APPOINTMENT
นัดหมายแพทย์
APPOINTMENT
นัดหมายแพทย์
สายด่วน
02-998-9999

นายรณชิต แย้มสอาด

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร


คุณวุฒิการศึกษา

  • ปริญญาโท - Master of Comparative Jurisprudence
    Howard University Washington D.C.USA
  • ปริญญาตรี - นิติศาสตรบัณฑิต
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ด้านการทำงาน / ดำรงตำแหน่ง

บริษัท / หน่วยงานตำแหน่ง
2563 - ปัจจุบัน บมจ. แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ปและ บจก. ปทุมรักษ์เวชการกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2528 - ปัจจุบัน บมจ. แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ปกรรมการ
2552 - ปัจจุบัน บจก. ปทุมรักษ์เวชการกรรมการ
2545 - ปัจจุบัน บจก. คลองสี่สามัคคีกรรมการ
2560 – ปัจจุบัน บจก. ซิลเวอร์ โปร อินโนเวชั่นกรรมการ
2560 – ปัจจุบัน บจก. ทวิคีรีกรรมการ
2547 – ปัจจุบัน บจก. ธำรง ประไพ และบุตรกรรมการ
2544 – ปัจจุบัน บจก. แย้มสอาดกรรมการ
2549 – ปัจจุบัน บจก. แย้มสุดากรรมการ
2546 – ปัจจุบัน บจก. โทเทิล ไรส์กรรมการ
2558 - 2562 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยที่ปรึกษา

ประวัติการฝึกอบรม

  • Mini MBA พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 35/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ผลงานด้านวิจัย / การพัฒนา

  • โครงการวิจัย / พัฒนา การใช้ประโยชน์จากที่ดินที่ได้มาจากการเวนคืน

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน

ตั้งค่าคุกกี้