APPOINTMENT
นัดหมายแพทย์
APPOINTMENT
นัดหมายแพทย์
สายด่วน
02-998-9999

รู้จักแพทย์รังสิต

กลุ่มโรงพยาบาลแพทย์รังสิต เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดปทุมธานีมากว่า 30 ปี ปัจจุบันโรงพยาบาลแพทย์รังสิต ขยายโรงพยาบาลและพื้นที่ โดยจัดตั้งโรงพยาบาลในเครือรวมเป็น 3 โรงพยาบาลด้วยกัน ประกอบด้วย โรงพยาบาลแพทย์รังสิต(ประกันสังคม), โรงพยาบาลแพทย์รังสิต 2, โรงพยาบาลเฉพาะทางแม่และเด็กแพทย์รังสิต  ซึ่งทำให้การบริการทางการแพทย์มีความหลากหลายเฉพาะทาง และรองรับผู้ป่วยที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น

วิสัยทัศน์ (Vision) 

เราอยากให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและยืนยาว โรงพยาบาลจะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการให้บริการด้านสุขภาพที่ดีขึ้น 

พันธกิจ (Mission)

  • เรามุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการด้านสุขภาพครบวงจร ทันสมัย น่าเชื่อถือ ใส่ใจผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง
  • เรามุ่งมั่นในการขยายขีดความสามารถด้านการป้องกัน ดูแล รักษา และฟื้นฟู
  • เรามุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีความสุข
  • เรามุ่งมั่นพัฒนาการนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาช่วยการให้บริการด้านสุขภาพให้ดียิ่งขึ้น

ค่านิยมหลัก (Core Values)

  • T Teamwork การทำงานร่วมกัน
  • P Proactiveness การทำงานเชิงรุก รับผิดชอบ และทำตามคำมั่นสัญญา
  • S Sustainability การพัฒนาอย่างต่อเนื่องยั่งยืน มุ่งเน้นคุณภาพ ปลอดภัย ปรับตัว
TIMELINE
2527
- ก่อตั้งบริษัท ปทุมรักษ์ จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว 9,000,000 บาท โดยมีกลุ่มครอบครัวแย้มสอาด กลุ่มครอบครัวตระกูลช่าง กลุ่มครอบครัวฮันตระกูล และกลุ่มแพทย์ท่านอื่นๆ เป็นผู้ร่วมก่อตั้งเพื่อประกอบกิจการสถานพยาบาลภายใต้ชื่อ“โรงพยาบาลแพทย์รังสิต”
2528
- 29 มีนาคม 2528 เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ปทุมรักษ์ จำกัด จาก 9,000,000 บาท เป็น 12,000,000 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการสถานพยาบาล
2529
- เปิดให้บริการ โรงพยาบาลแพทย์รังสิต โดยมีจำนวนเตียงจดทะเบียน 30 เตียง ซึ่งถือได้ว่าเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกในจังหวัดปทุมธานี
2530
- 13 กรกฎาคม 2530 เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ปทุมรักษ์ จำกัด จาก 12,000,000 บาท เป็น 15,000,000 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการสถานพยาบาล
2531
- โรงพยาบาลแพทย์รังสิตต่อเติมพื้นที่จาก 3 ชั้น เป็น 5 ชั้น เพื่อรองรับการให้บริการกับผู้รับบริการที่มากขึ้นทั้งในส่วนของผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
2533
- 13 กันยายน 2533 เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ปทุมรักษ์ จำกัด จาก 15,000,000 บาท เป็น 20,000,000 บาท เพื่อขยายพื้นที่ และจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ในการรองรับการขยายตัวของผู้มารับบริการ
- เปิดให้บริการใหม่ 2 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์ไตเทียมและศูนย์เอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์
2534
- 4 ตุลาคม 2534 เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ปทุมรักษ์ จำกัด จาก20,000,000 บาท เป็น 25,000,000 บาท เพื่อขยายพื้นที่การให้บริการของโรงพยาบาลแพทย์รังสิตในการรองรับการขยายตัวของผู้มารับบริการ
2536
- 8 มีนาคม 2536 เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ปทุมรักษ์ จำกัด จาก 25,000,000 บาท เป็น 30,000,000 บาท เพื่อขยายพื้นที่การให้บริการในการรองรับการขยายตัวของผู้มารับบริการ และเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมเป็นสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมกับสำนักงานประกันสังคม
2538
- โรงพยาบาลแพทย์รังสิตเข้าร่วมเป็นสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมกับสำนักงานประกันสังคม เพื่อให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
2539
- 22 กรกฎาคม 2539 เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ปทุมรักษ์ จำกัด จาก 30,000,000 บาท เป็น 60,000,000 บาท เพื่อลงทุนก่อสร้างอาคารผู้ป่วย 7 ชั้นเพื่อขยายพื้นที่การให้บริการของโรงพยาบาลแพทย์รังสิตในการรองรับการขยายตัวของผู้มารับบริการ
2540
- 11 กุมภาพันธ์ 2540 เปิดให้บริการอาคารผู้ป่วย 7 ชั้น โดยได้จดทะเบียนจำนวนเตียงเป็น 155 เตียง เพื่อรองรับการขยายตัวของรพ.แพทย์รังสิต
- 19 สิงหาคม 2540 จัดตั้งบริษัท ปทุมรักษ์เวชการ จำกัด ภายใต้บริษัท ปทุมรักษ์เวชภัณฑ์ จำกัด(“บริษัทย่อย”) ด้วยทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว 1,000,000 บาท
2541
 - วันที่ 2 ธันวาคม 2541 เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ปทุมรักษ์ จำกัด จาก 60,000,000 บาท เป็น 90,000,000 บาท
2552
- 22 เมษายน 2552 บริษัท ปทุมรักษ์เวชภัณฑ์ จำกัด เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ปทุมรักษ์เวชการ จำกัด และมีทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว 30,000,000 บาท
2553
- บริษัท ปทุมรักษ์เวชการ จำกัด เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 2 ครั้ง ภายใต้ รพ.เฉพาะทางแม่และเด็กแพทย์รังสิต ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ เพิ่มทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วจาก 30,000,000 บาท เป็น 50,000,000 บาท และ 30 พฤศจิกายน เพิ่มทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วเป็น 60,000,000 บาท ตามลำดับ
- รพ.แพทย์รังสิตได้รับการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ (Hospital Accreditation: HA) ขั้นที่ 1 โดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน) (สรพ.)
2554
- 1 พฤษภาคม 2554 รพ.เฉพาะทางแม่และเด็กแพทย์รังสิตเริ่มให้บริการสถานพยาบาล โดยมีจำนวนเตียงจดทะเบียนแรกเริ่ม 56 เตียง
- 2 มิถุนายน 2554 เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ปทุมรักษ์ จำกัด จาก 90,000,000 บาท เป็น 100,000,000 บาท
2555
- รพ.แพทย์รังสิตได้รับการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ (Hospital Accreditation: HA) 
ขั้นที่ 2 โดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน) (สรพ.)
2556
- เปิดบริการศูนย์หัวใจ 24 ชั่วโมง โดยให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคหัวใจแบบครบวงจร
- เข้าร่วมเป็นสถานพยาบาลตามสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
2558
 - โรงพยาบาลแพทย์รังสิตได้รับการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ (Hospital Accreditation; HA) ขั้นที่ 3 โดย โดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน) (สรพ.)
2562
- โรงพยาบาลแพทย์รังสิต 2 เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ โดยมีจำนวนเตียงจดทะเบียน 59 เตียง เพื่อขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มลูกค้าทั่วไป
- ได้รับเกียรติบัตรโรงพยาบาลคุณธรรม จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
- ได้รับใบประกาศเกียรติคุณโรงพยาบาลเอกชนในเครือข่ายการพัฒนางานอนามัยและเด็ก จังหวัดปทุมธานี จากเขตสุขภาพที่ 4 กระทรวงสารณสุข
2565
- แปรสภาพบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยมีการแก้ไขชื่อบริษัทจากเดิมจาก บริษัท ปทุมรักษ์ จำกัด เป็น บริษัทแพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ปจำกัด (มหาชน) และเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 100,000,000บาท เป็น 300,000,000 บาท โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 200,000,000 บาท 
- โรงพยาบาลแพทย์รังสิตได้รับรางวัล "สถานพยาบาลในดวงใจ" จากสำนักงานประกันสังคม
2566
- โรงพยาบาลแพทย์รังสิต ได้รับรางวัล "เชิดชูเกียรติเพิ่มภูมิสู้โควิด ทุกชีวิตปลอดภัย"

โรงพยาบาลแพทย์รังสิต

โรงพยาบาลสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ประกันสังคมอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อขยายขีดความสามารถด้านการป้องกัน ดูแล รักษา และฟื้นฟู โดยทีมแพทย์เฉพาะทางหลายสาขา

อ่านต่อ

โรงพยาบาลแพทย์รังสิต 2

โรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ สำหรับให้บริการลูกค้าทุกท่าน ในสภาพแวดล้อมที่สะดวกสบายและทันสมัย มีสาขาการรักษาเฉพาะทางที่หลากหลาย โดยทีมแพทย์คุณภาพ และทีมงานมากประสบการณ์ พร้อมให้บริการแก่ด้วยความรวดเร็วและค่าบริการการรักษาที่เหมาะสม

อ่านต่อ

โรงพยาบาลเฉพาะทางแม่และเด็กแพทย์รังสิต

โรงพยาบาลเฉพาะทางสำหรับแม่และเด็ก ให้การดูแลรักษาโรคทางสตรี มารดาและเด็กทุกช่วงอายุ พร้อมให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษา ผ่าตัด โดยแพทย์หลากหลายสาขา และพยาบาลวิชาชีพ

อ่านต่อ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน

ตั้งค่าคุกกี้