APPOINTMENT
นัดหมายแพทย์
APPOINTMENT
นัดหมายแพทย์
สายด่วน
02-998-9999

นักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์
ธุรกิจผลิตและจำหน่ายยางธรรมชาติ
5,693.40 ( ล้านบาท )
ธุรกิจผลิตและจำหน่ายยางธรรมชาติ
5,693.40 ( ล้านบาท )
ธุรกิจผลิตและจำหน่ายยางธรรมชาติ
5,693.40 ( ล้านบาท )

ตารางเเสดงข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายละเอียด ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

งบกำไรขาดทุน

รายได้จากการขายรวม

8,091.4

8,196.25

11,087.76

กำไรขั้นต้น

604.95

609.3

1,184.36

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

468.65

424.68

482.35

รายได้อื่น

78.96

28.61

32.79

กำไรสุทธิ

52.65

37.65

562.64

EBITDA

381.01

372.56

920.25

กำไรต่อหุ้น

7.68

5.34

78.15

งบแสดงฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์รวม

5,306.77

5,288.49

6,482.32

หนี้สินรวม

3,905.07

3,849.14

4,397.83

ส่วนของผู้ถือหุ้น

1,401.7

1,439.35

2,084.49

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตรากำไรสุทธิ (%)

0.64

0.46

5.06

อัตรผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (%)

3.86

2.65

31.93

อัตราตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)

1.00

0.71

9.56

อัตราหนี้สินรวมต่อผู้ถือหุ้น (%)

2.79

2.67

2.11

scrollable

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน

ตั้งค่าคุกกี้