APPOINTMENT
นัดหมายแพทย์
APPOINTMENT
นัดหมายแพทย์
สายด่วน
02-998-9999

นพ.ธีรนันท์   มิตรภานนท์

กรรมการบริหาร


คุณวุฒิการศึกษา

 • จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
  มหาวิทยาลัยมหิดล
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต
  มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ์ด้านการทำงาน / ดำรงตำแหน่ง

บริษัท / หน่วยงานตำแหน่ง
2563 - ปัจจุบัน บมจ. แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแพทย์รังสิต
2561 - 2563 โรงพยาบาล พญาไท 1 กรุงเทพจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
2560 - 2561 โรงพยาบาล เกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทราผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาล
2557- 2559 โรงพยาบาลกรุงเทพ ภูเก็ตจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

ประวัติการฝึกอบรม

 • หลักสูตร การบริหารโรงพยาบาล (Hospital Management for Chief Executive Officer: CEO): โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • Cognitive Behavior Therapy : An Introduction and CBT Techniques for Common Disorders Workshop by Beck Institute Supervisor
 • ผ่านการอบรม คอร์ส 7 habits of highly effective people
 • คณะทำงานผู้แทนแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2553 เกียรติบัตรจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี   มหาวิทยาลัยมหิดล

รางวัลทางวิชาการ / บทความ / รางวัลเกียรติยศ

 • รางวัลเสื้อและรางวัลเข็มทองคำสามารถพระราชทาน
 • รางวัลโล่พระราชทาน 2 ครั้ง สาหรับผู้มีความสามารถดีเด่นและสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติ
 • เกียรติบัตรสาหรับการปฏิบัติหน้าที่นักกอล์ฟทีมชาติไทยชุด ปี 2543-2546
 • รางวัลโล่เกียรติคุณฯพณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี สำหรับเด็กและเยาวชนดีเด่น ปี 2546
 • นักดนตรีไทยในวงของโรงเรียนจิตรลดาบรรเลงระนาดทุ้มเทิดพระเกียรติในวันเฉลิมพระชนมพรรษาทาง สถานโทรทัศน์โมเดิร์นนายทีวีตั้งแต่ พ.ศ. 2540-2546
 • ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬากอล์ฟ จำนวนมากทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ประสบการณ์เป็นวิทยากรการอบรม

 • วิทยากร หัวข้อ Update in Mood Disorder ให้บริษัทยา บรรยายแก่ จิตแพทย์ภาคใต้ 
 •  วิทยากร หัวข้อ Introduction to Self-development ให้แก่ทีม HR บริษัท AppMan 
 • วิทยากรภาคภาษาอังกฤษ หัวข้อ Common Psychiatric Problem in University Student ให้ผู้บริหารและคณาจารย์ที่ Faculty of  ICT, Mahidol University 
 • วิทยากร หัวข้อ ทักษะการจัดการอารมณ์และความคิด เพื่อศักยภาพแห่งการเรียนรู้ ให้แก่นักศึกษาที่ คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล 
 • วิทยากรอบรม หัวข้อ จิตวิทยาการกีฬา ให้นักกอล์ฟอาชีพ จัดโดย สมาคมกอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย 
 • วิทยากร หัวข้อ การเลี้ยงบุตรเชิงบวก และมุมมองใหม่ของปัญหาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ที่โรงเรียนจิตรลดา 
 • วิทยากรและผู้นากิจกรรม หัวข้อ แนวทางการเลือกคณะเรียนในมหาวิทยาลัย ที่โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สนับสนุนกิจกรรมโดย CSR เลอแปง 
 • วิทยากร หัวข้อ การพัฒนาตนเอง (Self-development) ให้แก่พนักงานและผู้บริหาร บริษัท Prompt Technical Service 
 • เป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้สัมภาษณ์สื่อทีวี 3,7 และ 9 เพื่อให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะด้านปัญหาจิตเวชและข่าวปัญหาสังคม 
 • เป็นวิทยากรประจำ รายการ Hormone โตแล้วรักไม่อายใคร Present by Axe & Rexona 
 • เป็นวิทยากรบรรยายที่โรงเรียนในกรุงเทพและปริมณฑล

ประสบการณ์งานวิจัย / พัฒนา

 • ที่ปรึกษาฝ่าย HR และ Business Development บริษัท AppMan
 • ที่ปรึกษาด้านจิตวิทยาการกีฬา ให้แก่นักกีฬากอล์ฟ
 • อาจารย์ที่ปรึกษาและร่วมงานวิจัย มหาวิทยาลัย ด้าน Innovation and Technology in Hospital
 • อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง iCare-ADHD: A Mobile Application Prototype For Early Child Attention Deficit Hyperactivity Disorder
 • อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง iCare-stress: An integrated mental health software

ความสามารถพิเศษ

 • ด้านการบริหาร 
 • ด้านนโยบาย ทำหน้าที่ถ่ายทอดสื่อสารนโยบายและทิศทางของโรงพยาบาล มาสู่แพทย์ในโรงพยาบาล เพื่อความเข้าใจเชิง บวก และนาสู่การปฏิบัติ รวมถึงการสื่อสารสร้างความเข้าใจอย่างสม่ำเสมอ โดย จัดประชุมองค์กรแพทย์ 
 • ด้านการจัดการ 
  - ปรับปรุงระบบการจัดหาแพทย์เพื่อยกระดับการให้การบริการ อาทิ จัดหาแพทย์เฉพาะทางเพิ่มเติม เพื่อยกระดับการบริการ จัดหาแพทย์ ออกตรวจคลินิกนอกเวลา และแพทย์ให้เพียงพอ บริหารจัดการตารางการออกตรวจ ของแพทย์ให้เพียงพอและทันการ 
  - ทำหน้าที่ตัวแทนในการไกล่เกลี่ย เคสความเสี่ยงสูง หรือเคสที่มีการฟ้องร้อง 
  - กำกับดูแลและตรวจสอบระบบ Doctor fee ให้ความถูกต้องอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
  - จัดระบบการพัฒนาบุคลากรโดยจัดให้มีการบรรยายเชิงวิชาการ ประจำเดือน 
 • ด้านประกันสังคม 
  - บริหารและปรับปรุงระบบในกลุ่มงานประกันสังคม เช่น การตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกเวชระเบียน และการบันทึกรหัสโรค เพื่อตั้งเบิกประกันสังคม รวมถึงจัดหา Coder ผู้ลงรหัสโรคที่มีความสามารถ มาร่วมทีมประกันสังคม 
  - รับผิดชอบอนุมัติ การผ่าตัด หรือยาและ Lab ที่มีค่าใช้จ่ายสูง 
  - ด้านการบริหาร หน่วยทันตกรรม หน่วยกายภาพ ห้องยา คลังยา ห้อง Lab 
  - จัดหาบุคคลกรให้เพียงพอ 
  - ตรวจสอบ และอนุมัติ ตารางเวลาการปฏิบัติงาน
  - จัดหา ทันตแพทย์ เฉพาะทาง เพื่อยกระดับบริการ 
 • ด้าน IT 
  - Implement โปรแกรม SSB ในโรงพยาบาล เพื่อเพิ่มศักยภาพ ด้าน HIS 
  - ดำเนินการอบรมแพทย์และบุคคลากร ในการปรับตัวใช้ Software แบบใหม่ 
  - ตรวจสอบปัญหา และสาเหตุ เพื่อรีบนาไปแก้ไข หลังจากลงระบบ SSB ไปแล้ว
 • กิจกรรมอื่นๆ 
  - วางระบบ School Mental Health และ consultation โรงเรียนสตรีวิทยา 3
  - ร่วมดำเนินการโครงการวัยใสไร้บุหรี่ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
  - เข้าช่วยงานค่ายเสริมสร้างบุคลิกภาพและความมั่นใจในเด็กและวัยรุ่น จัดโดยภาควิชาจิตเวชศาสตร์ รพ.รามาธิบดี จัดที่รพ.รามาธิบดี
  - นักกีฬากอล์ฟทีมชาติไทย ได้รับรางวัลแข่งขันชนะเลิศกีฬากอล์ฟ ทั้งในประเทศและต่างประเทศจำนวนมา
  - ช่างภาพใต้น้า ถ่ายโฆษณาให้รีสอร์ทในประเทศบาหลี

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน

ตั้งค่าคุกกี้