นายรณชิต แย้มสอาด
(ประธานกรรมการบริหาร)


คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท Master of Comparative Jurisprudence
  Howard University Washington D.C.USA
 • ปริญญาตรี - นิติศาสตรบัณฑิต
  มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ด้านการทำงาน / ดำรงตำแหน่ง

บริษัท / หน่วยงานตำแหน่ง
2563 - ปัจจุบัน บริษัท ปทุมรักษ์ จำกัด บริษัท ปทุมรักษ์เวชการ จำกัดประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2552 - ปัจจุบัน บริษัท ปทุมรักษ์เวชการ จำกัดกรรมการ
2534 - ปัจจุบัน บริษัท ปทุมรักษ์ จำกัดกรรมการ
บริษัท ปทุมรักษ์ จำกัดกรรมการ
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยที่ปรึกษา
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยรองผู้ว่าการ
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยผู้ช่วยผู้ว่าการ
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย
องค์การรถไฟฟ้ามหานครผู้อำนวยการกองตรวจสอบ

ประวัติการฝึกอบรม

 • Director Accreditation Program รุ่น 35/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Mass Transit Security Seminar Bureau of Diplomatic Security The Antiterrorism Assistance Program,U.S. Department of State
 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (รุ่นที่ 6) วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม
 • หลักสูตรนักบริหารกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจรตและประพฤติมิชอบระดับสูง (รุ่นที่ 4)
 • สำนกังาน ปปช.
 • หลักสูตรมหานคร (รุ่นที่ 3) กรุงเทพมหานคร

ประสบการณ์เป็นวิทยากรการอบรม

 • วิทยากรรับเชิญ จำนวน  1 โครงการ  ให้การอบรมจำนวน  10  ครั้ง หน่วยงาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์งานวิจัย / พัฒนา

 • โครงการวิจัย / พัฒนา การใช้ประโยชน์จากที่ดินที่ได้มาจากการเวนคืน

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน

ตั้งค่าคุกกี้