นางสาวแสงแข หาญวนิชย์

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ


คุณวุฒิการศึกษา

  • บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ด้านการทำงาน / ดำรงตำแหน่ง

บริษัท / หน่วยงานตำแหน่ง
2564 - ปัจจุบัน บมจ. แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ปกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2560 - ปัจจุบัน บจก. ขวัญนครกรรมการ
2562 - ปัจจุบัน บจก. เพลเลเมทกรรมการผู้จัดการ
2555 - 2560 บมจ. แม็คกรุ๊ปรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการขายและการตลาด
2558 - 2560 บริษัท พี.เค การ์เม้นท์
( อิมปอร์ต-เอ็กปอร์ต) จำกัด
กรรมการ
2558 - 2560 บริษัท แม็ค ยีนส์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัดกรรมการ
2558 - 2560 บริษัท วินเนอร์แมน จำกัดกรรมการ
2558 - 2560 บริษัท ว้าวมี จำกัดกรรมการ
2558 - 2560 บริษัท ไทม์เดคโค จำกัดกรรมการ
2558 - 2560 บริษัท แม็คจีเนียส จำกัดกรรมการ

ประวัติการฝึกอบรม

  • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 200/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน

ตั้งค่าคุกกี้