APPOINTMENT
นัดหมายแพทย์
APPOINTMENT
นัดหมายแพทย์
สายด่วน
02-998-9999

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

13-09-2022

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท ปทุมรักษ์ จำกัด ผู้ประกอบกิจการโรงพยาบาลแพทย์รังสิต และโรงพยาบาลแพทย์รังสิต 2 บริษัท ปทุมรักษ์เวชการ จำกัด ผู้ประกอบกิจการโรงพยาบาลเฉพาะทางแม่และเด็กแพทย์รังสิต (“โรงพยาบาล”)

             นโยบายนี้ได้จัดทำขึ้นสำหรับ บริษัท ปทุมรักษ์ จำกัด ผู้ประกอบกิจการโรงพยาบาลแพทย์รังสิต และโรงพยาบาลแพทย์รังสิต 2 บริษัท ปทุมรักษ์เวชการ จำกัด ผู้ประกอบกิจการโรงพยาบาลเฉพาะทางแม่และเด็กแพทย์รังสิต (“โรงพยาบาล”) เนื่องจากโรงพยาบาลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในความเป็นส่วนตัวของบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และในฐานะที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อท่านได้ ส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับกลุ่มโรงพยาบาลแพทย์รังสิตในทุกช่องทาง
ข้อมูล หรือ ข้อมูลส่วนบุคคล  หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนบุคคลนั้นได้        ไม่ว่าทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงการส่งต่อมาจากบุคคลที่สาม
การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
โรงพยาบาลจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นที่สามารถระบุตัวตนได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นการขอรับบริการจากทางโรงพยาบาลผ่านช่องทางเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น หรือช่องทางอื่นใด เช่น การนัดหมายแพทย์ การทำธุรกรรมแบบออนไลน์ การรับสมัครรับจดหมายข่าว การขอรับความช่วยเหลือพิเศษ รวมถึง การทำธุรกรรมแบบออฟไลน์ เช่น การลงทะเบียนผู้ป่วยที่เคาน์เตอร์ลงทะเบียนของโรงพยาบาล หรือ จากความสมัครใจของท่านในการทำแบบสอบถาม (SURVEY) หรือการโต้ตอบทางจดหมายอเล็คทรอนิคส์ (E-MAIL) หรือการกรอกข้อมูลใดๆ ก็ตาม ระหว่างโรงพยาบาลกับท่าน รวมถึงการได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลที่สาม เช่น โรงพยาบาลหรือบริษัทในเครือข่ายของโรงพยาบาล ธุรกิจในเครือข่าย ตัวแทนจำหน่าย หรือผู้ให้บริการของโรงพยาบาล หรือบุคคลในครอบครัว หรือบุคคลใกล้ชิดของท่าน หรือหน่วยงานภาครัฐ เป็นต้น
ข้อมูลส่วนบุคคลที่โรงพยาบาลเก็บรวบรวม
ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่โรงพยาบาลจะเก็บรวบรวมจากท่านจะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และสถานการณ์ในการจัดเก็บรวบรวม และประเภทของบริการที่ท่านร้องขอจากทางโรงพยาบาล ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนี้จะถูกนำมาใช้เพื่อให้การทำธุรกรรมต่างๆหรือการบริการที่ได้รับการร้องขอจากท่านเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมโดยตรงจากท่านหรือจากบุคคลที่สาม มีดังนี้

 • ข้อมูลระบุตัวตน เช่น ชื่อ นามสกุล ภาพถ่าย เพศ วันเดือนปีเกิด หนังสือเดินทาง หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือหมายเลขอื่นใดที่สามารถระบุตัวตนอื่นๆ เป็นต้น
 • ข้อมูลสำหรับการติดต่อ เช่น ที่อยู่ ที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ หรืออีเมลล์ เป็นต้น
 • ข้อมูลการชำระเงิน เช่น ข้อมูลการเรียกเก็บเงิน ข้อมูลบัตรเครดิตหรือเดบิต หรือรายละเอียดบัญชีธนาคาร เป็นต้น
 • ข้อมูลการเข้ารับบริการ เช่น ข้อมูลการนัดหมายแพทย์ ข้อมูลส่วนบุคคลของญาติ ความต้องการเกี่ยวกับโรงแรมห้องพัก อาหาร และบริการเสริมอื่นๆ เป็นต้น
 • ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาด เช่น ข้อมูลการลงทะเบียนเพื่อร่วมกิจกรรมกับโรงพยาบาล
 • ข้อมูลสถิติ เช่น จำนวนผู้ป่วย และการเข้าชมเว็บไซต์
 • ข้อมูลจากการเข้าใช้เว็บไซต์ของโรงพยาบาล เช่น IP Address, Cookies, Online Appointment System เป็นต้น
 • ข้อมูลด้านสุขภาพ รายงานที่เกี่ยวกับสุขภาพกาย และสุขภาพจิต การดูแลสุขภาพของท่าน ผลการทดสอบจากห้องทดลอง ห้องปฏิบัติการ และการวินิจฉัย
 • ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาและการแพ้ยาของท่าน
 • ข้อมูล การตอบรับและผลการรักษาที่ท่านให้ไว้
 • ข้อมูลอื่นๆ เช่น บันทึกภาพและ/หรือเสียงผ่านกล้องวงจรปิด (CCTV) ภาพถ่าย บันทึกภาพและเสียง บันทึกเสียงสนทนา (ถ้ามี)

แต่ทั้งนี้โรงพยาบาลจะไม่เก็บข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนของท่าน อาทิเช่น เชื้อชาติ ความเชื่อทางศาสนา ประวัติอาชญากรรม เว้นแต่เป็นไปตามที่ข้อบังคับและกฎหมายกำหนด หรือโดยความยินยอมของท่าน
การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
โรงพยาบาลจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ หรือสถานการณ์ดังต่อไปนี้

 • จัดหาบริการ หรือส่งมอบบริการของโรงพยาบาล
 • นัดหมายแพทย์ ส่งข่าวสาร แนะนำบริการของโรงพยาบาล
 • การประสานงานและส่งต่อข้อมูลซึ่งจะช่วยให้การส่งต่อผู้ป่วยมีความรวดเร็วขึ้น
 • การยืนยันตัวตนของผู้ป่วย
 • ส่งข้อความแจ้งเตือนการนัดหมายแพทย์ หรือการเสนอความช่วยเหลือจากโรงพยาบาล
 • อำนวยความสะดวกและนำเสนอรายการสิทธิประโยชน์ต่างๆ แก่ท่าน
 • จุดประสงค์ด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย และการลูกค้าสัมพันธ์ เช่น การส่งข้อมูลเกี่ยวกับโปรโมชั่นผลิตภัณฑ์และบริการ รายการส่งเสริมการขาย และธุรกิจพันธมิตร เป็นต้น
 • เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสาร ตอบคำถาม หรือตอบสนองข้อร้องเรียน
 • สำรวจความพึงพอใจของลูกค้า วิจัยตลาด วิเคราะห์ทางสถิติ ประมวลผลและแสดงผลเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ หรือสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆให้แก่ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์ยิ่งขึ้น
 • วัตถุประสงค์ทางบัญชีหรือทางการเงิน เช่น การตรวจสอบการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต การเรียกเก็บเงินและการตรวจสอบความถูกต้อง การขอคืนเงิน เป็นต้น
 • รักษาความปลอดภัย รวมถึงความปลอดภัยขณะพักรักษาอยู่ในโรงพยาบาล
 • เพื่อวัตถุประสงค์ในการสมัครงาน การเป็นพนักงาน หรือวัตถุประสงค์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติตามกฎของโรงพยาบาล
 • ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด ระเบียบ ข้อบังคับ หรือการร้องขอใดๆจากหน่วยงานภาครัฐ เช่น การปฏิบัติตามหมายเรียกพยาน หรือคำสั่งศาล หรือการร้องขออื่นๆ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย       เป็นต้น
 • วัตถุประสงค์อื่นๆ ที่สนับสนุนการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ข้างต้น หรือที่ได้รับความยินยอมจากท่านเป็นครั้งคราว

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
โรงพยาบาลอาจเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลที่สาม ซึ่งอาจตั้งอยู่ภายในหรือนอกประเทศไทย โดยโรงพยาบาลตามมาตรฐานและมาตรการที่จำเป็นและเหมาะสมหรือเป็นไปตามข้อบังคับและกฎหมาย เพื่อให้วัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ข้างต้น ให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้

 • โรงพยาบาลในเครือข่าย โรงพยาบาลที่รับการส่งต่อผู้ป่วย บริษัทในเครือข่าย เป็นต้น
 • ตัวแทน ผู้ให้บริการ ธุรกิจคู่ค้า และธุรกิจพันธมิตร หุ้นส่วนทางธุรกิจ เช่น โรงแรม บริษัทรถเช่า บริษัทประกัน พันธมิตรที่เข้าร่วมรายการโปรแกรมสะสมคะแนนและสิทธิประโยชน์ ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือศูนย์การแพทย์และบริษัทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการ เป็นต้น
 • ธนาคารและผู้ให้บริการชำระเงิน เช่น บริษัท บัตรเครดิต หรือเดบิต เป็นต้น
 • เจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานรักษาความมั่นคงและความปลอดภัย
 • หน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง และหน่วยงานศุลกากร
 • หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานอื่นๆ ตามที่กฎหมายอนุญาต หรือกำหนดไว้

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม
เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือของโรงพยาบาล อาจมีลิงก์เชื่อมไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม หากท่านไปตามลิงก์เหล่านั้น นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะไม่มีผลกับเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม โปรดทราบว่าโรงพยาบาลไม่สามารถรับผิดชอบใดๆ ต่อการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยบุคคลที่สามดังกล่าว เนื่องจากอยู่นอกการควบคุมของโรงพยาบาล
การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภัย

 • ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้นานเท่าที่จำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ตามที่อธิบาย

ไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย หรือเพื่อการดำเนินการทางกฎหมาย

 • โรงพยาบาลจะใช้มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย และการบริหารจัดการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่โรงพยาบาลเก็บรวบรวม โดยโรงพยาบาลจะจำกัดการเข้าถึงข้อมูลของท่าน ไม่ว่าที่จัดเก็บในระบบอินเตอร์เน็ต หรือในรูปแบบเอกสารไว้เฉพาะบุคลากรที่มีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น และจัดเก็บในสถานที่ที่มีระบบการป้องกันการเข้าถึงโดยจำกัดบุคคลที่สามารถเข้าถึงได้สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในรูปแบบเอกสาร

 
สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านสามารถร้องขอการเข้าถึงหรือขออัพเดทหรือขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ รวมถึงสิทธิอื่นใดตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับ
โดยท่านอาจติดต่อโรงพยาบาลผ่านทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อขอให้ดำเนินการตามสิทธิของท่านดังนี้

 • สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent) : ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับโรงพยาบาลได้ ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับโรงพยาบาล
 • สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (right of access) : ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้โรงพยาบาลทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้โรงพยาบาลเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อโรงพยาบาลได้
 • สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (right to rectification) : ท่านมีสิทธิในการขอให้โรงพยาบาลแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
 • สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (right to erasure) : ท่านมีสิทธิในการขอให้โรงพยาบาลทำการลบข้อมูลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
 • สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (right to restriction of processing) : ท่านมีสิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
 • สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (right to data portability) : ท่านมีสิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กับโรงพยาบาลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น หรือตัวท่านเองด้วยเหตุบางประการได้
 • สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (right to object) : ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

ช่องทางการติดต่อ
คำร้องในการเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้น หรือการเรียกร้องสิทธิใดๆ อันเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมแนบสำเนาหลักฐานเพื่อแสดงตัวตน เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาหนังสือเดินทาง รายละเอียดการทำนัดหมายแพทย์ และข้อมูลการติดต่อกลับ หรือหากท่านมีคำถาม ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ท่านสามารถติดต่อที่ โทร: 02-998-9999 หรือตามที่อยู่ต่อไปนี้
บริษัท ปทุมรักษ์ จำกัด
เลขที่ 733/345 , 733/359 หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
หมายเลขโทรศัพท์ 02-9989999
บริษัท ปทุมรักษ์เวชการ จำกัด
เลขที่ 733/347 หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
หมายเลขโทรศัพท์ 02-9989999
e-mail : pdpa@patrangsit.com
ทั้งนี้ ท่านไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆในการดำเนินการตามสิทธิข้างต้น โดยโรงพยาบาลจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาให้ท่านทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องดังกล่าวจากท่าน
การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว
โรงพยาบาลจะทำการพิจารณาทบทวนนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ หากมีการเปลี่ยนแปลงโรงพยาบาลจะแจ้งให้ท่านทราบโดยเร็วบนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลที่ www.patrangsit.com

นโยบายนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565
นายรณชิต แย้มสอาด
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน

ตั้งค่าคุกกี้