APPOINTMENT
นัดหมายแพทย์
APPOINTMENT
นัดหมายแพทย์
สายด่วน
02-998-9999

ข้อมูลแพทย์

Doctor profile
นพ.ภานุณัฏฐ์ ม่วงน้อย

คุณวุฒิ

 • 2541 - 2547  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • 2550 - 2553 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, อายุรศาสตร์
 • 2554 - 2557 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
 • 2554 - 2557 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, อายรุศาสตร์ มะเร็งวิทยา
เวลาออกตรวจ
จันทร์อังคาร  พุธ  พฤหัสบดี  ศุกร์  เสาร์  อาทิตย์  
17.00 - 20.00
(รพ.แพทย์รังสิต 1)
 17.00 - 20.00
(รพ.แพทย์รังสิต 2)
    
จันทร์
17.00 - 20.00
(รพ.แพทย์รังสิต 1)
อังคาร
พุธ
17.00 - 20.00
(รพ.แพทย์รังสิต 2)
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
บทความทางการแพทย์
แพทย์ประจำศูนย์
 • นพ.ไพบูลย์ อึ้งอำพร
  VIEW
  พญ.อัญสุมาลินทร์ คำขาว
  VIEW
  นพ.สุพจน์ พลานุสิตเทพา
  VIEW
  นพ.มนต์ชัย สันติภาพ
  VIEW
  พญ.สุวรรณี บำเรอราช
  VIEW
แพทย์ประจำศูนย์
 • นพ.ไพบูลย์ อึ้งอำพร
  VIEW
 • พญ.อัญสุมาลินทร์ คำขาว
  VIEW
 • นพ.สุพจน์ พลานุสิตเทพา
  VIEW
 • นพ.มนต์ชัย สันติภาพ
  VIEW
 • พญ.สุวรรณี บำเรอราช
  VIEW

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน

ตั้งค่าคุกกี้