APPOINTMENT
นัดหมายแพทย์
APPOINTMENT
นัดหมายแพทย์
สายด่วน
02-998-9999

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับที่จอดรถ

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับที่จอดรถ

ของ

บริษัท แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ปทุมรักษ์เวชการ จำกัด

--------------------------------------------------------------------

นโยบายนี้ได้จัดทำขึ้นสำหรับ บริษัท แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)  ผู้ประกอบกิจการโรงพยาบาลแพทย์รังสิต และโรงพยาบาลแพทย์รังสิต 2 และ บริษัท ปทุมรักษ์เวชการ จำกัด ผู้ประกอบกิจการโรงพยาบาลเฉพาะทางแม่และเด็กแพทย์รังสิต (“โรงพยาบาล”) เนื่องจากโรงพยาบาลได้ให้บริการที่จอดรถแก่ท่าน และเพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้จึงได้อธิบายแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บ ถึงวิธีการที่โรงพยาบาลเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เกี่ยวกับการให้บริการพื้นที่จอดรถของโรงพยาบาล รวมถึงสิทธิต่างๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) ดังที่จะกล่าวในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับที่จอดรถฉบับนี้ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับที่จอดรถ” 

 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

โรงพยาบาลจะเก็บรวบรวมหรือรับเอาข้อมูลประเภทต่างๆ ที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลยานพาหนะของท่าน เช่น หมายเลขแผ่นป้ายทะเบียน หมายเลขตัวถัง รุ่นของรถยนต์ สี รุ่นปี เป็นต้น และ
 • ข้อมูลอื่นๆ เช่น ข้อมูลจจากกล้องวงจรปิดและการบันทึกวีดีโอ ณ สถานที่ของโรงพยาบาล เสียงที่บันทึกจากจุดไม้กั้นหรือเครื่องรับชำระเงิน วันและเวลาที่ท่านเข้าหรือออกจากพื้นที่จอดรถของโรงพยาบาล หรือข้อมูลการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจอดรถของท่าน
 • วัตถุประสงค์การรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

โรงพยาบาลเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อให้ท่านเข้าใช้บริการที่จอดรถ
 • เพื่อระบุตัวตนและดำเนินการตามคำขอของท่าน
 • เพื่อรักษาความปลอดภัย
 • เพื่อปรับปรุง พัฒนา และรักษาคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาล
 • เพื่อดำเนินการให้เป็นไปหน้าที่ตามกฎหมายและ/หรือให้ความร่วมมือกับศาล หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานรัฐ และหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายเพื่อการใช้อำนาจรัฐที่บังคับใช้กับโรงพยาบาล
 • เพื่อใช้สิทธิหรือปกป้องประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของโรงพยาบาลที่จำเป็นและสามารถทำได้ตามกฎหมาย เช่น การตรวจสอบ และป้องกันการฉ้อโกง อาชญากรรม และตอบโต้ข้อเรียกร้องการทุจริต การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
 • เพื่อประโยชน์สาธารณะในการคุ้มครองผู้เข้ารับบริการรายอื่นๆ ในสถานที่ของโรงพยาบาล
 • เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ และทรัพย์สินของท่านหรือผู้อื่นแล้วแต่กรณี

โรงพยาบาลมีความจำเป็นทางกฎหมายที่ต้องเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือเพื่อการปฏิบัติตามสัญญากับท่าน และท่านไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่โรงพยาบาล  โรงพยาบาลอาจไม่สามารถให้บริการแก่ท่านหรือหรือปฏิบัติตามสัญญาที่โรงพยาบาลมีหรือกำลังจะมีกับท่านได้อย่างเต็มที่ (เช่น การอนุญาตให้ท่านเข้าไปยังที่จอดรถของโรงพยาบาล)

 • การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

โรงพยาบาลอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ดำเนินการดังกล่าวเท่านั้น เช่น ศาล อัยการ เจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เป็นต้น 

 • ระยะเวลาการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

โรงพยาบาลจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นอย่างสมเหตุสมผล เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่โรงพยาบาลได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมา อย่างไรก็ตาม โรงพยาบาลอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลานานขึ้นหากจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับเกี่ยวข้อง

 • การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัทอื่นๆ ในกลุ่มบริษัทของเรา บริษัทในเครือ บริษัทย่อย พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ให้บริการ ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้ตรวจสอบบัญชี ศาล หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานรัฐ และหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย

 • สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านอาจมีสิทธิในการขอเข้าถึง และ/หรือขอรับสำเนา โอนย้าย แก้ไข ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลกลายเป็นข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนในข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภทของท่านที่โรงพยาบาลมี ระงับและ/หรือคัดค้านกิจกรรมบางประเภทที่โรงพยาบาลมีและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากโรงพยาบาลได้ดำเนินการใดโดยความยินยอมของท่าน ท่านอาจเพิกถอนความยินยอมของท่านได้ แต่โรงพยาบาลอาจไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้อย่างเต็มที่ ท่านอาจมีสิทธิร้องขอให้โรงพยาบาลเปิดเผยว่าโรงพยาบาลได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่านได้อย่างไร และยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายที่บังคับใช้

 • การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

โรงพยาบาลจะทำการพิจารณาทบทวนนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ หากมีการเปลี่ยนแปลงโรงพยาบาลจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลซึ่งท่านสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา

 • ช่องทางการติดต่อ 

หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ โปรดติดต่อที่อีเมล์pdpa@patrangsit.comหรือ โทรศัพท์ 02-9989999

 

การทบทวนนโยบาย คณะกรรมการจะทบทวนและปรับปรุงนโยบายฉบับนี้ตามความจำเป็นและเหมาะสม  อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

นโยบายฉบับนี้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  ครั้งที่ 1/2566  เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566

 

มีผลบังคับใช้ ณ วันที่  9  มกราคม  2566

(นายกมล  ธรรมาณิชานนท์)

ประธานกรรมการบริษัท

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน

ตั้งค่าคุกกี้