นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ถือหุ้น

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ถือหุ้น

ของ

บริษัท แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  และ บริษัท ปทุมรักษ์เวชการ จำกัด

--------------------------------------------------------------------

นโยบายนี้ได้จัดทำขึ้นสำหรับ บริษัท แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  ผู้ประกอบกิจการโรงพยาบาลแพทย์รังสิต และโรงพยาบาลแพทย์รังสิต 2 และ บริษัท ปทุมรักษ์เวชการ จำกัด ผู้ประกอบกิจการโรงพยาบาลเฉพาะทางแม่และเด็กแพทย์รังสิต (“โรงพยาบาล”) เนื่องจากท่านเป็นผู้ถือหุ้นของโรงพยาบาล นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้จึงได้อธิบายแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บ ถึงวิธีการที่โรงพยาบาลเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรวมถึงสิทธิต่างๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) ดังที่จะกล่าวในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับที่จอดรถฉบับนี้ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ถือหุ้น”

 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

โรงพยาบาลจะเก็บรวบรวมหรือรับเอาข้อมูลประเภทต่างๆ ที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลส่วนบุคคทั่วไปได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ วันเดือนปีเกิด หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล สัญชาติ อาชีพ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี เลขประจำตัวประชาชน เลขทะเบียนนิติบุคคล จำนวนหุ้น เป็นต้น
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวได้แก่ เพศ หมู่โลหิต ภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวีดีโอภายในงาน ข้อมูลสุขภาพ (เฉพาะกรณีมีความจำเป็นสำหรับการคัดกรองโรคของบุคคลที่มาเข้าร่วมการประชุม) ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมที่ท่านเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เพียงพอเพื่อปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวของท่าน

ทั้งนี้ โรงพยาบาลอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง ผ่านเอกสารลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม หนังสือมอบฉันทะ (หากมี) แบบสอบถามเกี่ยวกับสุขภาพ (หากมี) สำเนาบัตรหรือสำเนาเอกสารยืนยันตัวบุคคลที่ท่านยื่นประกอบการลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุม

อนึ่ง ในกรณีที่ท่านมีการมอบเอกสารยืนยันตัวบุคคลที่ให้กับโรงพยาบาล เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารราชการอื่นๆ อาจปรากฎข้อมูลที่ละเอียดอ่อน (Sensitive Data) เช่น เชื้อชาติ หมู่โลหิต ศาสนา ท่านสามารถปกปิดข้อมูลที่ละเอียดอ่อนก่อนนำส่งเอกสารให้แก่โรงพยาบาลได้ กรณีท่านไม่ได้ปกปิดข้อมูลที่ละเอียดอ่อนดังกล่าว โรงพยาบาล สงวนสิทธิในการปกปิดข้อมูลที่ละเอียดอ่อนบนเอกสารที่ได้รับ โดยไม่ถือเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของท่าน

 • วัตถุประสงค์การรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

โรงพยาบาลเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อเรียก จัดให้มี และดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งรวมถึงการยืนยันตัวตนของท่าน การส่งเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น การบริหารจัดการบริษัท การจัดกิจกรรม การส่งข่าวสารหรือข้อเสนอใด ๆ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
 • เพื่อใช้ในการจัดทำบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท และเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุมของท่าน เพื่อการรักษาความปลอดภัย รวมถึงเพื่อการใด ๆ ตามจำเป็นที่เกี่ยวข้องอันเป็นประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท และบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล
 • เพื่อป้องกันและระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือบุคคลอื่น เช่น การติดต่อบุคคลในกรณีฉุกเฉิน หรือมาตรการควบคุมโรคติดต่อ ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับประโยชน์ด้านการสาธารณสุขเพื่อการป้องกันโรคติดต่ออันตราย และเป็นไปตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประชุมผู้ถือหุ้น
 • เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามภาระผูกพันตามกฎหมายระหว่างเรา และ/หรือให้ความร่วมมือกับศาล หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานรัฐ และหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายเพื่อการใช้อำนาจรัฐที่บังคับใช้กับเรา และ
 • เพื่อประโยชน์สาธารณะในการคุ้มครองผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ ในสถานที่ของเรา

โรงพยาบาลมีความจำเป็นทางกฎหมายที่ต้องเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือเพื่อการปฏิบัติตามสัญญากับท่าน และท่านไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่โรงพยาบาล โรงพยาบาลอาจไม่สามารถให้บริการแก่ท่านหรือหรือปฏิบัติตามสัญญาที่โรงพยาบาลมีหรือกำลังจะมีกับท่านได้อย่างเต็มที่ (เช่น การอนุญาตให้ท่านเข้าไปยังที่จอดรถของโรงพยาบาล)

 • การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

โรงพยาบาลเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัทอื่นๆ ในกลุ่มบริษัทของโรงพยาบาล บริษัทในเครือ บริษัทย่อย พันธมิตรทางธุรกิจของโรงพยาบาล ผู้ให้บริการ ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้ตรวจสอบบัญชี ศาล หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานรัฐ และหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย

 • ระยะเวลาการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

โรงพยาบาลจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นอย่างสมเหตุสมผล เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่โรงพยาบาลได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมา อย่างไรก็ตาม โรงพยาบาลอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลานานขึ้นหากจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับเกี่ยวข้อง

 • การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

โรงพยาบาลอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัทอื่นๆ ในกลุ่มบริษัทของเรา บริษัทในเครือ บริษัทย่อย พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ให้บริการ ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้ตรวจสอบบัญชี ศาล หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานรัฐ และหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย

 • สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านอาจมีสิทธิในการขอเข้าถึง และ/หรือขอรับสำเนา โอนย้าย แก้ไข ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลกลายเป็นข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนในข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภทของท่านที่โรงพยาบาลมี ระงับและ/หรือคัดค้านกิจกรรมบางประเภทที่โรงพยาบาลมีและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากโรงพยาบาลได้ดำเนินการใดโดยความยินยอมของท่าน ท่านอาจเพิกถอนความยินยอมของท่านได้ แต่โรงพยาบาลอาจไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้อย่างเต็มที่ ท่านอาจมีสิทธิร้องขอให้โรงพยาบาลเปิดเผยว่าโรงพยาบาลได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่านได้อย่างไร และยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายที่บังคับใช้

 • การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครอง

โรงพยาบาลจะทำการพิจารณาทบทวนนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ หากมีการเปลี่ยนแปลงโรงพยาบาลจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลซึ่งท่านสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา

 • ช่องทางการติดต่อ

หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ โปรดติดต่อที่อีเมล์pdpa@patrangsit.comหรือ โทรศัพท์ 02-9989999

การทบทวนนโยบาย คณะกรรมการจะทบทวนและปรับปรุงนโยบายฉบับนี้ตามความจำเป็นและเหมาะสม  อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

นโยบายฉบับนี้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  ครั้งที่ 1/2566  เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566

มีผลบังคับใช้ ณ วันที่  9  มกราคม  2566

(นายกมล  ธรรมาณิชานนท์)

ประธานกรรมการบริษัท

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน

ตั้งค่าคุกกี้