TOP
patRangsit

แผนกเวชปฏิบัติทั่วไป

patRangsit Hospital

ชื่อ - สกุล จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
นพ.วุฒิพันธ์ เลาบริพัตร
07.00 - 15.00 07.00 - 15.00 07.00 - 15.00 07.00 - 15.00 07.00 - 15.00 08.00-16.00 คลีนิคพิเศษ
นพ.ศักดา หันชะนา
**นั่ง ER ไม่รับคนไข้นัด รับเฉพาะคนไข้ฉุกเฉิน
08.00-17.00 (ER) 08.00-17.00 (ER) 08.00-17.00 (ER) 08.00-17.00 (ER) 08.00-17.00 (ER)
พญ.อรพินทร์ เชี่ยวชาญกลจักร์
08.00 - 16.00 08.00 - 16.00 08.00 - 16.00 08.00 - 16.00 08.00 - 16.00 07.00 - 11.00
พ.ธนบัตร
09.00-17.00 09.00-17.00
พญ. มานิตา กิตติเลิศวรกุลPT
สอบถาม
นพ. พงษ์ศักดิ์ อุปพันธ์PT
08.00 - 16.00 08.00 - 16.00 08.00 - 16.00 08.00 - 16.00 08.00 - 16.00
พ.ภัสภูมิ
08.00 - 16.00(CHUP)#17.00-20.00# 08.00 - 16.00(CHUP)#17.00-22.00# 08.00 - 16.00(CHUP) 08.00 - 16.00(CHUP)#17.00-20.00# 08.00 - 16.00(CHUP) #08.00 - 12.00# 08.00 - 12.00
พญ.อรจิรา จำลองพิมพ์
17.00-19.30 17.00 - 21.30 น.
พ.พจวัลย์
08.00-12.00
พ.ปราโมทย์
17.00-20.00 09.00-16.00 17.00-20.00 17.00-20.00 (med) 09.00-16.00
นพ.เทอดศักดิ์ ชาครปัญญา
08.00 - 16.00 08.00 - 16.00 08.00 - 16.00 08.00 - 16.00 08.00 - 16.00
พ.อรอุรา
17.00-22.00 17.00-20.00 08.00-12.00
นพ.กังวาล วิเชียร์สินธุ์ นั่งC1
07.00 - 11.00 07.00 - 11.00 07.00 - 11.00 07.00 - 11.00 07.00 - 11.00

พ.นรภัทร
17.00-20.00 08.00-12.00

พ.นครินทร์
17.00-22.00 17.00-20.00
พ.ศรัณญา
17.00 - 22.00
นพ. เจนหัด นพคุณPT
08.00 - 17.00

พ.สิริทิพย์
07.00-16.00 (ER) 08.00-16.00 (CHUP) 09.00-17.00 09.00-17.00 09.00-17.00
พ.ชนิดาภา
12.00-20.00 สัปดาห์ที่ 2,4
พ.รัชสิญจน์
12.00-20.00 สัปดาห์ที่ 1,3,5
พ.ชลิสรา
12.00-22.00 สัปดาห์ที่ 1,3,5
นพ. กุลธัช ชอบใช้ PT
08.00-17.00 17.00-22.00
พ.แบงชาติ
17.00-22.00
พ.ประสิทธิพร
12.00-20.00
นพ.นิคม โนรีย์ PT
12.00 - 20.00
น.พ.ปริญญา สุทธิธรรมานันต์
07.00 - 12.00 สัปดาห์ที่ 2,4 07.00 - 16.00 สัปดาห์ที่ 2,4

พ.ธนวัฒน์ โลหิตโยธิน
17.00-22.00
พ.ธัชมัย
17.00-22.00 07.00 - 16.00 สัปดาห์ที่ 1,3,5
นพ. ภาคภูมิ เขียวละม้าย PT
13.00 - 17.00
พญ. ศิริวรรณ อังคณาวิศัลย์
09.00 - 17.00 09.00 - 17.00 09.00 - 17.00 09.00 - 17.00 09.00 - 17.00

พ.ปรัชญา
12.00 - 22.00 สัปดาห์ที่ 2,4


พญ. พลอยรุ้ง อรา่มภิญโญกุล
07.00 - 16.00 สัปดาห์ที่ 1,3,5
พญ.จุฑามาศ หาญณรงค์
17.00-22.00 17.00 - 22.00


พญ. พรพิมล จิตธโนปจัย
08.00-16.00
พ.ศุภฤดีวัลย์
17.00-22.00
พ.จันเล็ก
17.00-22.00
พ.รินทร์ลิตา
17.00-22.00 สัปดาห์ที่ 1,3,5