APPOINTMENT
นัดหมายแพทย์
APPOINTMENT
นัดหมายแพทย์
สายด่วน
02-998-9999

INVESTOR

ข้อมูลบริษัท
ข้อมูลบริษัท

กลุ่มโรงพยาบาลแพทย์รังสิต เป็นผู้ให้บริการทางการแพทย์ โดยมีทีมแพทย์ชำนาญการ และคณะผู้บริหาร กรรมการ และพนักงานที่มากด้วยความรู้ความสามารถ และมีจรรยาบรรณธุรกิจ ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง มีวิสัยทัศน์ และได้รับความไว้วางใจจากผู้รับบริการ

คณะกรรมการ

คณะกรรมบริษัทของกลุ่มโรงพยาบาลแพทย์รังสิต เป็นผู้มีความชำนาญการด้านการบริหารจัดการ กำหนดกลยุทธ์และนโยบายที่สำคัญ อันจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทและรับผิดชอบ ดูแลบริหารจัดการ ควบคุมการดำเนินกิจการ สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

อ่านต่อ
คณะกรรมการบริษัท
อ่านต่อ
คณะกรรมการบริษัท
การกำกับดูแลกิจการ

กลุ่มโรงพยาบาลแพทย์รังสิตมีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้บริษัทเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลกำกับกิจการ ให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น และสร้างประโยชน์ที่ดี ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

 • นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
  กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
  กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
 • กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
  กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้านคู่ค้า
  นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
รายงานงบประมาณการเงิน
 • รายงานและงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566"
 • รายงานและงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

กลุ่มโรงพยาบาลแพทย์รังสิตมีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้บริษัทเป็นองค์กรทีมีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลกำกับกิจการ ให้มีความโปร่งใส และสร้างประโยชน์ที่ดี

 • นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
 • กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
 • กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
 • กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 • นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้านคู่ค้า
 • นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
 • นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้ถือหุ้น
 • การประชุมผู้ถือหุ้น
 • การประชุมผู้ถือหุ้น
 • นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรม สนับสนุนให้มีการจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมสุขภาพความเป็นอยู่ที่ดีของบุคลากรบริษัทรวมถึงชุมชนในสังคม

 • นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 • นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
 • นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน

ตั้งค่าคุกกี้