นางสาวแสงแข หาญวนิชย์
(กรรมการตรวจสอบ)


คุณวุฒิการศึกษา

  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  • หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Director Certification Program - DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ด้านการทำงาน / ดำรงตำแหน่ง

บริษัท / หน่วยงานตำแหน่ง
2564 - ปัจจุบัน บริษัท ปทุมรักษ์ จำกัด กรรมการอิสระและตรวจสอบ/กรรมการบริษัท /ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2562 - ปัจจุบัน บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ที่ปรึกษาการตลาดและการขาย
2546 - ปัจจุบัน Pellemate Co.,Ltdกรรมการผู้จัดการ
บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการขายและการตลาด
บริษัท พี.เค การ์เม้นท์ ( อิมปอร์ต-เอ็กปอร์ต) จำกัดกรรมการ
บริษัท แม็ค ยีนส์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัดกรรมการ
บริษัท วินเนอร์แมน จำกัดกรรมการ
บริษัท ว้าวมี จำกัดกรรมการ
บริษัท ไทม์เดคโค จำกัดกรรมการ
บริษัท แม็คจีเนียส จำกัดกรรมการ
บริษัทโรงพยาบาลปิยะเวท จำกัด
(มหาชน)
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และกรรมการบริหาร
Thai Leathergoods Associationคณะกรรมการบริหาร
บริษัท นานา เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัดกรรมการผู้จัดการ
Milano Import & Export Co., Ltd.ผู้จัดการการตลาดต่างประเทศ
NS Bag & Wallet Co., Ltd.กรรมการผู้จัดการ

ประวัติการฝึกอบรม

  • การฝึกอบรมและการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถพิเศษที่ผ่านมา 2561 หลักสูตร CFO Focus on Financial Report (เป็นหลักสูตรปฐมนิเทศ) สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
  • หลักสูตร แบบจำลองทางการเงิน สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
  • หลักสูตร การวิเคราะห์ทางการเงิน บริษัท เอ็น วาย ซี แมนเนจเมนท์ จำกัด
  • หลักสูตร Business Models & Valuations บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด
  • หลักสูตร Advanced Retail Management, ARM Academy
  • หลักสูตร การสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
  • หลักสูตร การกำหนดกลยุทธ์ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน

ตั้งค่าคุกกี้