TOP
patRangsit

Investor

patRangsit Hospital

investor hospitalpatrangsit

ชื่อ - นามสกุล ผู้แจ้ง (ไม่ต้องกรอกได้)
เบอร์โทรติดต่อ (ไม่ต้องกรอกได้)
วันที่เกิดเหตุหรือพบเห็นการกระทำผิด *
โปรดระบุรายละเอียดเรื่องร้องเรียนของท่าน หรือ ลักษณะการกระทำผิดหรือทุจริต *
ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่งของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล และมูลเหตุที่ทำให้เชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ *
มูลค่าของเงินหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง/ประมาณการความเสียหายที่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้น (ถ้ามี)
ป้องกันสแปม
ใส่รหัส *