APPOINTMENT
นัดหมายแพทย์
APPOINTMENT
นัดหมายแพทย์
สายด่วน
02-998-9999

สูติ-นรีเวชกรรม

Obstetrics & Gynecology

การให้บริการทางด้านนรีเวชโดยมุ่งเน้นรักษาโรคขแองผู้หญิงแบบครบวงจรโดยสามารถรักษาได้ทั้งวิธีการให้ยาหรือการผ่าตัดแบบธรรมดาและผ่าตัดส่องกล้องโดยแพทย์เฉพาะทาง

โดยมีขอบเขตการให้บริการดังต่อไปนี้

 • โรคที่เกี่ยวกับประจำเดือน
 • โรคปวดท้องน้อย
 • โรคเนื้องอกทางนรีเวช
 • โรคมะเร็งทางนรีเวช

 

การบริการทางการแพทย์

ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษา และผ่าตัดโดยแพทย์เฉพาะทางด้านสูตินรีเวชกรรม โดยเป็นการรักษาแบบครบวงจร ตั้งแต่การวางแผนก่อนการตั้งครรภ์ ไปจนถึงหลังคลอดบุตร โดยเน้นการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้รับบริการตลอดทุกช่วง อาทิ

 • ก่อนการตั้งครรภ์ เช่น ให้บริการตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษาคู่รัก คู่สมรส ในการเตรียมตัวก่อนใช้ชีวิตคู่หรือมีบุตรให้คำปรึกษาคู่สมรสที่มีภาวะมีบุตรยากตรวจการตั้งครรภ์และวางแผนครอบครัว
 • ระหว่างการตั้งครรภ์ให้บริการรับฝากครรภ์ให้คำปรึกษาและการเตรียมตัวสำหรับคุณแม่มือใหม่นอกจากนี้ยังมีการให้บริการตรวจคลื่นความถี่สูง เพื่อค้นหาความเสี่ยงต่อความผิดปกติของทารกในครรภ์ รวมทั้งบริการอัลตร้าซาวด์ 4 มิติ และให้บริการตรวจหาความผิดปกติของโครโมโซม
 • การคลอดบุตรโปรแกรมคลอดบุตรห้บริการคลอดบุตรที่ได้มาตรฐานทั้งแบบธรรมชาติ และการผ่าคลอดเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้รับบริการ
 • หลังคลอดบุตร เช่น บริการทำหมันให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการให้นมบุตรรวมถึงบริการฉีดวัคซีนสำหรับเด็กแรกเกิด
เวลาทำการและติดต่อ
เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00-20.00 น.  (ตึกเฉพาะทางแม่และเด็ก)
TEL. 02-9989888  ต่อ 3200 , 3201   

เปิดบริการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น. (ตึกประกันสังคม)
TEL. 02-9989888  ต่อ 2205  
***หมายเหตุ : กรณีเลื่อนนัดให้ติดต่อในเวลา 14.00 น. - 16.00 น. วันจันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการเท่านั้น

 

 
ตารางตรวจของแพทย์
รายชื่อเเพทย์จันทร์อังคาร พุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์อาทิตย์
นพ.มนต์ชัย สันติภาพ 
(เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์)
16.00 - 20.00 น.
(รพ.แม่และเด็กแพทย์รังสิต)
08.00 - 12.00 น.
(รพ.แม่และเด็กแพทย์รังสิต) 
นพ.จิรวัฒน์ ชูวงษ์

17.00 - 20.00 น. 

(รพ.แพทย์รังสิต 1)

นพ.วิพล ปิตานุเคราะห์
13.00 - 16.00 น.
(รพ.แพทย์รังสิต 1)
13.00 - 16.00 น.
(รพ.แพทย์รังสิต 1)
13.00 - 16.00 น.
(รพ.แพทย์รังสิต 1)
นพ.ศรุฒก์ กิจอันเจริญ
17.00 - 20.00
(รพ.เฉพาะทางแม่และเด็กแพทย์รังสิต)
17.00 - 20.00
(รพ.แพทย์รังสิต 1)

09.00 - 12.00

สัปดาห์ที่ 1,3,5 ของเดือน 
(รพ.เฉพาะทางแม่และเด็กแพทย์รังสิต)

นพ.สันติ ศรีเสริมโภค 
08.00 - 11.00
(รพ.เฉพาะทางแม่และเด็กแพทย์รังสิต)
07.30 - 09.00
(รพ.เฉพาะทางแม่และเด็กแพทย์รังสิต)
นพ.สุพจน์ พลานุสิตเทพา
16.00 - 20.00 น.
(รพ.เฉพาะทางแม่และเด็กแพทย์รังสิต)
16.00 - 20.00 น.
(รพ.เฉพาะทางแม่และเด็กแพทย์รังสิต)
08.00 - 12.00 น.
(รพ.เฉพาะทางแม่และเด็กแพทย์รังสิต)
08.00 - 15.00 น.
(รพ.เฉพาะทางแม่และเด็กแพทย์รังสิต)
08.00 - 15.00 น.
(รพ.เฉพาะทางแม่และเด็กแพทย์รังสิต)
นพ.ไพบูลย์ อึ้งอำพร
08.00 - 16.00 น.
(รพ.แพทย์รังสิต 1)
08.00 - 12.00
(รพ.แพทย์รังสิต 1) 
08.00 - 15.00
(รพ.เฉพาะทางแม่และเด็กแพทย์รังสิต)
08.00 - 15.00
(รพ.เฉพาะทางแม่และเด็กแพทย์รังสิต)
08.00 - 15.00
(รพ.เฉพาะทางแม่และเด็กแพทย์รังสิต)
พญ.ดวงพร แก้วชม
09.00 - 12.00 น.
(รพ.เฉพาะทางแม่และเด็กแพทย์รังสิต)
08.00 - 12.00 น.
(รพ.แพทย์รังสิต 1)
12.00 - 16.00 น.
(รพ.แพทย์รังสิต 1)
 16.00 - 20.00 น.
((รพ.เฉพาะทางแม่และเด็กแพทย์รังสิต))
09.00 - 16.00 น.
(รพ.เฉพาะทางแม่และเด็กแพทย์รังสิต)
พญ.ปิยะวรรณ ปริยวาทีกุล
17.00 - 20.00 น.
(รพ.แพทย์รังสิต 1)
13.00 - 16.00 น.
(รพ.เฉพาะทางแม่และเด็กแพทย์รังสิต)
พญ.พัชรินทร์ เกียรติสารพิภพ (ภาวะมีบุตรยาก)
17.00 - 20.00 น.
(รพ.เฉพาะทางแม่และเด็กแพทย์รังสิต)
16.00 - 17.00 น.

(รพ.แพทย์รังสิต 1)

08.00 - 14.00 น.
(รพ.เฉพาะทางแม่และเด็กแพทย์รังสิต)
14.00 - 16.00 น.
(รพ.แพทย์รังสิต 1)

08.00 - 12.00 น.
(รพ.เฉพาะทางแม่และเด็กแพทย์รังสิต)
08.00 - 15.00 น.
(รพ.เฉพาะทางแม่และเด็กแพทย์รังสิต)
08.00 - 15.00 น.
(รพ.เฉพาะทางแม่และเด็กแพทย์รังสิต)
08.00 - 12.00 น.
(รพ.แพทย์รังสิต 1)
พญ.รัชนี เปรมศรี
08.00 - 16.00 น.
(รพ.แพทย์รังสิต 1)
09.00 - 16.00 น.
(รพ.เฉพาะทางแม่และเด็กแพทย์รังสิต)
09.00 - 16.00 น.
(รพ.เฉพาะทางแม่และเด็กแพทย์รังสิต)
08.00 - 12.00 น.
(รพ.แพทย์รังสิต 1)
 12.00 - 16.00 น.
(รพ.เฉพาะทางแม่และเด็กแพทย์รังสิต)
08.00 - 12.00 น.
(รพ.แพทย์รังสิต 1)
 12.00 - 16.00 น.
(รพ.เฉพาะทางแม่และเด็กแพทย์รังสิต)
พญ.สิริวรรณ ศรีสุวรรณ
17.00 - 20.00 น.
(รพ.แพทย์รังสิต 1)
17.00 - 20.00 น.
(รพ.แพทย์รังสิต 1)
16.00 - 20.00 น.
(รพ.เฉพาะทางแม่และเด็กแพทย์รังสิต)
17.00 - 20.00 น.
(รพ.แพทย์รังสิต 1)
09.00 - 16.00 น.
(รพ.เฉพาะทางแม่และเด็กแพทย์รังสิต)
09.00 - 12.00 น.
(รพ.เฉพาะทางแม่และเด็กแพทย์รังสิต)
พญ.สุวรรณี บำเรอราช
09.00 - 16.00 น.
(รพ.เฉพาะทางแม่และเด็กแพทย์รังสิต)
13.00 - 20.00 น.
(รพ.เฉพาะทางแม่และเด็กแพทย์รังสิต)
15.00 - 20.00 น.
(รพ.เฉพาะทางแม่และเด็กแพทย์รังสิต)
08.00 - 16.00 น.
(รพ.แพทย์รังสิต 1)
08.00 - 16.00 น.
(รพ.แพทย์รังสิต 1)
พญ.อัญสุมาลิณทร์ คำขาว
08.00 - 15.00 น.
(รพ.เฉพาะทางแม่และเด็กแพทย์รังสิต)
08.00 - 16.00 น.
(รพ.แพทย์รังสิต 1)
08.00 - 16.00 น.
(รพ.แพทย์รังสิต 1)
09.00 - 15.00 น.
(รพ.เฉพาะทางแม่และเด็กแพทย์รังสิต)
09.00 - 15.00 น.
(รพ.เฉพาะทางแม่และเด็กแพทย์รังสิต)
พญ.วิทัศนา เขตต์กลาง (ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น - เลเบีย)
09.00 - 17.00 น.
(รพ.แพทย์รังสิต 2)
09.00 - 17.00 น.
(รพ.แพทย์รังสิต 2)
09.00 - 17.00 น.
(รพ.แพทย์รังสิต 2)
09.00 - 17.00 น.
(รพ.แพทย์รังสิต 2)
09.00 - 17.00 น.
(รพ.แพทย์รังสิต 2)
แพทย์ประจำศูนย์
แพทย์ประจำศูนย์
 • นพ.จิรวัฒน์ ชูวงศ์
  VIEW
 • นพ.มนต์ชัย สันติภาพ  (เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์)
  VIEW
 • VIEW
 • นพ.วิพล ปิตานุเคราะห์
  VIEW
 • นพ.ศรุฒก์ กิจอันเจริญ
  VIEW
 • นพ.สันติ ศรีเสริมโภค
  VIEW
 • นพ.สุพจน์ พลานุสิตเทพา
  VIEW
 • นพ.ไพบูลย์ อึ้งอำพร
  VIEW
 • พญ.ดวงพร แก้วชม
  VIEW
 • พญ.ปิยะวรรณ ปริยวาทีกุล
  VIEW
 • พญ.พัชรินทร์ เกียรติสารพิภพ (ภาวะมีบุตรยาก)
  VIEW
 • พญ.รัชนี เปรมศรี
  VIEW
 • พญ.สิริวรรณ ศรีสุวรรณ
  VIEW
 • พญ.สุวรรณี บำเรอราช
  VIEW
 • พญ.อัญสุมาลินทร์ คำขาว
  VIEW
บทความทางการแพทย์
โปรโมชั่นและแพ็กเกจ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน

ตั้งค่าคุกกี้