เจ้าหน้าที่สวัสดิการ (HRM)

19-08-2020
ลักษณะงาน
1.รับผิดชอบการเบิกจ่ายสวัสดิการพนักงานนำส่งรายงานที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการเพื่อให้พนักงานได้รับสวัสดิการที่ถูกต้องและรวดเร็ว
2.จัดทำและนำส่งข้อมูลประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
3.ดำเนินการสั่งซื้อชุดฟอร์มให้แก่พนักงาน
4.รับผิดชอบ Stock ชุดฟอร์มพนักงาน สรุปรายงาน Stock ประจำเดือนส่งให้ผู้บังคับบัญชา
5.ดำเนินการต่ออายุการประกันอุบัติเหตุ
6.จัดทำการเบิกจ่ายสวัสดิการทั้งหมดของบริษัทให้พนักงาน
7.รับผิดชอบโทษทางวินัย ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานต่างๆตามเงื่อนไขของบริษัท
8.งานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่รับผิดชอบหลักหรือภายในฝ่ายฯ

คุณสมบัติ
1.เพศ ชาย-หญิง
2.อายุ 28 ปีขึ้นไป
3.วุฒิ ป.ตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
4.มีประสบการณ์ด้านสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
5.มีมนุษย์สัมพันธ์ สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้
6.มีความละเอียด รอบคอบ กระตือรือร้น
7.สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี

สวัสดิการ
1. ประกันสังคม
2. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน และครอบครัว
3. ตรวจสุขภาพ
4. ปรับเงินเดือนประจำปี
5. โบนัส
6. ฌาปนกิจสงเคราะห์
7. ชุดฟอร์มพนักงาน
แชร์ไปยัง :

" patRangsit คุณภาพ มาตรฐานสากล "

COPYRIGHT 2019 PATRANGSIT. ALL RIGHTS RESERVED