นพ.กฤชรัตน์ ตระกูลช่าง

กรรมการคุณวุฒิการศึกษา

  • ปริญญาตรี - แพทยศาสตร์บัณฑิต
    คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ปริญญาโท - กุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลเด็ก กรมการแพทย์

ประสบการณ์ด้านการทำงาน / ดำรงตำแหน่ง

บริษัท / หน่วยงานตำแหน่ง
2563 - ปัจจุบัน บมจ. แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ปที่ปรึกษา และรักษาการผู้อำนวยการแพทย์โรงพยาบาลแพทย์รังสิต 2
2561 - 2562 บมจ. แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ปประธานเจ้าหน้าที่สายงานแพทย์
โรงพยาบาลแพทย์รังสิต
2560 - 2561 บมจ. แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ปประธานกรรมการแพทย์ โรงพยาบาลแพทย์รังสิต
2541 - 2562 บมจ. แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ปผู้อำนวยการแพทย์ โรงพยาบาลแพทย์รังสิต
2531 - 2540 บมจ. แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ปรองผู้อำนวยการแพทย์ โรงพยาบาลแพทย์รังสิต

ประวัติการฝึกอบรม

  • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 147/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การเข้าร่วมเป็นสมาชิก

  • สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
  • ชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทย
  • คณะอนุกรรมการมาตรฐานสถานพยาบาล สำนักงานประกันสังคม

ผลงานงานวิจัย / การพัฒนา

  • จำนวน  2  โครงการ วิจัย / พัฒนาเสร็จแล้ว จำนวน  2  โครงการ ดังนี้
    1. Insensible water loss ของทารกแรกเกิดในประเทศไทย
    2. ภาวะ Late metabolic acidosis ที่มีผลต่อการเพิ่มน้ำหนักตัวของทารกคลอดก่อนกำหนดในประเทศไทย

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน

ตั้งค่าคุกกี้