ร่วมงานกับเรา

Recruitment
แพทย์ Full time (สาขา อายุรศาสตร์โรคหัวใจ)
ดูคุณสมบัติ

รายละเอียด 

 • การันตีรายได้ 220,000+ /เดือน
 • DF OPD 90%
 • DF IPD 100%
 • DF หัตถการตามสิทธิ์
 • มีค่าออกหน่วยนอก รพ บางวัน คาบละ 08.00-12.00 = 5,000++
 • ทำงาน 40 ชม/สัปดาห์ (แพทย์เลือกวัน เวลา เลือกวันหยุด และออกตรวจได้)  
   **:09.00-17.00,08.00-12.00,08.00-16.00 หรือตามตารางออกตรวจ  
 • ขึ้นเวรหรือออกตรวจนอกเวลา +ค่าชม. Add on
 • ออกตรวจเวรวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันสงกรานต์ ปีใหม่ เพิ่มค่าเวร x1.5

คุณสมบัติ

- มีวุฒิบัตรรับรองเฉพาะทาง สาขา อายุรศาสตร์โรคหัวใจ 

สวัสดิการ

1. มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลญาติสายตรง
2. ค่ารักษาพยาบาลและประกันสุขภาพ
3. วันลาและวันอบรม 10วันต่อปี

สอบถามรายเอียดเพิ่มเติม
โทร หรือ @Line 065-5206133
หรือส่ง Cv มาที่ Email onpreeya.par@patrangsit.com
1  ตำแหน่ง
สมัครงาน
เจ้าหน้าที่ธุรการเเพทย์(ประสานงานทางการเเพทย์)
ดูคุณสมบัติ

รายละเอียด 

ค้นหาและบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นมีการทำ RCA ในระดับความเสี่ยงระดับ E ขึ้นไป
ด้านการปฏิบัติงาน :
           1.บันทึกรหัสโรค รหัสหัตถการในระบบ Computer ของโรงพยาบาล
           2.การคิดคำนวณการใช้อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายผู้ป่วยสปสช.
           3.การส่งตัวผู้ป่วยรักษา
ด้านการพัฒนาคุณภาพ : 
           - การคิดค้นนวัตกรรมเชิงวิชาการเพื่อการพัฒนาในแผนก
           - การเข้ารับการอบรมทั้งภายใน/ภายนอก รพ.
ด้านการสื่อสารและบริการ : 
           1.การประสานงานผู้ป่วย สปสช.
                - หน่วยงาน/ลูกค้าภายในโรงพยาบาล
                - หน่วยงาน/ลูกค้าภายนอกโรงพยาบาล

คุณสมบัติ

เพศหญิง อายุ 20-35 ปี
วุฒิ ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
มีความขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบ
รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี
มีใจรักงานด้านบริการ
มีบุคลิกภาพดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส มีความรู้เรื่องการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

สวัสดิการ

1. ประกันสังคม/กองทุนทดเเทน
2. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน และครอบครัว
3. ตรวจสุขภาพปรจำปี
4. ปรับเงินเดือนประจำปี
5. โบนัสประจำปี
6. เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
7. เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจญาติสายตรง
8. ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน

ส่ง e-mail สมัครงานมาที่ : recruit@patrangsit.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 094-8789555
หลายอัตรา
สมัครงาน
พยาบาลวิชาชีพควบคุมการติดเชื้อ
ดูคุณสมบัติ

รายละเอียดงาน 
1.เฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล
2.ให้ความรู้แก่บุคลากรสุขภาพ
3.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
- เพศหญิง/ อายุ 25 - 35 ปี
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา พยาบาลศาสตร์
- มีประสบการณ์ด้านการควบคุมความเสี่ยงและการติดเชื้อ 1 ปีขึ้นไป
- สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
- มีความรับผิดชอบเป็นอย่างดียิ่ง และทำงานเป็นทีม
- มีใจรักบริการเป็นอย่างดี
- มีความละเอียดรอบคอบ ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ

สวัสดิการ

1. ประกันสังคม/กองทุนทดเเทน
2. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน และครอบครัว
3. ตรวจสุขภาพปรจำปี
4. ปรับเงินเดือนประจำปี
5. โบนัสประจำปี
6. เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
7. เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจญาติสายตรง
8. ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
 
ส่ง e-mail สมัครงานมาที่ : recruit@patrangsit.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 094-8789555
1  ตำแหน่ง
สมัครงาน
พยาบาลวิชาชีพ ความเสี่ยง
ดูคุณสมบัติ

รายละเอียดงาน 
1.เฝ้าระวังและป้องกันความเสี่ยงในโรงพยาบาล
2.ให้ความรู้แก่บุคลากรสุขภาพ
3.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
- เพศหญิง/ อายุ 25 - 35 ปี
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา พยาบาลศาสตร์
- มีประสบการณ์ด้านการควบคุมความเสี่ยงและการติดเชื้อ 1 ปีขึ้นไป
- สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
- มีความรับผิดชอบเป็นอย่างดียิ่ง และทำงานเป็นทีม
- มีใจรักบริการเป็นอย่างดี
- มีความละเอียดรอบคอบ ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ

สวัสดิการ

1. ประกันสังคม/กองทุนทดเเทน
2. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน และครอบครัว
3. ตรวจสุขภาพปรจำปี
4. ปรับเงินเดือนประจำปี
5. โบนัสประจำปี
6. เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
7. เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจญาติสายตรง
8. ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
 
ส่ง e-mail สมัครงานมาที่ : recruit@patrangsit.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 094-8789555
1  ตำแหน่ง
สมัครงาน
เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยพยาบาล (NA)
ดูคุณสมบัติ

รายละเอียดงาน
- จัดเตรียมอุปกรณ์ทางการแพทย์
- ดูแลผู้รับบริการก่อนและหลังการรักษา
- ประสานงานส่งเครื่องมือแพทย์ประจำห้อง
- รายงานการปฏิบัติงาน และปัญหาที่เกิดขึ้นแก่ผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร
เพศหญิง  อายุ 20-35 ปี
วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6
วุฒิการศึกษา (NA) จบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล
มีประสบการณ์ด้านงาน ดูแลผู้ป่วย 
ช่วยพยาบาลในการดูแลผู้ป่วย
มีความขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบ
รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี
สามารถทำงานเป็นกะได้
มีใจรักงานด้านบริการ
มีบุคลิกภาพดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส

สวัสดิการ

1. ประกันสังคม/กองทุนทดเเทน
2. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน และครอบครัว
3. ตรวจสุขภาพปรจำปี
4. ปรับเงินเดือนประจำปี
5. โบนัสประจำปี
6. เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
7. เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจญาติสายตรง
8. ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
 
ส่ง e-mail สมัครงานมาที่ : recruit@patrangsit.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 094-8789555
หลายอัตรา
สมัครงาน
ผู้ช่วยพยาบาล (PN)
ดูคุณสมบัติ

รายละเอียดงาน
- จัดเตรียมอุปกรณ์ทางการแพทย์
- ดูแลผู้รับบริการก่อนและหลังการรักษา
- ประสานงานส่งเครื่องมือแพทย์ประจำห้อง
- รายงานการปฏิบัติงาน และปัญหาที่เกิดขึ้นแก่ผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร
เพศหญิง  อายุ 20-35 ปี
วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6
วุฒิการศึกษา (PN) จบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล
มีประสบการณ์ด้านงาน ดูแลผู้ป่วย 
ช่วยพยาบาลในการดูแลผู้ป่วย
มีความขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบ
รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี
สามารถทำงานเป็นกะได้
มีใจรักงานด้านบริการ
มีบุคลิกภาพดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส

สวัสดิการ

1. ประกันสังคม/กองทุนทดเเทน
2. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน และครอบครัว
3. ตรวจสุขภาพปรจำปี
4. ปรับเงินเดือนประจำปี
5. โบนัสประจำปี
6. เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
7. เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจญาติสายตรง
8. ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
 
ส่ง e-mail สมัครงานมาที่ : recruit@patrangsit.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 094-8789555
หลายอัตรา
สมัครงาน
พยาบาลวิชาชีพ ICU
ดูคุณสมบัติ

รายละเอียดงาน 
1. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล วินิจฉัยการพยาบาลภาวะสุขภาพของผู้ป่วยและผู้เข้ารับบริการ
2. แจ้งแผนการพยาบาล เป้าหมายที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นกับผู้ป่วย และผู้เข้ารับบริการ
3.ใช้ทักษะทางการพยาบาล เฝ้าระวัง รายงานอาการเปลี่ยนแปลงตามขอบเขตความรับผิดชอบ ดูแลผู้ป่วยให้ได้รับการดูแลที่ถูกต้อง และปลอดภัย
4. ปฏิบัติการพยาบาลตามแผนที่กำหนดไว้

 

คุณสมบัติ 

 •  เพศหญิง
 • ปริญญาตรี สาขา พยาบาลศาสตร์
 • มีใบประกอบวิชาชีพ
 • มีประสบการณ์ด้านพยาบาลวิชาชีพ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
 • มีความรับผิดชอบเป็นอย่างดียิ่ง และทำงานเป็นทีม
 • มีใจรักบริการเป็นอย่างดี
 • มีความละเอียดรอบคอบ ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ

 

สวัสดิการ

1. ประกันสังคม/กองทุนทดเเทน
2. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน และครอบครัว
3. ตรวจสุขภาพปรจำปี
4. ปรับเงินเดือนประจำปี
5. โบนัสประจำปี
6. เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
7. เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจญาติสายตรง
8. ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
 
ส่ง e-mail สมัครงานมาที่ : recruit@patrangsit.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 094-8789555

 

หลายอัตรา
สมัครงาน
พยาบาลวิชาชีพ ( IPD เด็ก )
ดูคุณสมบัติ

รายละเอียดงาน 
1. ปฏิบัติงานพยาบาลผู้ป่วย IPD ดูแล ฟื้นฟู ส่งเสริมและป้องกันโรค
2. บริการพยาบาลผู้ป่วยตามมาตรฐานการรักษาพยาบาลที่กำหนด
3. เตรียมความพร้อมของผู้ป่วย ทั้งทางร่างกายและจิตใจ
4. สนับสนุนการประสานงานกับแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดูแลผู้ป่วย

คุณสมบัติ 

 •  เพศหญิง
 • ปริญญาตรี สาขา พยาบาลศาสตร์
 • มีใบประกอบวิชาชีพ
 • มีประสบการณ์ด้านพยาบาลวิชาชีพ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
 • มีความรับผิดชอบเป็นอย่างดียิ่ง และทำงานเป็นทีม
 • มีใจรักบริการเป็นอย่างดี
 • มีความละเอียดรอบคอบ ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ

สวัสดิการ

1. ประกันสังคม/กองทุนทดเเทน
2. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน และครอบครัว
3. ตรวจสุขภาพปรจำปี
4. ปรับเงินเดือนประจำปี
5. โบนัสประจำปี
6. เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
7. เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจญาติสายตรง
8. ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
 
ส่ง e-mail สมัครงานมาที่ : recruit@patrangsit.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 094-8789555
หลายอัตรา
สมัครงาน
พยาบาลวิชาชีพ ( IPD ผู้ใหญ่ )
ดูคุณสมบัติ

รายละเอียดงาน 
1. ปฏิบัติงานพยาบาลผู้ป่วย IPD ดูแล ฟื้นฟู ส่งเสริมและป้องกันโรค
2. บริการพยาบาลผู้ป่วยตามมาตรฐานการรักษาพยาบาลที่กำหนด
3. เตรียมความพร้อมของผู้ป่วย ทั้งทางร่างกายและจิตใจ
4. สนับสนุนการประสานงานกับแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดูแลผู้ป่วย

 

คุณสมบัติ 

 •  เพศหญิง
 • ปริญญาตรี สาขา พยาบาลศาสตร์
 • มีใบประกอบวิชาชีพ
 • มีประสบการณ์ด้านพยาบาลวิชาชีพ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
 • มีความรับผิดชอบเป็นอย่างดียิ่ง และทำงานเป็นทีม
 • มีใจรักบริการเป็นอย่างดี
 • มีความละเอียดรอบคอบ ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ

 

สวัสดิการ

1. ประกันสังคม/กองทุนทดเเทน
2. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน และครอบครัว
3. ตรวจสุขภาพปรจำปี
4. ปรับเงินเดือนประจำปี
5. โบนัสประจำปี
6. เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
7. เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจญาติสายตรง
8. ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
 
ส่ง e-mail สมัครงานมาที่ : recruit@patrangsit.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 094-8789555
หลายอัตรา
สมัครงาน
พยาบาลวิชาชีพ ( OPD ผู้ใหญ่ )
ดูคุณสมบัติ

รายละเอียดงาน 
1. ปฏิบัติงานพยาบาลผู้ป่วย OPD ดูแล ฟื้นฟู ส่งเสริมและป้องกันโรค
2. บริการพยาบาลผู้ป่วยตามมาตรฐานการรักษาพยาบาลที่กำหนด
3. เตรียมความพร้อมของผู้ป่วย ทั้งทางร่างกายและจิตใจ
4. สนับสนุนการประสานงานกับแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดูแลผู้ป่วย

คุณสมบัติ 

 •  เพศหญิง
 • ปริญญาตรี สาขา พยาบาลศาสตร์
 • มีใบประกอบวิชาชีพ
 • มีประสบการณ์ด้านพยาบาลวิชาชีพ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
 • มีความรับผิดชอบเป็นอย่างดียิ่ง และทำงานเป็นทีม
 • มีใจรักบริการเป็นอย่างดี
 • มีความละเอียดรอบคอบ ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ

สวัสดิการ

1. ประกันสังคม/กองทุนทดเเทน
2. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน และครอบครัว
3. ตรวจสุขภาพปรจำปี
4. ปรับเงินเดือนประจำปี
5. โบนัสประจำปี
6. เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
7. เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจญาติสายตรง
8. ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
 
ส่ง e-mail สมัครงานมาที่ : recruit@patrangsit.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 094-8789555
หลายอัตรา
สมัครงาน
พยาบาลวิชาชีพ ( ปฏิบัติงานประจำคลีนิก ย่านนานา )
ดูคุณสมบัติ

รายละเอียดงาน 
1. ปฏิบัติงานพยาบาล ดูแล ฟื้นฟู ส่งเสริมและป้องกันโรค
2. บริการพยาบาลผู้ป่วยตามมาตรฐานการรักษาพยาบาลที่กำหนด
3. เตรียมความพร้อมของผู้ป่วย ทั้งทางร่างกายและจิตใจ
4. สนับสนุนการประสานงานกับแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดูแลผู้ป่วย

คุณสมบัติ 

 • เพศหญิง
 • ปริญญาตรี สาขา พยาบาลศาสตร์
 • มีใบประกอบวิชาชีพ
 • มีประสบการณ์ด้านพยาบาลวิชาชีพ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
 • มีความรับผิดชอบเป็นอย่างดียิ่ง และทำงานเป็นทีม
 • มีใจรักบริการเป็นอย่างดี
 • มีความละเอียดรอบคอบ ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ

สวัสดิการ

1. ประกันสังคม/กองทุนทดเเทน
2. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน และครอบครัว
3. ตรวจสุขภาพปรจำปี
4. ปรับเงินเดือนประจำปี
5. โบนัสประจำปี
6. เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
7. เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจญาติสายตรง
8. ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
 
ส่ง e-mail สมัครงานมาที่ : recruit@patrangsit.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 094-8789555
หลายอัตรา
สมัครงาน
ผู้ช่วยพยาบาล (PN) ปฏิบัติงานประจำคลีนิก ย่านนานา
ดูคุณสมบัติ

รายละเอียดงาน 
1. จัดเตรียมอุปกรณ์ทางการแพทย์
2. ดูแลผู้รับบริการก่อนและหลังการรักษา
3. ประสานงานส่งเครื่องมือแพทย์ประจำห้อง
4. รายงานการปฏิบัติงาน และปัญหาที่เกิดขึ้นแก่ผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ 
- เพศหญิง
- อายุ 20-35 ปี
- วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6
- วุฒิการศึกษา (PN) จบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล
- มีประสบการณ์ด้านงาน ดูแลผู้ป่วย ช่วยพยาบาลในการดูแลผู้ป่วย
- มีความขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบ
- รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี
- สามารถทำงานเป็นกะได้
- มีใจรักงานด้านบริการ
- มีบุคลิกภาพดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส

สวัสดิการ

1. ประกันสังคม/กองทุนทดเเทน
2. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน และครอบครัว
3. ตรวจสุขภาพปรจำปี
4. ปรับเงินเดือนประจำปี
5. โบนัสประจำปี
6. เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
7. เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจญาติสายตรง
8. ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
 
ส่ง e-mail สมัครงานมาที่ : recruit@patrangsit.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 094-8789555
หลายอัตรา
สมัครงาน
เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยทันตเเพทย์
ดูคุณสมบัติ

รายละเอียดงาน 
- ให้การพยาบาลบริการทันตกรรมตามแบบองค์รวมเคารพสิทธิของผู้ป่วย
- เตรียมอุปกรณ์เครื่องมือทันตกรรมได้ตามแผนการรักษาของทันตแพทย์
- ช่วยทำหัตถการข้างเตียงกับทันตแพทย์ในการให้บริการผู้ป่วยแต่ละราย
- เฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนจากการให้การทำหัตถการร่วมกับทีมแพทย์และพยาบาลระดับ E ขึ้นไป

คุณสมบัติ 
- เพศหญิง
- อายุ 20-35 ปี
- วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6
- วุฒิการศึกษา (PN) จบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล
- มีประสบการณ์ด้านงาน ดูแลผู้ป่วย ช่วยพยาบาลในการดูแลผู้ป่วย
- มีความขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบ
- รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี
- สามารถทำงานเป็นกะได้
- มีใจรักงานด้านบริการ
- มีบุคลิกภาพดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส

สวัสดิการ

1. ประกันสังคม/กองทุนทดเเทน
2. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน และครอบครัว
3. ตรวจสุขภาพปรจำปี
4. ปรับเงินเดือนประจำปี
5. โบนัสประจำปี
6. เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
7. เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจญาติสายตรง
8. ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
 
ส่ง e-mail สมัครงานมาที่ : recruit@patrangsit.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 094-8789555
หลายอัตรา
สมัครงาน
เจ้าหน้าที่ประกันสุขภาพ
ดูคุณสมบัติ

ลักษณะงาน
- เป็นผู้ประสานงานระหว่างโรงพยาบาลกับบริษัทคู่สัญญา
- การให้ความร่วมมือด้านการประสานสิทธิ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- คัดกรองข้อมูลเบื้องต้น ตรวจสอบสิทธ์เบื้องต้นแก่ผู้รับบริการ

สวัสดิการ

1. ประกันสังคม/กองทุนทดเเทน
2. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน และครอบครัว
3. ตรวจสุขภาพปรจำปี
4. ปรับเงินเดือนประจำปี
5. โบนัสประจำปี
6. เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
7. เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจญาติสายตรง
8. ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
 
ส่ง e-mail สมัครงานมาที่ : recruit@patrangsit.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 094-8789555
1 ตำแหน่ง
สมัครงาน
พยาบาลวิชาชีพ (ประสานงานการแพทย์)
ดูคุณสมบัติ

ลักษณะงาน

 • ให้รหัสโรค รหัสหัตถการในเวชระเบียนผู้ป่วยสิทธ์ สปสช.
 • บันทึกรหัสโรค รหัสหัตถการในระบบ Computer ของโรงพยาบาล
 • บันทึกและรายงานข้อมูลผู้ป่วย สปสช.ราชการ (UCEP-Elective )
 • ส่งข้อมูลประมาณการสิทธิ ปกส.สปสช.ราชการ (UCEP-Elective )
 • การค้นหา ติดตาม และส่งข้อมูลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
 • การส่งตัวผู้ป่วยรักษา
 • การประสานงานผู้ป่วย สปสช. หน่วยงาน/ลูกค้าภายใน-ภายนอกโรงพยาบาล

ปฏิบัติงานวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00น.-16.00น. หยุดเสาร์-อาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี  สาขาพยาบาลศาสตร์
 • มีใบประกอบวิชาชีพ
 • มีประสบการณ์ในวิชาชีพอย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้เรื่องการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 • ผ่านการอบรม  Basic  ICD – 10 , Advance ICD – 10

สวัสดิการ

1. ประกันสังคม/กองทุนทดเเทน
2. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน และครอบครัว
3. ตรวจสุขภาพปรจำปี
4. ปรับเงินเดือนประจำปี
5. โบนัสประจำปี
6. เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
7. เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจญาติสายตรง
8. ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
 
ส่ง e-mail สมัครงานมาที่ : recruit@patrangsit.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 094-8789555
3 ตำแหน่ง
สมัครงาน
พยาบาลวิชาชีพ (ER)
ดูคุณสมบัติ

ลักษณะงาน

ด้านการบริการ

 • ควบคุม กำกับ ดูแลและให้บริการพยาบาลอย่างมีคุณภาพ โดยใช้มาตรฐาน การปฏิบัติงานและมาตรฐานวิชาชีพที่มุ่งเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาลเพื่อสิทธิประ โยชน์และการดูแลต่อเนื่องของผู้ใช้บริการ
 • คัดกรองอาการและจำแนกประเภทของผู้ป่วยเพื่อให้เข้าการรักษาตามแต่ประเภท
 • ดูแลป้องกันความเสี่ยงที่สามารถเกิดขึ้นได้กับผู้มารับบริการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
 • ออกรถ Ambulance เพื่อรับส่งผู้ป่วย

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี  สาขาพยาบาลศาสตร์
 • มีใบประกอบวิชาชีพ
 • มีประสบการณ์ในวิชาชีพอย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้เรื่องการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 • มีใจรักงานบริการ

สวัสดิการ

1. ประกันสังคม/กองทุนทดเเทน
2. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน และครอบครัว
3. ตรวจสุขภาพปรจำปี
4. ปรับเงินเดือนประจำปี
5. โบนัสประจำปี
6. เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
7. เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจญาติสายตรง
8. ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
 
ส่ง e-mail สมัครงานมาที่ : recruit@patrangsit.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 094-8789555
หลายอัตรา
สมัครงาน
ผู้ช่วยพยาบาล (ER)
ดูคุณสมบัติ

ลักษณะงาน

ด้านการปฏิบัติการพยาบาล

 • ช่วยเตรียมคนไข้เพื่อให้แพทย์ตรวจ รวมถึงช่วยแพทย์ตรวจทานใบรับรองแพทย์ ใบเคลมเบิกประกัน
 • ส่งใบยาและใบรับรองแพทย์  ใบเบิกเคลมประกัน ส่งห้องยาและการเงินหลังตรวจเสร็จ
 • ส่ง Lab ด่วนในรายที่มีหัตถการเปิดเส้น admit และรายที่แพทย์ต้องการผลเลือด
 • เบิกยาด่วนในรายที่ต้องให้การรักษาแบบยาชนิด กิน และ ฉีด เพื่อให้การพยาบาลได้รวดเร็วและช่วยบรรเทาอาการเจ็บป่วยของผู้ป่วย

คุณสมบัติ

 • เพศ : ชาย – หญิง
 • อายุ :  23 – 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย และวุฒิบริบาล
 • มีใจรักงานบริการ
 • ผ่านงานด้านการพยาบาลอย่างน้อย > 1ปี

สวัสดิการ

1. ประกันสังคม/กองทุนทดเเทน
2. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน และครอบครัว
3. ตรวจสุขภาพปรจำปี
4. ปรับเงินเดือนประจำปี
5. โบนัสประจำปี
6. เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
7. เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจญาติสายตรง
8. ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
 
ส่ง e-mail สมัครงานมาที่ : recruit@patrangsit.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 094-8789555
หลายตำเเหน่ง
สมัครงาน
เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยห้องปฏิบัติการ
ดูคุณสมบัติ

ลักษณะงาน

 • ช่วยเก็บตัวอย่าง / รับตัวอย่าง จากผู้รับบริการ
 • เตรียมตัวอย่างเพื่อทำการตรวจวิเคราะห์
 • ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

คุณสมบัติ

 • เพศ : ชาย – หญิง
 • อายุ :  25 – 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย และวุฒิบริบาล

สวัสดิการ

1. ประกันสังคม/กองทุนทดเเทน
2. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน และครอบครัว
3. ตรวจสุขภาพปรจำปี
4. ปรับเงินเดือนประจำปี
5. โบนัสประจำปี
6. เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
7. เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจญาติสายตรง
8. ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
 
ส่ง e-mail สมัครงานมาที่ : recruit@patrangsit.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 094-8789555
3 ตำแหน่ง
สมัครงาน
นักเทคนิคการแพทย์
ดูคุณสมบัติ

ลักษณะงาน

 • ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
 • ให้บริการเจาะเลือดผู้ป่วยนอก
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

คุณสมบัติ

 • เพศ : ชาย – หญิง
 • อายุ :  25 – 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์

สวัสดิการ

1. ประกันสังคม/กองทุนทดเเทน
2. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน และครอบครัว
3. ตรวจสุขภาพปรจำปี
4. ปรับเงินเดือนประจำปี
5. โบนัสประจำปี
6. เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
7. เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจญาติสายตรง
8. ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
 
ส่ง e-mail สมัครงานมาที่ : recruit@patrangsit.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 094-8789555
หลายอัตรา
สมัครงาน
Sales
ดูคุณสมบัติ

ลักษณะงาน

 • ออกพบลูกค้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าใหม่
 • จัดทำข้อมูลขั้นตอนการดำเนินงาน เงื่อนไขการเข้ารับริการ
 • ประสานงานกับทางลูกค้า และทีมให้บริการของโรงพยาบาล

คุณสมบัติ

 •  เพศ : ชาย – หญิง
 • อายุ :  25 – 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านการขายอย่างน้อย 3 ปี
 • หากมีประสบการณ์การขายด้าน Healt care  จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

สวัสดิการ

1. ประกันสังคม/กองทุนทดเเทน
2. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน และครอบครัว
3. ตรวจสุขภาพปรจำปี
4. ปรับเงินเดือนประจำปี
5. โบนัสประจำปี
6. เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
7. เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจญาติสายตรง
8. ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
 
ส่ง e-mail สมัครงานมาที่ : recruit@patrangsit.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 094-8789555
หลายอัตรา
สมัครงาน
พยาบาลวิชาชีพ (ประกันสุขภาพ)
ดูคุณสมบัติ

ลักษณะงาน

 • ตรวจสอบบัตรกรมธรรม์เบื้องต้น
 • คัดกรองผู้ป่วยตาม ภาวะโรค ตามบัตรกรมธรรม์ได้
 • ให้ข้อมูลทางการแพทย์ต่อผู้รับบริการ  / ทีมแพทย์บริษัทคู่สัญญา 
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง
 • รวมข้อมูลด้านงานเวชระเบียน
 • ประสานงานกับทีมแพทย์ของบริษัทคู่สัญญาด้านข้อมูลทางการแพทย์

 

คุณสมบัติ

 •  เพศหญิง
 • ปริญญาตรี สาขา พยาบาลศาสตร์
 • มีใบประกอบวิชาชีพ
 • มีประสบการณ์ด้านพยาบาลวิชาชีพ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
 • มีความรับผิดชอบเป็นอย่างดียิ่ง และทำงานเป็นทีม
 • มีใจรักบริการเป็นอย่างดี
 • มีความละเอียดรอบคอบ ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ

สวัสดิการ

1. ประกันสังคม/กองทุนทดเเทน
2. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน และครอบครัว
3. ตรวจสุขภาพปรจำปี
4. ปรับเงินเดือนประจำปี
5. โบนัสประจำปี
6. เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
7. เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจญาติสายตรง
8. ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
 
ส่ง e-mail สมัครงานมาที่ : recruit@patrangsit.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 094-8789555
หลายอัตรา
สมัครงาน
เจ้าหน้าที่ช่างซ่อมบำรุง
ดูคุณสมบัติ

ลักษณะงาน
รับผิดชอบและดูแลงานซ่อมระบบไฟฟ้า , ประปา , เครื่องปรับอากาศและซ่อมแซมอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ในโรงพยาบาลให้พร้อมใช้งาน

ประสบการณ์
ด้านซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภคภายในอาคาร

คุณสมบัติ
- วุฒิ ปวช. ขึ้นไป
- เพศชาย
- อายุ 23-35 ปี
- ผ่านเกณฑ์ทหาร
- มีใจรักงานบริการ
- สามารถทำงานเป็นกะได้
- กระตือรือร้นในการทำงาน

สวัสดิการ

1. ประกันสังคม/กองทุนทดเเทน
2. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน และครอบครัว
3. ตรวจสุขภาพปรจำปี
4. ปรับเงินเดือนประจำปี
5. โบนัสประจำปี
6. เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
7. เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจญาติสายตรง
8. ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
 
ส่ง e-mail สมัครงานมาที่ : recruit@patrangsit.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 094-8789555
9 ตำแหน่ง
สมัครงาน
ผู้ช่วยเภสัชกร
ดูคุณสมบัติ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
จัดยาตามใบสั่งยาและอ่านใบสั่งยา,ลงบันทึกข้อมูลยา จัดเตรียม,จัดจ่ายยา

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 สาขา วิทย์-คณิต (  มีประสบการณ์ด้านจัดยา )
 • วุฒิบริบาล
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • กระตือรือร้นในการทำงาน
 • รักในการทำงานบริการ

สวัสดิการ

1. ประกันสังคม/กองทุนทดเเทน
2. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน และครอบครัว
3. ตรวจสุขภาพปรจำปี
4. ปรับเงินเดือนประจำปี
5. โบนัสประจำปี
6. เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
7. เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจญาติสายตรง
8. ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
 
ส่ง e-mail สมัครงานมาที่ : recruit@patrangsit.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 094-8789555
หลายอัตรา
สมัครงาน
นักรังสีเทคนิค
ดูคุณสมบัติ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • งานด้านรังสีวิทยาและเทคนิค X-RAY
 • สามารถใช้เครื่องเอ็กซเรย์ในการถ่ายภาพรังสีวินิจฉัยทั่วไป (X-ray general)
 • มีประสบการณ์ในการใช้เครื่อง CT และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

*ค่าความเสี่ยง,ค่าใบ RSO  และ ค่าขาดแคลน*

คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญญาตรี  สาขารังสีเทคนิค
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีใบประกอบวิชาชีพ

สวัสดิการ

1. ประกันสังคม/กองทุนทดเเทน
2. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน และครอบครัว
3. ตรวจสุขภาพปรจำปี
4. ปรับเงินเดือนประจำปี
5. โบนัสประจำปี
6. เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
7. เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจญาติสายตรง
8. ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
 
ส่ง e-mail สมัครงานมาที่ : recruit@patrangsit.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 094-8789555
หลายอัตรา
สมัครงาน
เภสัชกร Full Time
ดูคุณสมบัติ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • จัดยาและเวชภัณฑ์ ภายใต้การควบคุมของเภสัชกร
 • จัดเตรียมยาและแบ่งบรรจุยา ภายใต้การควบคุมของเภสัชกร
 • จัดเก็บยาและเวชภัณฑ์จากคลัง และพัสดุ
 • ดูแลพื้นที่การจัดเก็บยาและเวชภัณฑ์

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 สาขา วิทย์-คณิต ( มีประสบการณ์ด้านจัดยา )
 • วุฒิบริบาล 
 • สามารถทำงานเป็นกะได้ 
 • กระตือรือร้นในการทำงาน 
 • รักในการทำงานบริการ

สวัสดิการ

1. ประกันสังคม/กองทุนทดเเทน
2. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน และครอบครัว
3. ตรวจสุขภาพปรจำปี
4. ปรับเงินเดือนประจำปี
5. โบนัสประจำปี
6. เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
7. เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจญาติสายตรง
8. ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
 
ส่ง e-mail สมัครงานมาที่ : recruit@patrangsit.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 094-8789555 
3 ตำแหน่ง
สมัครงาน
นักกำหนดอาหาร
ดูคุณสมบัติ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • จัดอาหารให้ถูกต้องตามแผนการรักษาของแพทย์
 • ปรับเปลี่ยนการบริโรคอาหารให้เหมาะสมตามโรค
 • ดูแลความเรียบร้อยของงานที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง อายุ 22-35 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง 
 • มีความขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบ รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีใจรักงานด้านบริการ มีบุคลิกภาพดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส

สวัสดิการ

1. ประกันสังคม/กองทุนทดเเทน
2. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน และครอบครัว
3. ตรวจสุขภาพปรจำปี
4. ปรับเงินเดือนประจำปี
5. โบนัสประจำปี
6. เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
7. เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจญาติสายตรง
8. ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
 
ส่ง e-mail สมัครงานมาที่ : recruit@patrangsit.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 094-8789555

 

1 ตำแหน่ง
สมัครงาน
เจ้าหน้าที่แคชเชียร์
ดูคุณสมบัติ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • รับชำระเงินจากลูกค้า
 • ทำสรุปเอกสารในแต่ละวัน 
 • งานธุรการเอกสาร

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง
 • อายุ 23 - 35 ปี
 • จบวุฒิปวส.ขึ้นไป
 • มีความซื่อสัตย์
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีใจรักงานบริการ
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • มีความอดทนต่อการทำงานที่กดดัน

สวัสดิการ

1. ประกันสังคม/กองทุนทดเเทน
2. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน และครอบครัว
3. ตรวจสุขภาพปรจำปี
4. ปรับเงินเดือนประจำปี
5. โบนัสประจำปี
6. เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
7. เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจญาติสายตรง
8. ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
 
ส่ง e-mail สมัครงานมาที่ : recruit@patrangsit.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 094-8789555
1 ตำแหน่ง
สมัครงาน
เจ้าหน้าที่เวชสถิติ
ดูคุณสมบัติ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ทำสถิติ เพื่อรายงานทะเบียนโรคเรื้อรัง เเละประมาณการยอดผู้ป่วย รายได้ / เดือน
 • คัดกรองข้อมูลเพื่อการติดตามผู้ป่วยโรคเรื้อรังมาตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อป้องกันการไม่ได้รับการติดตามการรักษาตามมาตรฐานของประกันสังคม

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย - หญิง อายุ 20-35 ปี
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ คอมพิวเตอร์
  และ Program Microsoft office ได้ดีมาก
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบ
 • รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี
 • มีใจรักงานด้านบริการ
 • มีบุคลิกภาพดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส

สวัสดิการ

1. ประกันสังคม/กองทุนทดเเทน
2. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน และครอบครัว
3. ตรวจสุขภาพปรจำปี
4. ปรับเงินเดือนประจำปี
5. โบนัสประจำปี
6. เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
7. เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจญาติสายตรง
8. ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
 
ส่ง e-mail สมัครงานมาที่ : recruit@patrangsit.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 094-8789555 
หลายอัตรา
สมัครงาน
ผู้ช่วยเภสัชกร (ร้านยา นิคม นวนคร)
ดูคุณสมบัติ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • จัดยาและเวชภัณฑ์ ภายใต้การควบคุมของเภสัชกร
 • จัดเตรียมยาและแบ่งบรรจุยา ภายใต้การควบคุมของเภสัชกร
 • จัดเก็บยาและเวชภัณฑ์จากคลัง และพัสดุ
 • ดูแลพื้นที่การจัดเก็บยาและเวชภัณฑ์

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 สาขา วิทย์-คณิต ( มีประสบการณ์ด้านจัดยา )
 • วุฒิบริบาล 
 • สามารถทำงานเป็นกะได้ 
 • กระตือรือร้นในการทำงาน 
 • รักในการทำงานบริการ

สวัสดิการ

1. ประกันสังคม/กองทุนทดเเทน
2. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน และครอบครัว
3. ตรวจสุขภาพปรจำปี
4. ปรับเงินเดือนประจำปี
5. โบนัสประจำปี
6. เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
7. เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจญาติสายตรง
8. ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
 
ส่ง e-mail สมัครงานมาที่ : recruit@patrangsit.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 094-8789555 
2 ตำแหน่ง
สมัครงาน
เจ้าหน้าที่ พ.ร.บ.
ดูคุณสมบัติ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • Key E-Claim พ.ร.บ. 
 • แนะนำและติดตามเอกสาร พรบ.ผู้ประสบภัยจากรถ
 • ประสานงานกับบริษัทประกันรถ เพื่อเบิก พ.ร.บ.
 • การตรวจสอบสิทธิให้ถูกต้อง ในการเบิก พ.ร.บ.
 • การส่งเอกสาร พ.ร.บ. ให้แคชเชียร์

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศหญิง อายุ 22-35 ปี วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
 • มีความขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบ
 • รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีใจรักงานด้านบริการ มีบุคลิกภาพดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส

สวัสดิการ

1. ประกันสังคม/กองทุนทดเเทน
2. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน และครอบครัว
3. ตรวจสุขภาพปรจำปี
4. ปรับเงินเดือนประจำปี
5. โบนัสประจำปี
6. เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
7. เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจญาติสายตรง
8. ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
 
ส่ง e-mail สมัครงานมาที่ : recruit@patrangsit.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 094-8789555 
2 ตำแหน่ง
สมัครงาน
เจ้าหน้าที่เวรเปล
ดูคุณสมบัติ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ให้บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยถึงจุดหมายอย่างปลอดภัย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย อายุ 20 - 35 ปี
 • วุฒิม.3ขึ้นไป
 • ผ่านเกณฑ์ทหาร
 • มีมนุษยสัมพันธ์ มีภาวะเป็นผู้นำ
 • มีปฎิภาณ ไหวพริบในการแก้ปัญหา
 • มีบุคลิกภาพดี ยิ้มเเย้มเเจ่มใส
 • มีใจรักงานบริการ

สวัสดิการ

1. ประกันสังคม/กองทุนทดเเทน
2. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน และครอบครัว
3. ตรวจสุขภาพปรจำปี
4. ปรับเงินเดือนประจำปี
5. โบนัสประจำปี
6. เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
7. เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจญาติสายตรง
8. ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
 
ส่ง e-mail สมัครงานมาที่ : recruit@patrangsit.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 094-8789555 
หลายอัตรา
สมัครงาน

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน

ตั้งค่าคุกกี้