒิการศึกษา (NA) จบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล
มีประสบการณ์ด้านงาน ดูแลผู้ป่วย 
ช่วยพยาบาลในการดูแลผู้ป่วย
มีความขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบ
รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี
สามารถทำงานเป็นกะได้
มีใจรักงานด้านบริการ
มีบุคลิกภาพดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส

สวัสดิการ
1. ประกันสังคม
2. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน และครอบครัว
3. ตรวจสุขภาพ
4. ปรับเงินเดือนประจำปี
5. โบนัส
6. ฌาปนกิจสงเคราะห์
7. ชุดฟอร์มพนักงาน

ส่ง e-mail สมัครงานมาที่ : recruit@patrangsit.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 094-8789555 

หลายอัตรา
สมัครงาน
ผู้ช่วยพยาบาล (PN)
ดูคุณสมบัติ

รายละเอียดงาน
- จัดเตรียมอุปกรณ์ทางการแพทย์
- ดูแลผู้รับบริการก่อนและหลังการรักษา
- ประสานงานส่งเครื่องมือแพทย์ประจำห้อง
- รายงานการปฏิบัติงาน และปัญหาที่เกิดขึ้นแก่ผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร
เพศหญิง  อายุ 20-35 ปี
วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6
วุฒิการศึกษา (PN) จบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล
มีประสบการณ์ด้านงาน ดูแลผู้ป่วย 
ช่วยพยาบาลในการดูแลผู้ป่วย
มีความขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบ
รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี
สามารถทำงานเป็นกะได้
มีใจรักงานด้านบริการ
มีบุคลิกภาพดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส

สวัสดิการ
1. ประกันสังคม
2. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน และครอบครัว
3. ตรวจสุขภาพ
4. ปรับเงินเดือนประจำปี
5. โบนัส
6. ฌาปนกิจสงเคราะห์
7. ชุดฟอร์มพนักงาน

ส่ง e-mail สมัครงานมาที่ : recruit@patrangsit.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 094-8789555 

หลายอัตรา
สมัครงาน
พยาบาลวิชาชีพ ICU
ดูคุณสมบัติ

รายละเอียดงาน 
1. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล วินิจฉัยการพยาบาลภาวะสุขภาพของผู้ป่วยและผู้เข้ารับบริการ
2. แจ้งแผนการพยาบาล เป้าหมายที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นกับผู้ป่วย และผู้เข้ารับบริการ
3.ใช้ทักษะทางการพยาบาล เฝ้าระวัง รายงานอาการเปลี่ยนแปลงตามขอบเขตความรับผิดชอบ ดูแลผู้ป่วยให้ได้รับการดูแลที่ถูกต้อง และปลอดภัย
4. ปฏิบัติการพยาบาลตามแผนที่กำหนดไว้

คุณสมบัติ 
- เพศหญิง
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา พยาบาลศาสตร์
- มีประสบการณ์ด้านพยาบาลวิชาชีพ
- สามารถทำงานเป็นกะได้
- สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
- มีความรับผิดชอบเป็นอย่างดียิ่ง และทำงานเป็นทีม
- มีใจรักบริการเป็นอย่างดี
- มีความละเอียดรอบคอบ ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ

สวัสดิการ
1. ประกันสังคม
2. กองทุนเงินทดแทน
3. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน และครอบครัว
4. ตรวจสุขภาพ
5. ปรับเงินเดือนประจำปี
6. โบนัส
7. ฌาชนกิจสงเคราะห์
8. ชุดฟอร์มพนักงาน
9. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ส่ง e-mail สมัครงานมาที่ : recruit@patrangsit.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 094-8789555 

หลายอัตรา
สมัครงาน
พยาบาลวิชาชีพ ( IPD เด็ก )
ดูคุณสมบัติ

รายละเอียดงาน 
1. ปฏิบัติงานพยาบาลผู้ป่วย IPD ดูแล ฟื้นฟู ส่งเสริมและป้องกันโรค
2. บริการพยาบาลผู้ป่วยตามมาตรฐานการรักษาพยาบาลที่กำหนด
3. เตรียมความพร้อมของผู้ป่วย ทั้งทางร่างกายและจิตใจ
4. สนับสนุนการประสานงานกับแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดูแลผู้ป่วย

คุณสมบัติ 
- เพศหญิง
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา พยาบาลศาสตร์
- มีประสบการณ์ด้านพยาบาลวิชาชีพ
- สามารถทำงานเป็นกะได้
- สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
- มีความรับผิดชอบเป็นอย่างดียิ่ง และทำงานเป็นทีม
- มีใจรักบริการเป็นอย่างดี
- มีความละเอียดรอบคอบ ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ

สวัสดิการ
1. ประกันสังคม
2. กองทุนเงินทดแทน
3. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน และครอบครัว
4. ตรวจสุขภาพ
5. ปรับเงินเดือนประจำปี
6. โบนัส
7. ฌาชนกิจสงเคราะห์
8. ชุดฟอร์มพนักงาน
9. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ส่ง e-mail สมัครงานมาที่ : recruit@patrangsit.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 094-8789555 

หลายอัตรา
สมัครงาน
พยาบาลวิชาชีพ ( IPD ผู้ใหญ่ )
ดูคุณสมบัติ

รายละเอียดงาน 
1. ปฏิบัติงานพยาบาลผู้ป่วย IPD ดูแล ฟื้นฟู ส่งเสริมและป้องกันโรค
2. บริการพยาบาลผู้ป่วยตามมาตรฐานการรักษาพยาบาลที่กำหนด
3. เตรียมความพร้อมของผู้ป่วย ทั้งทางร่างกายและจิตใจ
4. สนับสนุนการประสานงานกับแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดูแลผู้ป่วย

คุณสมบัติ 
- เพศหญิง
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา พยาบาลศาสตร์
- มีประสบการณ์ด้านพยาบาลวิชาชีพ
- สามารถทำงานเป็นกะได้
- สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
- มีความรับผิดชอบเป็นอย่างดียิ่ง และทำงานเป็นทีม
- มีใจรักบริการเป็นอย่างดี
- มีความละเอียดรอบคอบ ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ

สวัสดิการ
1. ประกันสังคม
2. กองทุนเงินทดแทน
3. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน และครอบครัว
4. ตรวจสุขภาพ
5. ปรับเงินเดือนประจำปี
6. โบนัส
7. ฌาชนกิจสงเคราะห์
8. ชุดฟอร์มพนักงาน
9. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ส่ง e-mail สมัครงานมาที่ : recruit@patrangsit.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 094-8789555 

หลายอัตรา
สมัครงาน
พยาบาลวิชาชีพ ( OPD ผู้ใหญ่ )
ดูคุณสมบัติ

รายละเอียดงาน 
1. ปฏิบัติงานพยาบาลผู้ป่วย OPD ดูแล ฟื้นฟู ส่งเสริมและป้องกันโรค
2. บริการพยาบาลผู้ป่วยตามมาตรฐานการรักษาพยาบาลที่กำหนด
3. เตรียมความพร้อมของผู้ป่วย ทั้งทางร่างกายและจิตใจ
4. สนับสนุนการประสานงานกับแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดูแลผู้ป่วย

คุณสมบัติ 
- เพศหญิง
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา พยาบาลศาสตร์
- มีประสบการณ์ด้านพยาบาลวิชาชีพ
- สามารถทำงานเป็นกะได้
- สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
- มีความรับผิดชอบเป็นอย่างดียิ่ง และทำงานเป็นทีม
- มีใจรักบริการเป็นอย่างดี
- มีความละเอียดรอบคอบ ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ

สวัสดิการ
1. ประกันสังคม
2. กองทุนเงินทดแทน
3. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน และครอบครัว
4. ตรวจสุขภาพ
5. ปรับเงินเดือนประจำปี
6. โบนัส
7. ฌาชนกิจสงเคราะห์
8. ชุดฟอร์มพนักงาน
9. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ส่ง e-mail สมัครงานมาที่ : recruit@patrangsit.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 094-8789555 

หลายอัตรา
สมัครงาน
นักกายภาพบำบัด (Part Time)
ดูคุณสมบัติ

ลักษณะงาน
ตรวจประเมิน วางแผนการรักษา และรักษาฟื้นฟูทางกายภาพบำบัด

คุณสมบัติ
- อายุ 25-35 ปี
- วุฒิปริญญาตรี  สาขากายภาพบำบัด
- มีใบประกอบวิชาชีพ
- มีใจรักงานบริการ

ส่ง e-mail สมัครงานมาที่ : recruit@patrangsit.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 094-8789555 

1 ตำแหน่ง
สมัครงาน
แพทย์ประจำ ( สาขา ประสาทวิทยา )
ดูคุณสมบัติ

- ได้รับวุฒิบัตรเฉพาะทาง สาขาประสาทวิทยา ที่รับรองโดยแพทยสภา
- มีการันตีรายได้ 200,000++
- มีสวัสดิการแพทย์ประจำ
- พร้อมเริ่มงาน

สนใจ สามารถส่ง Resume มาที่  Email : onpreeya.par@patrangsit.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อแผนกค่าตอบแทนแพทย์  โทร หรือ @ Line : 065-5206133

1 ตำแหน่ง
สมัครงาน
แพทย์ประจำ (สาขากุมารเวชศาสตร์)
ดูคุณสมบัติ

- ได้รับวุฒิบัตรเฉพาะทาง สาขากุมารเวชศาสตร์ ที่รับรองโดยแพทยสภา
- มีการันตีรายได้
- มีสวัสดิการแพทย์ประจำ
- พร้อมเริ่มงาน

สนใจ สามารถส่ง Resume มาที่  Email : onpreeya.par@patrangsit.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อแผนกค่าตอบแทนแพทย์  โทร หรือ @ Line : 065-5206133 

1 ตำแหน่ง
สมัครงาน
แพทย์ประจำ เฉพาะทาง (สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร)
ดูคุณสมบัติ

- ได้รับวุฒิบัตรเฉพาะทาง สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร ที่รับรองโดยแพทยสภา
- มีการันตีรายได้ 200,000++
- มีสวัสดิการแพทย์ประจำ
- พร้อมเริ่มงาน

สนใจ สามารถส่ง Resume มาที่  Email : onpreeya.par@patrangsit.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อแผนกค่าตอบแทนแพทย์  โทร หรือ @ Line : 065-5206133 

1  ตำแหน่ง
สมัครงาน
วิศวกรไฟฟ้า
ดูคุณสมบัติ

ลักษณะงาน
ดูแลบริหารจัดการ งานซ่อม งานบำรุงรักษา ของระบบก๊าซทางการแพทย์

คุณสมบัติ
- ปริญญาตรี  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า
- มีประสบการณ์ 3-5 ปี
- มีประสบการณ์ด้านโรงพยาบาล หรือดูแลระบบก๊าซทางการแพทย์

สวัสดิการ
1. ประกันสังคม
2. กองทุนเงินทดแทน
3. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน และครอบครัว
4. ตรวจสุขภาพ
5. ปรับเงินเดือนประจำปี
6. โบนัส
7. ฌาชนกิจสงเคราะห์
8. ชุดฟอร์มพนักงาน
9. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ส่ง e-mail สมัครงานมาที่ : hr.recruit@patrangsit.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-9989999 ต่อ 4641 หรือ 094-8789555 

1 ตำแหน่ง
สมัครงาน
เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้
ดูคุณสมบัติ

ลักษณะงาน
- ตรวจสอบใบส่งของ ใบกำกับภาษีกับใบสั่งซื้อ
- ทำการบันทึกบัญชีในสมุดซื้อเชื่อ
- วางบิลทุกวันที่ 25-28 ของเดือน
- ตรวจสอบเอกสารที่รับวางบิล จัดทำใบสำคัญจ่ายและหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายเพื่อส่งแผนกการเงินทำเช็ค

สวัสดิการ
1. ประกันสังคม
2. กองทุนเงินทดแทน
3. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน และครอบครัว
4. ตรวจสุขภาพ
5. ปรับเงินเดือนประจำปี
6. โบนัส
7. ฌาชนกิจสงเคราะห์
8. ชุดฟอร์มพนักงาน
9. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ส่ง e-mail สมัครงานมาที่ : hr.recruit@patrangsit.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-9989999 ต่อ 4641 หรือ 094-8789555 

1 ตำแหน่ง
สมัครงาน
เจ้าหน้าที่แคชเชียร์
ดูคุณสมบัติ

ลักษณะงาน
- รับชำระเงินจากลูกค้า
- ทำสรุปเอกสารในแต่ละวัน
- งานธุรการเอกสารในแต่ละวัน

สวัสดิการ
1. ประกันสังคม
2. กองทุนเงินทดแทน
3. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน และครอบครัว
4. ตรวจสุขภาพ
5. ปรับเงินเดือนประจำปี
6. โบนัส
7. ฌาชนกิจสงเคราะห์
8. ชุดฟอร์มพนักงาน
9. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ส่ง e-mail สมัครงานมาที่ : hr.recruit@patrangsit.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-9989999 ต่อ 4641 หรือ 094-8789555 

1 ตำแหน่ง
สมัครงาน
เจ้าหน้าที่การเงิน
ดูคุณสมบัติ

ลักษณะงาน
งานบริการด้านการเงิน
- ตรวจสอบเอกสารใบแจ้งหนี้ผู้ป่วยนอก บริษัท ปทุมรักษ์ จำกัด
- ตรวจสอบเอกสารใบแจ้งหนี้ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในบริษัท ปทุมรักษ์เวชการ จำกัด
- ตรวจสอบเอกสารใบแจ้งหนี้ผู้ป่วยใน
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ
1. ประกันสังคม
2. กองทุนเงินทดแทน
3. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน และครอบครัว
4. ตรวจสุขภาพ
5. ปรับเงินเดือนประจำปี
6. โบนัส
7. ฌาชนกิจสงเคราะห์
8. ชุดฟอร์มพนักงาน
9. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ส่ง e-mail สมัครงานมาที่ : hr.recruit@patrangsit.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-9989999 ต่อ 4641 หรือ 094-8789555 

1 ตำแหน่ง
สมัครงาน
เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้
ดูคุณสมบัติ

ลักษณะงาน
- ตรวจสอบใบแจ้งหนี้กับรายงานSummary
- ดึงข้อมูลจากระบบ BIT ตรวจคู่กับใบแจ้งหนี้
- ทำการบันทึกบัญชีในสมุดขายเชื่อ
- จัดเก็บเอกสารการบันทึกบัญชีกับรายงาน
- จัดทำใบวางบิล ใบ CN เพื่อส่งแผนกการเงินเพื่อส่งไปวางบิลกับ บริษัท ต่าง ๆ
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ
1. ประกันสังคม
2. กองทุนเงินทดแทน
3. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน และครอบครัว
4. ตรวจสุขภาพ
5. ปรับเงินเดือนประจำปี
6. โบนัส
7. ฌาชนกิจสงเคราะห์
8. ชุดฟอร์มพนักงาน
9. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ส่ง e-mail สมัครงานมาที่ : hr.recruit@patrangsit.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-9989999 ต่อ 4641 หรือ 094-8789555 

1 ตำแหน่ง
สมัครงาน
เจ้าหน้าที่ประกันสุขภาพ
ดูคุณสมบัติ

ลักษณะงาน
- เป็นผู้ประสานงานระหว่างโรงพยาบาลกับบริษัทคู่สัญญา
- การให้ความร่วมมือด้านการประสานสิทธิ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- คัดกรองข้อมูลเบื้องต้น ตรวจสอบสิทธ์เบื้องต้นแก่ผู้รับบริการ

สวัสดิการ
1. ประกันสังคม
2. กองทุนเงินทดแทน
3. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน และครอบครัว
4. ตรวจสุขภาพ
5. ปรับเงินเดือนประจำปี
6. โบนัส
7. ฌาชนกิจสงเคราะห์
8. ชุดฟอร์มพนักงาน
9. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ส่ง e-mail สมัครงานมาที่ : hr.recruit@patrangsit.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-9989999 ต่อ 4641 หรือ 094-8789555 

1 ตำแหน่ง
สมัครงาน
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ IT
ดูคุณสมบัติ

ลักษณะงาน
1.Support Network เบื้องต้น และ Application ต่างๆในองค์กร
2.ดูแลข้อมูล Data , backup งานต่างๆที่แผนกกำหนด

คุณสมบัติ
- เพศชาย , หญิง  อายุ 25-35 ปี
- วุฒิจบปริญญาตรี
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี เช่น Microsoft Office (Excel, Word) เป็นต้น
- มีไหวพริบ และทักษะในการแก้ไขปัญหาเป็นอย่างดี
- มีประสบการณ์ด้าน Network และ Application ต่างๆ

สวัสดิการ
1. ประกันสังคม
2. กองทุนเงินทดแทน
3. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน และครอบครัว
4. ตรวจสุขภาพ
5. ปรับเงินเดือนประจำปี
6. โบนัส
7. ฌาชนกิจสงเคราะห์
8. ชุดฟอร์มพนักงาน
9. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ส่ง e-mail สมัครงานมาที่ : recruit@patrangsit.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 094-8789555 

3 ตำแหน่ง
สมัครงาน
พยาบาลวิชาชีพ (ประสานงานการแพทย์)
ดูคุณสมบัติ

ลักษณะงาน
-ให้รหัสโรค รหัสหัตถการในเวชระเบียนผู้ป่วยสิทธ์ สปสช.
- บันทึกรหัสโรค รหัสหัตถการในระบบ Computer ของโรงพยาบาล
- บันทึกและรายงานข้อมูลผู้ป่วย สปสช.ราชการ (UCEP-Elective )
- ส่งข้อมูลประมาณการสิทธิ ปกส.สปสช.ราชการ (UCEP-Elective )
- การค้นหา ติดตาม และส่งข้อมูลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
- การส่งตัวผู้ป่วยรักษา
- การประสานงานผู้ป่วย สปสช. หน่วยงาน/ลูกค้าภายใน-ภายนอกโรงพยาบาล

ปฏิบัติงานวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00น.-16.00น. หยุดเสาร์-อาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์

คุณสมบัติ
- ปริญญาตรี  สาขาพยาบาลศาสตร์
-มีประสบการณ์ในวิชาชีพอย่างน้อย 1 ปี
- มีความรู้เรื่องการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
- ผ่านการอบรม  Basic  ICD – 10 , Advance ICD – 10

สวัสดิการ
1. ประกันสังคม
2. กองทุนเงินทดแทน
3. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน และครอบครัว
4. ตรวจสุขภาพ
5. ปรับเงินเดือนประจำปี
6. โบนัส
7. ฌาชนกิจสงเคราะห์
8. ชุดฟอร์มพนักงาน
9. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ส่ง e-mail สมัครงานมาที่ : recruit@patrangsit.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 094-8789555 

3 ตำแหน่ง
สมัครงาน
เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยห้องปฏิบัติการ
ดูคุณสมบัติ

ลักษณะงาน
-    ช่วยเก็บตัวอย่าง / รับตัวอย่าง จากผู้รับบริการ
-    เตรียมตัวอย่างเพื่อทำการตรวจวิเคราะห์
-    ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
-    ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

คุณสมบัติ
- เพศ : ชาย – หญิง
- อายุ :  25 – 35 ปี
- วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย และวุฒิบริบาล

สวัสดิการ
1. ประกันสังคม
2. กองทุนเงินทดแทน
3. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน และครอบครัว
4. ตรวจสุขภาพ
5. ปรับเงินเดือนประจำปี
6. โบนัส
7. ฌาชนกิจสงเคราะห์
8. ชุดฟอร์มพนักงาน
9. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ส่ง e-mail สมัครงานมาที่ : recruit@patrangsit.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 094-8789555 

3 ตำแหน่ง
สมัครงาน
นักเทคนิคการแพทย์
ดูคุณสมบัติ

ลักษณะงาน
-ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
-ให้บริการเจาะเลือดผู้ป่วยนอก
-ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

คุณสมบัติ
- เพศ : ชาย – หญิง
- อายุ :  25 – 35 ปี
- วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์

สวัสดิการ
1. ประกันสังคม
2. กองทุนเงินทดแทน
3. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน และครอบครัว
4. ตรวจสุขภาพ
5. ปรับเงินเดือนประจำปี
6. โบนัส
7. ฌาชนกิจสงเคราะห์
8. ชุดฟอร์มพนักงาน
9. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ส่ง e-mail สมัครงานมาที่ : recruit@patrangsit.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 094-8789555 

หลายอัตรา
สมัครงาน
Sales
ดูคุณสมบัติ

ลักษณะงาน
1. ออกพบลูกค้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าใหม่
2. จัดทำข้อมูลขั้นตอนการดำเนินงาน เงื่อนไขการเข้ารับริการ
3. ประสานงานกับทางลูกค้า และทีมให้บริการของโรงพยาบาล

คุณสมบัติ
- เพศ : ชาย – หญิง
- อายุ :  25 – 35 ปี
- วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ด้านการขายอย่างน้อย 3 ปี
- หากมีประสบการณ์การขายด้าน Healt care  จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

สวัสดิการ
1. ประกันสังคม
2. กองทุนเงินทดแทน
3. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน และครอบครัว
4. ตรวจสุขภาพ
5. ปรับเงินเดือนประจำปี
6. โบนัส
7. ฌาชนกิจสงเคราะห์
8. ชุดฟอร์มพนักงาน
9. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ส่ง e-mail สมัครงานมาที่ : recruit@patrangsit.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 094-8789555 

หลายอัตรา
สมัครงาน
พยาบาลวิชาชีพ (ประกันสุขภาพ)
ดูคุณสมบัติ

ลักษณะงาน
1. ตรวจสอบบัตรกรมธรรม์เบื้องต้น
2. คัดกรองผู้ป่วยตาม ภาวะโรค ตามบัตรกรมธรรม์ได้
3. ให้ข้อมูลทางการแพทย์ต่อผู้รับบริการ  / ทีมแพทย์บริษัทคู่สัญญา
4. ประสานงานกับหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง
5. รวบรวมข้อมูลด้านงานเวชระเบียน
6. ประสานงานกับทีมแพทย์ของบริษัทคู่สัญญาด้านข้อมูลทางการแพทย์

คุณสมบัติ
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาพยาบาลศาสตร์
- เพศหญิง
- มีใบประกอบโรคศิลป์
- หากมีประสบการณ์ประกันสุขภาพ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ
1. ประกันสังคม
2. กองทุนเงินทดแทน
3. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน และครอบครัว
4. ตรวจสุขภาพ
5. ปรับเงินเดือนประจำปี
6. โบนัส
7. ฌาชนกิจสงเคราะห์
8. ชุดฟอร์มพนักงาน
9. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ส่ง e-mail สมัครงานมาที่ : recruit@patrangsit.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 094-8789555 

หลายอัตรา
สมัครงาน
เจ้าหน้าที่ช่างซ่อมบำรุง
ดูคุณสมบัติ

ลักษณะงาน
รับผิดชอบและดูแลงานซ่อมระบบไฟฟ้า , ประปา , เครื่องปรับอากาศและซ่อมแซมอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ในโรงพยาบาลให้พร้อมใช้งาน

ประสบการณ์
ด้านซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภคภายในอาคาร

คุณสมบัติ
- วุฒิ ปวช. ขึ้นไป
- เพศชาย
- อายุ 25-35 ปี
- ผ่านเกณฑ์ทหาร
- มีใจรักงานบริการ
- สามารถทำงานเป็นกะได้
- กระตือรือร้นในการทำงาน

สวัสดิการ
1. ประกันสังคม
2. กองทุนเงินทดแทน
3. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน และครอบครัว
4. ตรวจสุขภาพ
5. ปรับเงินเดือนประจำปี
6. โบนัส
7. ฌาชนกิจสงเคราะห์
8. ชุดฟอร์มพนักงาน
9. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ส่ง e-mail สมัครงานมาที่ : recruit@patrangsit.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 094-8789555 

9 ตำแหน่ง
สมัครงาน
ผู้ช่วยเภสัชกร
ดูคุณสมบัติ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
จัดยาตามใบสั่งยาและอ่านใบสั่งยา,ลงบันทึกข้อมูลยา จัดเตรียม,จัดจ่ายยา

คุณสมบัติ

- สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 สาขา วิทย์-คณิต (  มีประสบการณ์ด้านจัดยา )
- วุฒิบริบาล
- สามารถทำงานเป็นกะได้
- กระตือรือร้นในการทำงาน
- รักในการทำงานบริการ

สวัสดิการ
1. ประกันสังคม
2. กองทุนเงินทดแทน
3. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน และครอบครัว
4. ตรวจสุขภาพ
5. ปรับเงินเดือนประจำปี
6. โบนัส
7. ฌาชนกิจสงเคราะห์
8. ชุดฟอร์มพนักงาน
9. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ส่ง e-mail สมัครงานมาที่ : recruit@patrangsit.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 094-8789555 

หลายอัตรา
สมัครงาน
นักรังสีเทคนิค
ดูคุณสมบัติ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • งานด้านรังสีวิทยาและเทคนิค X-RAY
  • สามารถใช้เครื่องเอ็กซเรย์ในการถ่ายภาพรังสีวินิจฉัยทั่วไป (X-ray general)
  • มีประสบการณ์ในการใช้เครื่อง CT และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

*ค่าความเสี่ยง,ค่าใบ RSO  และ ค่าขาดแคลน*

คุณสมบัติ

-วุฒิปริญญาตรี  สาขารังสีเทคนิค
-มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีใบประกอบวิชาชีพ

สวัสดิการ
1. ประกันสังคม
2. กองทุนเงินทดแทน
3. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน และครอบครัว
4. ตรวจสุขภาพ
5. ปรับเงินเดือนประจำปี
6. โบนัส
7. ฌาชนกิจสงเคราะห์
8. ชุดฟอร์มพนักงาน
9. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ส่ง e-mail สมัครงานมาที่ : recruit@patrangsit.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 094-8789555 

2 ตำแหน่ง
สมัครงาน
เภสัชกร Full Time
ดูคุณสมบัติ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • ตรวจสอบการจ่ายยาตามคำสั่งของแพทย์ทั้ง OPD และ IPDและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

- เพศหญิง-ชาย
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- จบปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์
- ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
- สามารถทำงานเป็นกะได้
- สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
- มีความรับผิดชอบเป็นอย่างดียิ่ง และทำงานเป็นทีม
- มีใจรักบริการเป็นอย่างดี
- มีความละเอียดรอบคอบ

สวัสดิการ
1. ประกันสังคม
2. กองทุนเงินทดแทน
3. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน และครอบครัว
4. ตรวจสุขภาพ
5. ปรับเงินเดือนประจำปี
6. โบนัส
7. ฌาชนกิจสงเคราะห์
8. ชุดฟอร์มพนักงาน
9. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ส่ง e-mail สมัครงานมาที่ : recruit@patrangsit.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 094-8789555 

3 ตำแหน่ง
สมัครงาน

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน

ตั้งค่าคุกกี้