ศ.คลินิกพิเศษ นพ.เสรี ตู้จินดา (กรรมการ)


คุณวุฒิการศึกษา

 • แพทยศาสตรบัณฑิต
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรทางคลินิกขั้นสูง - สาขาวิชา กุมารเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตรผู้ชำนาญการ สาขากุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา

ประสบการณ์ด้านการทำงาน / ดำรงตำแหน่ง

บริษัท / หน่วยงานตำแหน่ง
2559 - ปัจจุบัน บริษัท ปทุมรักษ์ จำกัดกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2564 - ปัจจุบัน กระทรวงสาธารณสุขประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข
2563 - ปัจจุบัน สำนักงานประกันสังคมประธานกรรมการคณะกรรมการทางการแพทย์กองทุนเงินทดแทน
2563 - ปัจจุบัน กระทรวงสาธารณสุขกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ
2563 - ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมหิดลอุปนายกสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
2562 - ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมการแพทย์อธิบดีกรมการแพทย์ (นักบริหาร 10 บส.)
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นักบริหาร 10 บส.)
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการ 10)
กรมการแพทย์ /
กลุ่มงานเวชกรรม โรงพยาบาลเด็ก กรมการแพทย์
รองอธิบดี (นักบริหาร 9) /
นายแพทย์ 10 ด้านเวชกรรม สาขากุมารเวชกรรม
กรมการแพทย์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์
กลุ่มงานเวชกรรม โรงพยาบาลเด็ก กรมการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านเวชกรรม สาขากุมารเวชกรรม (นายแพทย์ 9)                 
ฝ่ายอายุรกรรม โรงพยาบาลเด็ก กรมการแพทย์ผู้เขี่ยวชาญด้านกุมารเวชกรรม (นายแพทย์ 8)
ฝ่ายอายุรกรรม โรงพยาบาลเด็ก กรมการแพทย์ผู้ชำนาญการพิเศษ (นายแพทย์ 7) 
ฝ่ายอายุรกรรม โรงพยาบาลเด็ก กรมการแพทย์นายแพทย์ 6
โรงพยาบาลหญิง กรมการแพทย์นายแพทย์โท                      

ประวัติการฝึกอบรม

 • หลักสูตร  Director Accreditation Program (DAP) ,  Class 130/2016 
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.377)  กองบัญชาการทหารสูงสุดกระทรวงกลาโหม
 • นักบริหารระดับสูง (รุ่น 10) กระทรวงสาธารณสุข
 • Mini MBA in Health จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • การบริหารจัดการ สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์
 • ระบาดวิทยา สำหรับงานโรคไม่ติดต่อ กรมการแพทย์
 • แพทยศาสตร์ศึกษา หลักสูตรวิทยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตร สาขาประสาทวิทยา โรงพยาบาลประสาท กรมการแพทย์
 • ประกาศนียบัตร สาขาประสาทวิทยาเด็ก โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล

รางวัลทางวิชาการ / บทความ / รางวัลเกียรติยศ

 • แพทย์ในคณะแพทย์ประจำพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในพระราชกรณียกิจแปรพระราชฐานประทับ ณ ต่างจังหวัด ตั้งแต่ พ.ศ.2526 จนถึงปัจจุบัน
 • แพทย์ประจำพระองค์พระเจ้าหลานเธอ ในสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ในการเสด็จเยือนต่างประเทศหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ เยอรมัน สวีเดน เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ และฟินแลนด์ เป็นต้น
 • ได้รับรางวัล “ มหิดลทยากร” และเป็น “ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2545 สาขาบริการสังคม”

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน

ตั้งค่าคุกกี้