APPOINTMENT
นัดหมายแพทย์
APPOINTMENT
นัดหมายแพทย์
สายด่วน
02-998-9999

นพ.เสรี ตู้จินดา

ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ


คุณวุฒิการศึกษา

  • แพทย์ศาสตร์                
    มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรผู้ชำนาญการ สาขากุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา
  • ประกาศนียบัตรทางคลินิกขั้นสูง สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ์ด้านการทำงาน / ดำรงตำแหน่ง

บริษัท / หน่วยงานตำแหน่ง
2559 - ปัจจุบัน บมจ. แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ปกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ  และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2564 - ปัจจุบัน กระทรวงสาธารณสุขประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข
2563 - ปัจจุบัน สำนักงานประกันสังคมประธานกรรมการคณะกรรมการทางการแพทย์กองทุนเงินทดแทน
2563 - ปัจจุบัน กระทรวงสาธารณสุขกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ
2563 - ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมหิดลอุปนายกสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
2562 - ปัจจุบัน กระทรวงสาธารณสุขประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ประวัติการฝึกอบรม

  • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 130/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

รางวัลทางวิชาการ / บทความ / รางวัลเกียรติยศ

  • แพทย์ในคณะแพทย์ประจำพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในพระราชกรณียกิจแปรพระราชฐานประทับ ณ ต่างจังหวัด ตั้งแต่ พ.ศ.2526 จนถึงปัจจุบัน
  • แพทย์ประจำพระองค์พระเจ้าหลานเธอ ในสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ในการเสด็จเยือนต่างประเทศหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ เยอรมัน สวีเดน เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ และฟินแลนด์ เป็นต้น
  • ได้รับรางวัล “ มหิดลทยากร” และเป็น “ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2545 สาขาบริการสังคม”

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน

ตั้งค่าคุกกี้