APPOINTMENT
นัดหมายแพทย์
APPOINTMENT
นัดหมายแพทย์
สายด่วน
02-998-9999

ข้อมูลแพทย์

Doctor profile
นพ.สมชาย คูหเพ็งแสง

คุณวุฒิ

 • ปี 2528 - 2534 แพทย์ศาสตร์บัณฑิต , คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
 • ปี 2538 - 2540 วุฒิบัตรออร์โธปิดิกส์ , คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
 • ปี 2542 หลักสูตรอบรมการผ่าตัดกระดูกสันหลัง ระยะเวลา 3 เดือน , คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

ประสบการณ์การทำงาน

 • โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
 • โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย
 • คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา
 • โรงพยาบาลแพทย์รังสิต
เวลาออกตรวจ
จันทร์อังคาร  พุธ  พฤหัสบดี  ศุกร์  เสาร์  อาทิตย์  
08.00 - 16.00 น.
(รพ.แพทย์รังสิต 2)
09.00 - 12.00 น.
(รพ.แพทย์รังสิต 1)
09.00 - 14.00 น.
(รพ.แพทย์รังสิต 1)
09.00 - 16.00 น.
(รพ.แพทย์รังสิต 2)
   
จันทร์
08.00 - 16.00 น.
(รพ.แพทย์รังสิต 2)
อังคาร
09.00 - 12.00 น.
(รพ.แพทย์รังสิต 1)
พุธ
09.00 - 14.00 น.
(รพ.แพทย์รังสิต 1)
พฤหัสบดี
09.00 - 16.00 น.
(รพ.แพทย์รังสิต 2)
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
บทความทางการแพทย์
แพทย์ประจำศูนย์
 • นพ.ไพบูลย์ อึ้งอำพร
  VIEW
  พญ.อัญสุมาลินทร์ คำขาว
  VIEW
  นพ.สุพจน์ พลานุสิตเทพา
  VIEW
  นพ.มนต์ชัย สันติภาพ
  VIEW
  พญ.สุวรรณี บำเรอราช
  VIEW
แพทย์ประจำศูนย์
 • นพ.ไพบูลย์ อึ้งอำพร
  VIEW
 • พญ.อัญสุมาลินทร์ คำขาว
  VIEW
 • นพ.สุพจน์ พลานุสิตเทพา
  VIEW
 • นพ.มนต์ชัย สันติภาพ
  VIEW
 • พญ.สุวรรณี บำเรอราช
  VIEW

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน

ตั้งค่าคุกกี้