TOP
patRangsit

Join Us

patRangsit Hospital

Specialized doctors from by hospitalpatrangsit

แนบไฟล์
ลำดับการสมัคร
ตำแหน่งที่สมัคร 1)
ตำแหน่งที่สมัคร 2)
ตำแหน่งที่สมัคร 3)
เงินเดือนที่ต้องการ
พร้อมเริ่มงานวันที่
คำนำหน้า*
ชื่อ *
สกุล *
เลขที่บัตรประชาชน*
วัน เดือน ปี เกิด
อายุ
เชื้อชาติ
ศาสนา
ที่อยู่ปัจจุบัน
โทรศัพท์ มือถือ
Line ID
Email *

ประวัติการศึกษา
การศึกษาสุงสุด
เกรด
คณะ/สาขา
สถาบัน

ประวัติการทำงาน (เรียงตามปัจจุบันไปอดีต)
ประวัติการทำงาน ลำดับ 1
ตำแหน่ง
บริษัท
รายละเอียดหน้าที่รับผิดชอบ
ประวัติการทำงาน ลำดับ 2
ตำแหน่ง
บริษัท
รายละเอียดหน้าที่รับผิดชอบ
ประวัติการทำงาน ลำดับ 3
ตำแหน่ง
บริษัท
รายละเอียดหน้าที่รับผิดชอบ

สามารถทำงานเป็นกะ
   
สถานะการเกณฑ์ทหาร
   
ความสามารถในการใช้ยานพาหนะ
   
ความสามารถในการพิมพ์ดีด
ไทย/นาที
อังกฤษ/นาที
ความสามารถในภาษาต่างประเทศ
ความสามารถทางคอมพิวเตอร์
Microsoft Office
   
ความสามารถในการใช้คอมอื่นๆ
ใบประกอบวิชาชีพ
วันที่ออก
วันที่หมดอายุ
ความสามารถอื่นๆ
โรคประจำตัว
   
ป้องกันสแปม
ใส่รหัส *